Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2019, nr. 2019-0000004752, tot hernieuwde vaststelling van een Beleidsregel arbocatalogi (Beleidsregel arbocatalogi 2019)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijk vastgestelde afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op landelijk niveau, in een bedrijfssector, of in een branche, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in een werkgebied kan worden voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften.

Artikel 2. Vormvereisten arbocatalogi

Een arbocatalogus kan op gezamenlijk verzoek van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst als aan de volgende vormvereisten is voldaan:

 • a. de arbocatalogus is gesteld in de Nederlandse taal, tenzij het voor een bepaald werkgebied gebruikelijk is dat de werkinstructies in het Engels gegeven worden, in welk geval de arbocatalogus in de Engelse taal mag worden gesteld;

 • b. de arbocatalogus vermeldt bij iedere maatregel of voorziening van welk artikel of artikellid van de bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften deze een invulling is; en

 • c. de arbocatalogus is een goed leesbaar en praktisch bruikbaar document voor de werkgevers en werknemers.

Artikel 3. Toetsing

 • 1. Bij de toetsing van een arbocatalogus worden de volgende criteria gehanteerd:

  • a. beschrijft de arbocatalogus voor welk werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche, de catalogus bedoeld is;

  • b. vertegenwoordigen de opstellers van de arbocatalogus de werkgevers en werknemers in het betreffende werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche;

  • c. komen de arbocatalogus en de mededeling, bedoeld in het tweede lid, voor een ieder kosteloos beschikbaar en worden ze goed toegankelijk;

  • d. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen niet in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;

  • e. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen van dien aard dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met de navolging daarvan wordt voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften met betrekking tot in het werkgebied voorkomende arbeidsrisico’s; en

  • f. geeft de arbocatalogus aan of en zo ja op welke wijze bij de voorgestelde maatregelen of voorzieningen rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers.

 • 2. Het resultaat van de toetsing wordt door de minister schriftelijk aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers meegedeeld. Daarbij wordt door de minister aangegeven aan welke bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften wordt voldaan indien gewerkt wordt in overeenstemming met de arbocatalogus.

Artikel 4. Geldigheidstermijn toetsing arbocatalogi

 • 1. De geldigheidstermijn van een toetsing is zes jaar gerekend vanaf de datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing.

 • 2. Vijf jaar nadat een arbocatalogus positief is getoetst, ontvangen de indieners van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen, opdat nagegaan kan worden in hoeverre de arbocatalogus nog voldoet aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.

 • 3. De termijn van zes jaar kan worden ingekort indien er naar de mening van de minister in het desbetreffende werkgebied:

  • a. eerder sprake is van een gewijzigde stand van de wetenschap of professionele dienstverlening; of

  • b. regelmatig sprake is van dusdanige bedrijfsspecifieke omstandigheden dat onverkorte toepassing van de arbocatalogus de veiligheid en gezondheid van werknemers in het desbetreffende werkgebied onvoldoende waarborgt.

 • 4. Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, gebruik is gemaakt van de gelegenheid om een arbocatalogus opnieuw te laten toetsen, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel:

  • a. in het geval, bedoeld in het tweede lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in het eerste lid;

  • b. in het geval, bedoeld in het derde lid, na het verstrijken van de termijn, genoemd in de aanhef van het vierde lid.

 • 5. De artikelen 2 en 3 zijn ten aanzien van het hernieuwde verzoek om toetsing van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Aanvullende maatregelen op bedrijfsniveau

 • 1. Indien de naleving van een voor een bedrijf of inrichting geldende arbocatalogus, gelet op de aard van de arbeid, de werkmethoden of werkomstandigheden, naar het redelijk oordeel van de minister niet leidt tot het voorkomen of beperken van ernstige arbeidsrisico’s kan de toezichthouder, door het stellen van een eis tot naleving als bedoeld in artikel 27 van de Arbeidsomstandighedenwet, aanvullende doeltreffende maatregelen of voorzieningen eisen ter voorkoming van die risico’s.

 • 2. Het eerste lid laat andere handhavingsbevoegdheden onverlet, waaronder de bevoegdheid, bedoeld in artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 6. Getoetste arbocatalogi

De door de minister positief getoetste arbocatalogi zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel.

Artikel 7. Intrekking beleidsregel arbocatalogi 2010

 • 1. De Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt ingetrokken.

 • 2. De indieners van arbocatalogi die tot stand zijn gekomen voor 1 januari 2014 ontvangen van de minister een verzoek om de desbetreffende arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw te laten toetsen met inachtneming van deze beleidsregel.

