Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2019, 28637VergunningenBesluit voor een watervergunning van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende het graven van een greppel nabij de Kamperstraatweg

Logo Overijssel

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden er in de regio Kampen-Dronten maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren en om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de realisatie van het Reevediep, een hoogwatergeul die is bedoeld om in extreme gevallen het water vanaf de IJssel naar het Drontermeer af te voeren. Tijdens de realisatie van het Reevediep is er lokaal, bij de Kamperstraatweg en ten oosten van de Chalmotweg, wateroverlast ontstaan. Om vernatting van het naastgelegen agrarische perceel te voorkomen is spoedshalve een greppel aangelegd.

Om deze reeds gegraven greppel te legaliseren is er een vergunning op grond van de Waterwet nodig. Het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hiervoor op 10 januari 2019 een aanvraag ontvangen en vervolgens besloten de vergunning te verlenen. Een toelichting op het werk staat in het besluit.

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van woensdag 6 maart 2019 tot en met dinsdag 16 april 2019. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Op de voorbereiding en bekendmaking van het besluit is het provinciale coördinatiebesluit (in samenhang met het gemeentelijke coördinatiebesluit) dat genomen is voor de ontwikkeling van de IJsseldelta Zuid van toepassing.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?

Het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen van woensdag 22 mei 2019 tot en met dinsdag 2 juli 2019 ter inzage op de volgende locaties:

provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur; gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

Alle documenten zijn ook digitaal te raadplegen via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl, te vinden via bekendmakingen, gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, uitvoeringsbesluiten, cluster 27.

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, te weten van woensdag 22 mei 2019 tot en met dinsdag 2 juli 2019, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen. 

Het instellen van beroep is mogelijk voor:

 • -

  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij hierover geen zienswijze naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht in het besluit, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);

 • -

  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • -

  dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • -

  dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

 • -

  dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld een schorsing van het besluit.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer L. Haverkort, telefonisch via 06 40698625 of per mail via l.haverkort@overijssel.nl.