Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 28692Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 11 april 2019, nummer CvTE-19.0566, houdende wijziging van Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 en de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 in verband met de hervatting van de Staatsexamens Nt2

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 13 mei 2019, nummer 8350497;

Gelet op artikel 2, vijfde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens;

en artikel 10, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING EXAMENPROGRAMMA STAATSEXAMENS NT2 2019

De bijlage bij de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het onderdeel 2. Beoordeling wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. de zinsnede ‘bij het vaststellen van de examens en de daarbij behorende beoordeling een cesuur vast’ vervangen door ‘de cesuur vast op voordracht van de toetsconstructeurs’.

 • 2. In de zin die begint met ‘Gemiddeld zijn er’ wordt ’16 verschillende beoordelaars’ vervangen door ’10-15 verschillende beoordelaars’, en vervalt ‘13 bij’.

B

De Nadere toelichting per examenonderdeel wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In onderdeel a. Leesvaardigheid vervallen de teksten vanaf het opschrift ‘Condities’ tot en met ‘gerealiseerd worden’ en de twee volzinnen aan het slot, beginnend met ‘De duur van het examen’ tot en met ‘is 100 minuten’.

 • 2. In onderdeel b. Luistervaardigheid vervallen de teksten vanaf het opschrift ‘Condities’, tot en met ‘ten gehore gebracht’ en aan het slot van dat onderdeel ‘De duur van het examen is circa 90 minuten .’ tot en met ‘soms iets korter uitvallen’.

 • 3. In onderdeel c. Schrijfvaardigheid vervallen in de eerste volzin ‘met twee delen’, in de derde volzin ‘deelschrijftaken’, de tekst vanaf het opschrift ‘Condities’ tot en met ‘en het toetsenbord bij een computer’ en de volzin aan het slot van dat onderdeel ‘De duur van het examen is 120 minuten’.

 • 4. In onderdeel d. Spreekvaardigheid vervallen de teksten vanaf het opschrift ‘Condities’ tot en met ‘gerealiseerd worden’ en aan het slot de drie volzinnen, beginnend met ‘De duur van het examen is ongeveer 30 minuten’ en eindigend met ‘soms iets korter uitvallen’.

ARTIKEL II. WIJZIGING REGELING EXAMENPROGRAMMA STAATSEXAMENS NT2 2020

De bijlage bij de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het onderdeel 2. Beoordeling wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. de zinsnede ‘bij het vaststellen van de examens en de daarbij behorende beoordeling een cesuur vast’ vervangen door ‘de cesuur vast op voordracht van de toetsconstructeurs’.

 • 2. In de zin die begint met ‘Gemiddeld zijn er’ wordt ’16 verschillende beoordelaars’ vervangen door ’10-15 verschillende beoordelaars’, en vervalt ‘13 bij’.

B

De Nadere toelichting per examenonderdeel wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In onderdeel a. Leesvaardigheid vervallen de teksten vanaf het opschrift ‘Condities’ tot en met ‘gerealiseerd worden’ en de twee volzinnen aan het slot, beginnend met ‘De duur van het examen’ tot en met ‘is 100 minuten’.

 • 2. In onderdeel b. Luistervaardigheid vervallen de teksten vanaf het opschrift ‘Condities’, tot en met ‘ten gehore gebracht’ en aan het slot van dat onderdeel ‘De duur van het examen is 90 minuten’ tot en met ‘maar nooit langer dan 90 minuten’.

 • 3. In onderdeel c. Schrijfvaardigheid vervallen in de eerste volzin ‘met twee delen’, in de derde volzin ‘deelschrijftaken’, de tekst vanaf het opschrift ‘Condities’ tot en met ‘een gestelde tijdslimiet gerealiseerd worden.’ en de volzin aan het slot van dat onderdeel ‘De duur van het examen is 120 minuten’.

 • 4. In onderdeel d. Spreekvaardigheid vervallen de teksten vanaf het opschrift ‘Condities’ tot en met ‘gerealiseerd worden’ en aan het slot de drie volzinnen, beginnend met ‘De duur van het examen is ongeveer 30 minuten’ en eindigend met ‘soms iets korter uitvallen’.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

Algemeen

De Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 en de regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 zijn op enkele punten aangepast als gevolg van de hervatting van de Staatsexamens Nt2. Deze herziening van wekelijkse afnames voor alle onderdelen van beide programma’s naar enkele afnamemomenten per jaar, is noodzakelijk vanwege het feit dat in het najaar van 2018 kandidaten op grote schaal beschrijvingen en uitwerkingen van opdrachten via sociale media gedeeld hebben.

In verband met het hervatten van de Staatsexamens Nt2 is de regelgeving nog eens onder de loep genomen. Gebleken is daarbij dat er elementen zijn geregeld in de regeling examenprogramma die hier niet thuishoren maar in het examenreglement. Deze onderdelen worden met deze wijzigingsregeling uit de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 respectievelijk de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 verwijderd. De betreffende onderdelen zijn reeds correct opgenomen in het Examenreglement Nt2. Gezien er geen inhoudelijke wijzigingen in examenprogramma worden aangebracht, kan de regeling per direct in werking kan treden.

Artikelsgewijs

De aanpassing betreft:

Artikel I en II

A

Het CvTE stelt de cesuur vast op voordracht van de toetsconstructeurs. Op basis van hernieuwde input is de beschrijving van het aantal beoordelaars voor de onderdelen schrijfvaardigheid en spreekvaardig aangepast. Dit is een verduidelijking van de actuele gang van zaken. Voor de examendeelnemer heeft dit geen gevolgen.

B

De beschrijvingen over de duur en de condities van de onderdelen vervallen. Zij zijn reeds opgenomen in het examenreglement Staatsexamens Nt2, conform het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, art.10, lid 2, sub a en b.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse