Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2019, 30303Benoemingen en ontslagen

Besluit van 21 mei 2019, nr. 2019001017, houdende het verlenen van ontslag aan M.G.J. Harbers als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 21 mei 2019, nr. 3706579;

Gelet op artikel 46 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Op de meest eervolle wijze met ingang van 21 mei 2019 ontslag te verlenen aan M.G.J. Harbers als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Justitie en Veiligheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curacao en St. Maarten en de ministeries.

Potsdam, 21 mei 2019

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus