Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 30053Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan 'Transformatie Europointtorens II en III'

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 11 juli 2019) het ontwerpbestemmingsplan "Transformatie Europointtorens II en III” (NL.IMRO.0599.BP2128EP2en3-on01) met de bijbehorende stukken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het plangebied bestaat uit de percelen van de Europointtorens II en III inclusief de nieuwe gezamenlijke lobby, het voormalige stadsverwarmingsgebouwtje en de private buitenruimte tussen de Marconistraat en Galvanistraat. Ook de gronden ten noorden van de Marconistraat tot aan de Schiedamseweg maken onderdeel uit van het plangebied.

 

Na een periode van leegstand worden de twee voormalige kantoortorens Europoint II en III in het Merwe-Vierhavensgebied getransformeerd naar 883 woningen met bijbehorende gemeenschappelijke voorzieningen en horeca in de plint. In 2018 en 2019 zijn voor deze ontwikkeling omgevingsvergunningen verleend en onherroepelijk geworden. Daarna is gestart met de transformatie naar de woonfunctie. De torens staan echter op een zogenaamd gezoneerd industrieterrein, dat bedoeld is voor bedrijven die veel lawaai maken (grote lawaaimakers). Woningbouw is hier in beginsel planologisch gezien niet wenselijk. Omdat de woonfunctie al mogelijk is op basis van de omgevingsvergunningen, is het belangrijkste doel van dit bestemmingsplan het onttrekken van de torens aan het gezoneerde industrieterrein ('dezoneren'). Dit kan namelijk alleen door middel van een bestemmingsplan. In plaats van een bedrijfsbestemming voor grote lawaaimakers krijgen de gronden binnen het plangebied een woonbestemming, waarbinnen ook de gemeenschappelijke voorzieningen en horeca mogelijk zijn.

 

Bij dit bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw) om tijdelijk af te wijken van de Wet geluidhinder. Het is noodzakelijk om tijdelijk af te wijken van de reguliere grenswaarden uit de Wet geluidhinder omdat de geluidbelasting vanuit het omliggende industrieterrein nu nog te hoog is. De komende jaren wordt het omliggende Merwe-Vierhavensgebied getransformeerd van industrieterrein naar gemengd woon-werkgebied. Hierdoor zal de geluidbelasting op de torens afnemen, waardoor op termijn voldaan kan worden aan de reguliere grenswaarden van de Wet geluidhinder. Voor de transformatie van het gebied is een gebiedsbestemmingsplan in voorbereiding.

 

Uitgangspunten van dit bestemmingsplan zijn dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de torens, en dat omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering. Uitgebreid (milieu)onderzoek wijst uit dat aan beide uitgangspunten voldaan wordt door het treffen van fysieke en juridische maatregelen bij omliggende bedrijven en de torens zelf.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met nummer 06-57999736.

 

Informatieavond

Er wordt een informatieavond over het bestemmingsplan gehouden op woensdag 19 juni, van 19.00 tot 21.00 uur in Europoint V, Marconistraat 1-11 te Rotterdam (Europoint V is het kleine kantoorgebouw tegenover de Rotterdam Science Tower). De informatieavond kent geen vast programma. U kunt op elk tijdstip tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenkomen en het ontwerpbestemmingsplan inzien. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt.

 

Rotterdam, 29 mei 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

mevr. H. van Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling