Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2019, 29868Ruimtelijke plannenProvincie Overijssel terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek

Logo Overijssel

Aanleiding

Springendal en Dal van de Mosbeek is op 4 juli 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan de PAS-gebiedsanalyse. Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. Gedeputeerde Staten hebben op 23 april 2019 het voorontwerp Provinciale Inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek vastgesteld.

De maatregelen die moeten worden uitgevoerd in Springendal en Dal van de Mosbeek hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) gehaald.

Het voorontwerp PIP is opgesteld door LTO Noord en vastgesteld door Provincie Overijssel, in nauwe samenwerking met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Waterschap Vechtstromen.

Ter inzage

U kunt vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2019 het voorontwerp-PIP inclusief bijlagen bekijken. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op de volgende locaties:

Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP

Gemeentehuis Tubbergen, Raadhuisplein 1, 7651 CV TUBBERGEN

Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Online bekijken

U kunt in dezelfde periode het voorontwerp-PIP inclusief bijlagen online bekijken via:

http://www.overijssel.nl/springendal- www.overijssel.nl/springendal;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/- www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipSdalDvdM-vo01

Een inspraakreactie indienen

Iedereen mag een inspraakreactie indienen. Dit kan op de volgende manieren:

- Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van nummer 3877812;

- Stuur een brief aan: Gedeputeerde Staten van Overijssel

T.a.v. de heer Cees Ortelee

O.v.v. “Springendal en Dal van de Mosbeek, nummer 3877812”

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

- Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer (038) 499 79 15.

Ook voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Reageren kan uiterlijk tot en met 15 juli 2019.

Wat er gebeurt met uw inspraakreactie

Alle ontvangen inspraakreacties verwerken we in een Reactienota. Daarin staat wat we met de inspraakreacties doen. Een inspraakreactie kan leiden tot aanpassing van het PIP.

Meer informatie?

In juni 2019 wordt een inloopbijeenkomst over Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden:

Datum: 12 juni 2019

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Locatie: Het Eschhoes, Hooidijk 21, 7661 RA VASSE

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de projectleider voor Springendal en Dal van de Mosbeek: mevrouw Margo Meijerink, email mmeijerink@ltonoord.nl, (06) – 51 79 77 71.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/springendal