 • 3. Indien niet binnen zes maanden nadat de minister de indieners daarom heeft verzocht, aan het verzoek is voldaan, verwijdert de minister de desbetreffende arbocatalogus uit de bijlage bij deze beleidsregel na het verstrijken van die termijn van zes maanden.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in de bijlage bij deze beleidsregel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi 2019.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2019

De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid, T. van Ark

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6 VAN DE BELEIDSREGEL ARBOCATALOGI 2019

Werkgebied (branche/sector/landelijk)

Voorschriften Arbeidsomstandighedenwetgeving

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus/Datum toetsbrief ISZW

Aardappelen, groente en fruit, detailhandel

Arbowet

artikelen 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s)

Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit

12 december 2008

Aardappelen, groente en fruit, groothandel

Arbowet

artikelen 8, 9 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag

Arbocatalogus AGF Groothandelfonds

12 december 2008,

15 september 2011

en

24 juli 2014

Afbouw

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.15, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikel 4.32a

Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de afbouw

16 december 2009,

3 mei 2010

en

19 juli 2010

Afvalbranche

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 t/m 2.35, 3.1, 3.2, 3.3 t/m 3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.13 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10 t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.45 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.54d, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1 t/m 5.6, 5.11, 5.53, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4 t/m 7.11a, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, aerosolen/hulpstoffen, legionella, verontreinigde/ asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer, meten gasconcentratie, damp-gas-luchtmengsel), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Afvalbedrijven

1 oktober 2009,

23 december 2009,

13 juli 2011,

10 september 2013,

23 juni 2015,

22 februari 2018

en

14 augustus 2018

Akkerbouw en vollegrondsteelt

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, strodekken, hogedrukreiniger), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, onkruid wieden en schoffelen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), persoonlijke beschermingsmiddelen, jongeren

Arbocatalogus

Akkerbouw en Vollegrondsteelt

14 december 2009 en

13 september 2017

Ambulante handel

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikel 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 7.2

Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de ambulante handel

29 oktober 2008

Ambulancezorg

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.85, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, 6.6 t/m 6.11, 8.2 en 8.3

Arboregeling

hoofdstuk 5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, biologische agentia (infectieziektes), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

30 september 2009,

9 december 2009 en

10 maart 2015 en

29 augustus 2018

Apotheken, openbare

Arbowet

artikelen 3, tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12,

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de openbare apotheken

2 april 2009

Architecten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (stress)

Arbocatalogus Architecten

24 september 2009

en

27 januari 2011

       

Banden en wielen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7 t/m 6.11,7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7, 7.11a en 8.1 t/m 8.3

Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

10 augustus 2009,

20 januari 2012,

8 maart 2013,

27 mei 2016 en

9 juni 2016

       

Bestratingen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bestratingen

14 december 2009

Betonmortelindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.16, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a t/m 6.11d, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.17d, 7.18, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Betonmortel

23 december 2009

8 oktober 2012 en

9 oktober 2015

Betonproductenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.15, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie

16 juli 2009

en

23 juli 2014

Binnenvaart

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.5h, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.30, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 en 4.14

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen)

Arbocatalogus binnenvaart

11 februari 2009,

8 april 2010

en

11 april 2012

Bioscoopbedrijf

Arbowet

artikelen 3, eerste en tweede lid, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 2.5, 3.9, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.78, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.23a, 7.23b, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus bioscoopbedrijf

2 augustus 2011 en

1 februari 2012

Bloembollenteelt en -handel

Arbowet

artikel 8, 10 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, lid 1 en 2, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3

Inrichting arbeidsplaats (opslag luchtwielen, zekeren machines en materieel), arbeidsmiddelen (kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen, werken op hoogte, hogedrukreiniger, handpalletwagen), fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel

11 december 2009 en

5 september 2017

Bloemendetailhandel

Arbowet

artikel 3 en 15, derde lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk),

fysieke belasting (ergonomie),

bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel

25 augustus 2008,

25 augustus 2011 en

11 januari 2019

Bloemenveilingen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus Bloemenveilingen

22 juli 2010

en

25 april 2012

Boomteelt en vaste plantenteelt

Arbowet

artikelen 8,10 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling artikel 5.1 t/m 5.3

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, zekeren machines en materieel, werken op hoogte), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger, handpalletwagen, tillen en dragen, knielend werk, wieden en schoffelen, handmatig snoeien, oculeren, beeldschermwerk), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt

14 december 2009 en

13 september 2017

Bos en natuur

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9, 12 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 2.15, 3.2, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.85, 4.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d, 4.89, 4.91, 4.95, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongeren

Arbocatalogus Bos en Natuur

1 september 2009,

25 april 2012,

23 oktober 2012

en

11 december 2013

Bouw en infra

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)

Arbocatalogus Bouw en Infra

23 december 2009 en

1 augustus 2018

Brandweer

Arbobesluit artikel 4.45 t/m 4.54

Gevaarlijke stoffen (asbest)

14 augustus 2018

Callcenters

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus voor de Callcenterbranche

