Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 29919Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “De Kromten 4 – Waskemeer/ Bakkeveen”

Logo Opsterland

 

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van maandag 3 juni 2019, gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan “De Kromten 4 – Waskemeer/ Bakkeveen” voor een ieder ter inzage ligt.

 

Strekking van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ waardoor het perceel De Kromten 4 in Waskemeer wordt vergroot. Deze gronden mogen worden gebruikt voor tuin en erf. De oude schuurtjes op deze gronden worden gesloopt en er zal een nieuw bijgebouw worden gerealiseerd. Door dit wijzigingsplan zal een gedeelte van het perceel De Kromten 4 gelegen zijn op gronden van de gemeente Ooststellingwerf en voor een gedeelte op gronden van de gemeente Opsterland. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld op 30 juni 2014) noodzakelijk.

 

Het inzien van het plan

U kunt het digitale ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien via de link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0086.01BPWDekromten4-0201. Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. De publicatie is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl (inwoners/ wonen, bouwen en verbouwen/ officiële bekendmakingen).

 

Indienden zienswijze

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. Een mondelinge zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan kan bij team Samen Werken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 222.

 

Daarnaast kan bij de medewerkers van de team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpwijzigingsplan.

 

Beetsterzwaag, 29 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Opsterland