Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 28563Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Wijnjewoude / Klein Groningen”

Logo Opsterland

 

Wat ligt er ter inzage en voor wie en wanneer

Met ingang van donderdag 23 mei 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Wijnjewoude / Klein Groningen” (plannummer NL.IMRO.0086.17BPKom-0201) voor een ieder ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Een plan bekijken”, vervolgens klikt u op “Plannen zoeken” waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van het adres, plannaam of -nummer. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Het digitale plan is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Strekking van het bestemmingsplan

De kom van Wijnjewoude en de bebouwing van en rond Klein Groningen vormen het plangebied. De begrenzing is hierbij afgestemd op de begrenzing van het bestemmingsplan "Buitengebied" (30 juni 2014). Het plan heeft tot doel om het plangebied van een actuele juridisch-planologische regeling te voorzien. Daarmee herziet dit plan de beheersverordening "Wijnjewoude / Klein Groningen" (vastgesteld op 14 april 2014);

 

Reageren?

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder:

Schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

Mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan (na uitdrukkelijke vermelding) bij de afdeling Ontwikkeling (bestemd voor de gemeenteraad). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 222.

Daarnaast kan bij de medewerkers van team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

 

 

Beetsterzwaag, 22 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Opsterland.