Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2019, 29481VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen herinrichting Winkelcentrum Kerschoten

Logo Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

 

Nr. 2019-287734

 

Overwegende:

dat het Mercatorplein en de Edisonlaan gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Apeldoorn;

 

dat het Mercatorplein en de Edisonlaan in beheer zijn bij de gemeente Apeldoorn;

 

dat het Mercatorplein en de Edisonlaan wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

 

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 14 januari 2019 gemandateerd is aan de teammanager Tactisch Beheer;

 

dat de wegencategorisering van het wegennet in gemeente Apeldoorn is opgenomen in de mobiliteitsvisie 2016-2020;

 

dat de Edisonlaan is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (50 km/u);

 

dat de voornaamste functie van een gebiedsontsluitingsweg de verkeersfunctie is;

 

dat het Mercatorplein is gecategoriseerd als verblijfsgebied en dat op het Mercatorplein een voetgangersgebied geldt;

 

dat aan het Mercatorplein en de Edisonlaan het Winkelcentrum Kerschoten is gevestigd;

 

dat een herinrichting van winkelcentrum Kerschoten plaatsvindt en dat daarbij ook wijzigingen aan de parkeergelegenheid en verkeersafwikkeling rond het winkelcentrum worden aangebracht;

 

dat in de huidige situatie twee separate parkeerplaatsen gelegen zijn aan de noordwestelijke zijde van het winkelcentrum;

 

dat een daarvan bereikbaar is vanaf de Edisonlaan en dat de ander bereikbaar is via de Koninginnelaan;

 

dat in het herinrichtingsplan beide parkeerplaatsen met elkaar verbonden worden;

 

dat in de huidige situatie het parkeerterrein dat aansluit op de Edisonlaan op de hoofdrijbaan van die weg ontsluit;

 

dat verder in oostelijke richting een ventweg parallel aan de Edisonlaan ligt waarop diverse andere parkeerterreinen ontsluiten;

 

dat tijdens de herinrichting deze ventweg wordt doorgetrokken tot het kruispunt met de Koninginnelaan en het parkeerterrein aansluit op die ventweg;

 

dat deze aanpassing ten goede komt aan de verkeersveiligheid en doorstroming op de Edisonlaan en het kruispunt met de Koninginnelaan;

 

dat om het bovengenoemde op een verkeersveilige wijze te realiseren een aantal verkeersmaatregelen worden genomen;

 

dat een verbinding tussen het parkeerterrein aan de westzijde van het perceel Mercatorplein 34 en het parkeerterrein ten noorden daarvan wordt gerealiseerd;

 

dat tussen de verbinding tussen de parkeerterreinen en de aansluiting van het noordelijke parkeerterrein op de Edisonlaan eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de rijrichting van zuid naar noord, waarvan fietsers zijn uitgezonderd;

 

dat zoals eerder benoemd de ventweg langs de Edisonlaan verder in westelijke richting wordt doorgetrokken;

 

dat op het reeds bestaande gedeelte van de ventweg tussen de percelen Edisonlaan 99 en 145 eenrichtingsverkeer in de rijrichting van west naar oost van kracht is, waarvan fietsers zijn uitgezonderd;

 

dat op het nog te realiseren gedeelte van de ventweg ten westen van perceel Edisonlaan 145 ook eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, dat aansluit op het hiervoor beschreven eenrichtingsverkeer op het bestaande gedeelte;

 

dat bij het verlaten van het parkeerterrein ter hoogte van de aansluiting op de Edisonlaan wordt aangegeven dat de te volgen rijrichting in oostelijke richting is;

 

dat het parkeerterrein zoals benoemd in de nieuwe situatie niet rechtstreeks aansluit op de hoofdrijbaan van de Edisonlaan en dat daarom het verkeersbord C4 in de middenberm van de Edisonlaan ter hoogte van de uitrit verwijderd kan worden;

 

dat de ontsluiting van het parkeerterrein op de ventweg wordt vormgegeven als uitritconstructie en dat daardoor bestuurders komende vanaf het parkeerterrein alle verkeer op de ventweg voor moeten laten gaan;

 

dat door de aanleg van de uitritconstructie de haaientanden die in de huidige situatie op het wegdek aanwezig zijn, verwijderd kunnen worden;

 

dat de ventweg van de Edisonlaan tevens gebruikt wordt door fietsers;

