Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband Noord-NederlandStaatscourant 2019, 29507Overig[Mandaat versterking]

Logo Samenwerkingsverband Noord-Nederland

[Besluit van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 17-07-2018, houdende regels inzake ondermandaat, volmacht en machtiging voor aangelegenheden met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld)

 

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

 

Gelet op artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld;

 

Besluit:

 

Artikel 1

Aan de manager subsidies van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de subsidieverstrekking op grond van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld.

 

Artikel 2

Aan de projectmedewerker, de juridisch medewerker en de senior juridisch adviseur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

 

Artikel 3

Aan de voorzitter en de secretaris van het Dagelijks Bestuur wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

 

Artikel 4

De uit dit besluit voor de manager subsidies van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

 

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

 

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 28 mei 2018.

 

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld.

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Groningen, 17-07-2018

 

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 779, 9700 AT te Groningen.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening

c) een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en het projectnummer;

d) de (aankondiging van de) gronden van het bezwaar