Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2019, 29682VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Heerenveen

(artikel 18 lid 1 onder d Wegenverkeerswet)

Onderwerp: tijdelijk gesloten verklaring in verband met het organiseren van het Back 2 Basic festival op 6 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Heerenveen;

overwegende, dat het organiseren van het back 2 basic festival op 06 juli 2019op de locatie Schoterlandseweg 14 te Oudeschoot wordt georganiseerd;

dat het noodzakelijk is om de Schoterlandseweg ter hoogte van nummer 7a tot en met nummer 5 te Oudeschoot af te sluiten voor verkeer, omdat het bovengenoemde evenement (deels) zal plaatsvinden op deze wegen;

dat ter waarborging van de veiligheid van de bezoekers van het evenement het noodzakelijk is om deze wegen af te sluiten voor verkeer;

dat er op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

dat bedoelde wegen gelegen zijn binnen de gemeente Heerenveen en bij de gemeente Heerenveen in beheer zijn;

dat overleg met de afdeling Integraal beheer openbare ruimte en politie heeft plaatsgevonden;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Reglement Verkeersregelaars en Verkeerstekens 1990 (RVV);

b e s l u i t e n :

onderstaande wegen tijdelijk gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door plaatsing van borden conform model C1 van bijlage I van het RVV 1990.

OUDESCHOOT, Schoterlandseweg ter hoogte van nummer 7a tot en met nummer 5

onder de voorwaarden dat:

de gesloten verklaring geldt op 6 juli 2019 vanaf 12:00 uur tot en met 00:00 uur.

Heerenveen, 17 mei 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

namens dit college

Afdelingshoofd vergunningen,

S.Talstra

Mogelijkheden bezwaar

Indien u tegen de inhoud van dit besluit bezwaar heeft, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt (dit is meestal de datum van verzending). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, zoals dit blijkt uit de ondertekening van het besluit.

Het adres waar u het bezwaarschrift dan naar toe moet sturen is: Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. Graag in de linkerbovenhoek van de brief én van de enveloppe vermelden: “BEZWAARSCHRIFT”. Binnen een week na ontvangst krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • -

  uw naam en adres

 • -

  datum van het bezwaarschrift

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft (indien mogelijk een kopie bijvoegen)

 • -

  de redenen van uw bezwaar.

Graag ook een telefoonnummer vermelden waaronder u bereikbaar bent.

Indien u over de bezwarenprocedure zelf meer informatie wilt, kunt u hierover een folder aanvragen of ophalen op het gemeentehuis.

Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Ingeval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland vragen om een zogenaamde “voorlopige voorziening” te treffen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Het adres is als volgt:

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Telefoon: (088) 3611338

Fax: (088) 3610226

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voornoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De griffier zendt u hiervoor een rekening.