Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 29013Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning voor herinrichting van het terrein van de Oude melkfabriek aan Klein Groningen in Wijnjewoude

Logo Opsterland

 

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Opsterland maken bekend dat vanaf 23 mei 2019 de omgevingsvergunning, voor het realiseren van een sanitaire voorziening met gemeenschappelijke ruimte en herinrichting van het terrein van de voormalige zuivelfabriek met de daarbij behorende verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad voor zes weken ter inzage liggen.

 

Inhoud en ligging

De omgevingsvergunning voor het realiseren van een sanitaire voorziening met gemeenschappelijke ruimte en herinrichting van het terrein van de voormalige zuivelfabriek, heeft betrekking op de volgende activiteiten:

bouwen van een bouwwerk;

gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een beheersverordening.

 

Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk het voormalige terrein van de oude melkfabriek opnieuw in te richten. Er zal een sanitaire voorziening komen voor (vaar) recreanten met een gemeenschappelijke ruimte voor omwonenden. Ook zal er een speelvoorziening voor kinderen komen. Het geheel zal een groene uitstraling krijgen. Tijdens de ontwerpfase is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het plan.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 23 mei 2019 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. De vergunning is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0086.17OVKleinGroningen-0301.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, dan wel redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdens de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze in te dienen.

 

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen de ontwerp omgevingsvergunning heeft ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

 

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een beroep en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

 

Beetsterzwaag, 22 mei 2019