Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 28970VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Herinrichting Burgemeester van Baarstraat Volendam

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

Na overweging van het volgende:

Aanleiding

De Burgemeester van Baarstraat in Volendam is toe aan groot onderhoud van het straatwerk. Tegelijkertijd biedt dit de kans opnieuw af te wegen welk verkeer gewenst is in deze en aanliggende straten.

Het doel van de herinrichting van de Burgemeester van Baarstraat is de kwaliteit van het winkelgebied te verhogen, de verkeersveiligheid te verbeteren zodat een optimale mix ontstaat tussen leefbaarheid, veiligheid, bedrijvigheid en inrichting waarbij de bezoeker zich thuis voelt.

Om het bovengenoemde doel te bereiken dienen er een aantal verkeerskundige en infrastructurele aanpassingen plaats te vinden.

Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Edam-Volendam d.d. 14-06-2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overweging

Aan het verkeersbesluit liggen een aantal overwegingen ten grondslag:

- dat het gewenst is dat bus- en vrachtverkeer voortaan niet meer in twee richtingen de Burgermeester van Baarstraat inrijdt;

- dat het noodzakelijk is de voorrang te regelen op de kruisingen van de Hyacintenstraat met respectievelijk de Burgemeester van Baarstraat en de Daliastraat;

- dat het noodzakelijk is deze veranderingen kenbaar te maken aan de weggebruikers middels het wijzigen van de bebording;

- dat de benodigde verkeersborden zullen worden geplaatst op de kruisingen van de Burgemeester van Baarstraat met respectievelijk de Tulpenstraat, Krokussenstraat/Rozenstraat en de Hyacintenstraat, en de kruising van de Hyacintenstraat;

- dat belanghebbenden in het onderhavige gebied zijn gehoord en in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze te geven;

- dat dit besluit bijdraagt aan het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- dat dit besluit bijdraagt aan het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

- dat dit besluit bijdraagt aan het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- dat dit besluit bijdraagt aan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- dat dit besluit bijdraagt aan het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

- dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

Besluit

1. Het instellen van éénrichtingsverkeer richting de Hyiacintenstraat in de Burgemeester van Baarstraat voor vrachtauto's en autobussen. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van het verkeersbord C3 met onderbod OB13 op de kruising van de Tulpenstraat en de Burgemeester van Baarstraat, het plaatsen van de verkeersborden C4 met OB13 op de kruisingen van de Burgemeester van Baarstraat met de Rozenstraat en de Krokussenstraat en het plaatsen van Bord C2 met onderbod OB13 op de kruising van de Burgemeester van Baarstraat met de Hyacintenstraat.

2. Het regelen van de voorrangssituaitie waarbij voorrang moet worden verleend aan het verkeer op de Hyacintenstraat. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6 op de Daliastraat en de Burgemeester van Baarstraat waar zij aansluiten op de Hyacintenstraat en door het plaatsen van de borden B3, B4 en B5 op de Hyacintenstraat.

Edam-Volendam 21-5-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

Namens dezen,

Drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaarsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.