Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 29515Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2019, 2019-0000060210, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES en de Regeling verlaging onderstand BES in verband met aanwijzen toezichthouders onderstand en een technische wijziging

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 12, vierde lid, en 41, eerste lid, van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de RCN-unit Sociale Zaken’ vervangen door ‘de RCN-unit SZW’.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Naast de in het eerste en tweede lid genoemde ambtenaren worden tevens de ambtenaren die bij de RCN-unit SZW werkzaam zijn als medewerker of coördinator onderstand, aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens het Besluit onderstand BES.

ARTIKEL II

In artikel 3, tweede lid, van de Regeling verlaging onderstand BES vervalt ‘, eerste lid,’.

ARTIKEL III

Artikel I treedt in werking met ingang van 1 juli 2019 en artikel II met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES

Op grond van artikel 41, eerste lid, van het Besluit onderstand BES is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevoegd om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Besluit onderstand BES bepaalde. Artikel 41, derde lid, van Besluit onderstand BES bepaalt dat titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, met uitzondering van de artikelen 5.18 en 5.19.

Als toezichthoudende ambtenaren zijn reeds aangewezen het hoofd van de RCN-unit SZW, alsmede zijn plaatsvervanger en de ambtenaren die aldaar werkzaam zijn en die Inspecteur SZW of ambtenaar van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn. Met deze regeling worden ook ambtenaren die bij de RCN-unit SZW werkzaam zijn als medewerker of coördinator onderstand aangewezen als toezichthouder. Deze wijziging heeft als doel om de handhaving in de onderstand doeltreffender te maken. Het verlenen van de status van toezichthouder geeft een verruiming van mogelijkheden binnen de controlesfeer. Een toezichthouder als bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mag op grond van zijn aanstelling plaatsen betreden (met uitzondering van woningen), inlichtingen vorderen, personen vorderen inzage te geven in hun identiteitsbewijs en heeft recht op inzage in zakelijke gegevens en bescheiden en het nemen van afschriften daarvan. Bovendien kan de toezichthouder op basis van artikel 5.20 van de Awb eenieder verplichten medewerking te verlenen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden als deze redelijkerwijs gevorderd kan worden.

Deze wijziging treedt in werking per 1 juli 2019.

Regeling verlaging onderstand BES

In het Besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met het introduceren van een toeslag bij de AOV-gerechtigde leeftijd en enkele technische wijzigingen (Stb. 2019, 188) is geregeld dat artikel 19, tweede lid, van het Besluit onderstand BES vervalt. Daarom kan de verwijzing naar artikel 19, eerste lid, in artikel 3, tweede lid, van de Regeling verlaging onderstand BES vervallen. Het betreft een wetstechnische aanpassing zonder materieel gevolg.

Deze wijziging treedt tegelijkertijd met het voornoemde besluit in werking, namelijk met ingang van 1 januari 2020.

De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid, T. van Ark