 

dat het vanuit het oogpunt van uniformiteit wenselijk is om op de locaties waar de andere parkeerterreinen op de ventweg ontsluiten, in de nieuwe situatie een voorrangsregeling in te stellen, zodanig dat verkeer dat een van de parkeerterreinen verlaat voorrang dient te verlenen aan bestuurders die zich op de ventweg bevinden;

 

dat bij ontsluitingen van de parkeerterreinen tussen Edisonlaan 99 en 145 haaientanden worden aangebracht op het wegdek;

 

dat het gewenst is bestuurders die dat vanaf de hoofdrijbaan van de Edisonlaan de ventweg op willen rijden in de nieuwe situatie ook voorrang te laten verlenen aan bestuurders die zich op de ventweg bevinden;

 

dat daartoe op de doorsteek tussen de hoofdrijbaan van de Edisonlaan en de ventweg haaientanden op het wegdek worden aangebracht;

 

dat in de huidige situatie op en rondom het Mercatorplein een voetgangerszone van kracht is en dat dit in de nieuwe situatie blijft gehandhaafd;

 

dat door de realisatie van de eerder beschreven aansluiting tussen beide parkeerterreinen het huidige voetgangersgebied wordt doorsneden en daarom op een aantal locaties de bebording die het voetgangersgebied aangeeft, verwijderd en verplaatst moet worden;

 

dat in de huidige situatie twee gehandicaptenparkeerplaatsen aangewezen zijn op het parkeerterrein dat bereikbaar is vanaf de Koninginnelaan;

 

dat in de nieuwe situatie beide parkeerplekken verplaatst worden om een zo overzichtelijk mogelijke en verkeersveilige situatie te realiseren;

 

dat beide gehandicaptenparkeerplaatsen naast elkaar nabij perceel Mercatorplein 105 worden aangewezen;

 

dat beide gehandicaptenparkeerplaatsen daardoor tevens zo dicht mogelijk bij het winkelcentrum zijn gelegen;

 

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen gerealiseerd kunnen worden door middel van het plaatsen van verkeersborden C2, C3, D5, het verplaatsen van de verkeersborden E6 en G7 en het verwijderen van verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen en verwijderen van haaientanden op het wegdek;

 

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor bovengenoemde maatregelen een verkeersbesluit is vereist;

 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 bovengenoemde maatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en tevens strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

dat het in artikel 2 van de WVW 1994 beschreven belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het nemen van bovengenoemde maatregelen maar dat dit belang als minder zwaarwegend wordt geacht gelet op hiervoor genoemde overwegingen;

 

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de door de korpschef gemandateerde verkeersadviseur van de politie, Eenheid Oost Nederland;

 

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

 

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord “uitgezonderd fiets”, eenrichtingsverkeer in oostelijke richting in te stellen, op de ventweg aan de zuidzijde van de Edisonlaan tussen het parkeerterrein nabij de Koninginnelaan en de aansluiting van de ventweg op de Edisonlaan;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord “uitgezonderd fiets” eenrichtingsverkeer in te stellen, zodat het enkel mogelijk is om de ventweg in oostelijke richting te bereiden, ter hoogte van de aansluiting van de ventweg op de Edisonlaan nabij Edisonlaan 145;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord “uitgezonderd fiets” eenrichtingsverkeer in te stellen, in noordelijke richting op het parkeerterrein tussen de Mercatorplein 34 en de aansluiting op de ventweg van de Edisonlaan;

 

Door middel van het verwijderen van verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 een eenrichtingsweg op te heffen op de Edisonlaan ter hoogte van de uitrit van het parkeerterrein;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersbord D5 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven (rechtsaf) in te stellen hoogte van de aansluiting van het parkeerterrein op de ventweg;

 

Door middel van het verplaatsen van verkeersborden E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord ‘pijl links – pijl rechts’ twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op de parkeerplaatsen het dichtst bij Mercatorplein 105 gelegen;

 

Door middel van het verplaatsen van verkeersborden G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 een voetgangersgebied in te stellen op het Mercatorplein nabij Mercatorplein 34;

 

Door middel van het verwijderen haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de voorrangsregeling ter hoogte van de ontsluiting van het parkeerterrein op de ventweg van de Edison op te heffen;

 

Door middel van het aanbrengen van haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, een voorrangsregeling in te stellen ter hoogte van de ontsluitingen van de parkeerterreinen tussen Edisonlaan 99 en 145 op de ventweg van de Edisonlaan.

 

Situatieschets

Situatieschets huidige situatie

 

Situatieschets toekomstige situatie

 

 

namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.