Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2019, 29261Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Exportweg 50

Logo Waddinxveen

De gemeenteraad heeft op 15 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Exportweg 50’ ongewijzigd vastgesteld. Tevens is besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader om een logistiek distributiecentrum mogelijk te maken, qua functie passend op logistiek bedrijventerrein Distripark A12. Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt het mogelijk dichter langs de Zuidelijke Dwarsweg te bouwen. Het Distributiecentrum wordt landschappelijk ingepast door middel van een groenstrook aan de Zuidelijke Dwarsweg. De groenstrook bestaat uit een houtwal met een dichte begroeiingsstructuur gecombineerd met twee soorten bomen welke reeds aanwezig zijn in andere delen van de Zuidelijke Dwarsweg.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Ambtshalve zijn er ook geen redenen om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke, beleidsmatige en digitale eisen.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan liggen met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken (tot en met 3 juli 2019) ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPexportweg50-0401). U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de computer bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen gedurende de termijn van terinzagelegging, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Exportweg 50’. Het beroepschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van voormelde beroepstermijn. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, de heer X. Leenheer via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl.

Waddinxveen, 22 mei 2019