Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 29273Ruimtelijke plannenOngewijzigd vastgestelde partiële herziening ‘Nijmegen Groot Bijsterhuizen - 1 (reparatieplan)’, Nijmegen

Logo Nijmegen

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 8 mei 2019 de partiële herziening Nijmegen Groot Bijsterhuizen - 1 (reparatieplan) ongewijzigd vastgesteld.

Het plangebied omvat het Nijmeegse deel van het bedrijventerrein Groot Bijsterhuizen. In het oosten wordt de grens van het plangebied gevormd door de A73. Het verkeerspunt met de A/N326 is meegenomen binnen de planbegrenzing. In het noorden grenst het bedrijventerrein aan het grondgebied van de gemeente Beuningen (landelijk gebied). In het zuiden en westen grenst het plangebied aan het Wijchens deel van het bedrijventerrein. De aanleiding van deze correctieve herziening is het gevolg van het monitoren van de bestaande en gewenste ontwikkelings- en beheer mogelijkheden. Geconstateerd is dat er regelingen in het vigerende bestemmingsplan zijn opgenomen, die in het kader van een doelmatig gebruik, aanpassing c.q. aanvulling behoeven.

Inzage

De partiële herziening, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken, liggen van donderdag 23 mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale plan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.PH17001-VG01

Beroep

Belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn en die in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede de belanghebbende die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen in de periode van vrijdag 24 mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Digitaal

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.