Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Sappemeer, hoek Noorderstraat-Kleinemeersterstraat

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor:

 

Het bouwen van een appartementencomplex met 6 appartementen op de hoek Noorderstraat-Kleinemeersterstraat te Sappemeer.

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk;

- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

 

De bouw van het appartementencomplex is een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

 

Het ontwerpbesluit inzien

De ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 23 mei 2019 tot en met woensdag 3 juli 2019.

Tijdens deze periode zijn de stukken te bekijken op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Sappemeer. Een papieren versie van de stukken kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9700 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2018-018546. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt indienen als u:

- tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest;

- belanghebbende bent.

 

Informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.

Naar boven