Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2019, 29335OverigVOORAANKONDIGING RUIMTELIJKE PLANNEN

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding te nemen.

Bestemmingsplan “Kern Lewedorp, gedeelte Banjaardstraat, 2019”

Het beoogde bestemmingsplan heeft betrekking op een thans braakliggende kavel, nabij zorgcentrum De Kraayert, aan de Banjaardstraat in Lewedorp. De woningcorporatie is voornemens ter plaatse 7 grondgebonden sociale huurwoningen te realiseren.

Bestemmingsplan “Kern Heinkenszand, gedeelte brandweerpost Guldenroedestraat, 2020”

Het beoogde bestemmingsplan heeft betrekking op een onbebouwde kavel op de hoek Guldenroedestraat/Hoefbladstraat in Heikenszand. Ter plaatse wordt de nieuwbouw van een brandweerpost beoogd.

Inspraakreacties/zienswijzen

Het is op dit moment nog niet mogelijk zienswijzen tegen dit voornemen naar voren te brengen. Ook worden nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Inspraakreacties en zienswijzen kunt u te zijner tijd naar voren brengen gedurende de termijn van terinzagelegging van respectievelijk het voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan.

Kennisgevingen

Zodra de gemeente een ((voor)ontwerp)bestemmingsplan ter inzage legt, plaatsen wij een kennisgeving hierover in het Gemeenteblad en in de Staatscourant (beide staan op www.overheid.nl) en op de gemeentelijke website (www.borsele.nl). Het ((voor)ontwerp)bestemmingsplan is tijdens de terinzagelegging in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op (0113) 238425.

Heinkenszand, 23 mei 2019