21 december 2009

en

8 maart 2012

Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

14 december 2009,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012,

11 juli 2012,

3 december 2012

en

19 december 2013

Carrosserie

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.5, 3.15, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, lid 5, 4.13, 4.15, 4.16, tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, kankerverwekkende en hinderlijke stoffen), inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche

24 september 2009,

12 november 2012,

30 juli 2014,

23 augustus 2017 en

7 februari 2018

Composietenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,

arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Composieten

9 december 2009

en

7 januari 2011

Contractcatering

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche

21 december 2009 en

31 december 2015

Crematoria

Arbowet

artikel 3,5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Crematoria

22 januari 2013

en

5 september 2014

Defensie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 5

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.16, tweede lid, 4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e, en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20c

Arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), biologische agentia

Arbocatalogus Defensie

17 juni 2015

Dierenartspraktijken

Arbowet

artikel 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.1c, 4.2, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen)

Arbocatalogus voor dierenartspraktijken

4 november 2009,

6 oktober 2010

en

23 oktober 2012

Dierentuinen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c,

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7

Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin

11 december 2009

Drogisterijbranche

Arbowet

artikel 3, tweede en vierde lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag)

Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij

31 mei 2012

Fabrikanten van industriële gassen

Arbobesluit

artikel 5.2

Fysieke belasting (beperken gevaren)

Arbocatalogus

Fabrikanten van industriële gassen

19 september 2014

Fijnkeramische bedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 3.2, 3.19, 4.1c, 4.6, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, verlichting), arbeid door jongeren, algemeen arbobeleid (w.o. BHV), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties)

Arbocatalogus van de keramist

26 september 2012

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten

27 juli 2011

Flexografisch bedrukken van folie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers folie

27 juli 2011

Fruitteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.4, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar, opslag luchtwielen, zekeren van machines en materieel, werken op kasdek, hogedrukreiniger), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, kleine shovel en verreiker, vierwielige trekkers, ventilatoren, strodekken, verstoppingen en storingen), fysieke belasting (ergonomie, handpalletwagen, tillen en dragen, hagelnetten sluiten en oprollen), fysische factoren (daglicht en verlichting, trillingen en schokken, weersomstandigheden), jongeren, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Fruitteelt

11 december 2009 en

13 september 2017

Fundering

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.16, 3.17, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16 t/m 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b t/m 6.11e, 7.3, 7.11a en 8.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond), inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten, valgevaar, vallende voorwerpen, vrijkomen stikstof bij grondbevriezing), arbeidsmiddelen (algemeen, instructie), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Funderingsbranche

23 december 2009,

30 december 2015 en

29 januari 2019

Geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen

Arbowet

artikelen 5 en 9

Arbobesluit

artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen)

Arbocatalogus Fenelab

10 september 2010

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15, 3.19, 3.38, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikel 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, alleen werken, ongewenste omgangsvormen), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

4 februari 2009,

16 juni 2009,

21 januari 2013

en

19 juli 2013

Gehandicaptenzorg

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c en e, tweede lid, 4, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Profijt van Arbobeleid

18 september 2008,

25 juni 2012

en

13 juli 2012

Gemeenten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, werkstress), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus gemeenten:

- Agressie en geweld

8 juli 2008,

7 juli 2009 en

28 maart 2017

- Gezond organiseren en Beeldschermwerk

12 januari 2011

Gemengde branche en speelgoedbranche

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus van de Gemengde branche en Speelgoedbranche in de detailhandel

27 augustus 2010

Gerechtsdeurwaarders

Arbowet

artikel 3, 5 en 13

Arbobesluit

artikel 2.15

Arbozorg (psychosociale arbeidsbelasting)

18 augustus 2017

Glastuinbouw

Arbobesluit

artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.17, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.39, 8.2, 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen, werken op hoogte op het kasdek), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen) gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, bestrijdingsmiddelen, meststoffen), arbeidsmiddelen (elektriciteit)

Arbocatalogus Glastuinbouw

28 december 2009, 9 maart 2012 en

29 augustus 2018

Glaszetten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Glaszetten

14 december 2009

Golfaccomodatie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia

Arbocatalogus Golfaccomodaties

19 februari 2009

Graanbe- en verwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.10d, 4.37, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, hinderlijke, schadelijke en kankerverwekkende stoffen en biologische agentia, zoönosen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimtes), arbeidsmiddelen, fysische factoren (klimaat, geluid en trillingen)

Arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende industrie

3 december 2012,

8 maart 2013,

19 december 2013, 24 maart 2014,12 augustus 2016 en

7 augustus 2017

Grafimedia

Arbowet

artikel 3, eerste en tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder a tot en met h, en tweede lid, 4.2, eerste lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.10d, 4.62b, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18 en 7.20

Arboregeling

artikel 4.32b, 4.32c, 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (bewegingsruimte, algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen, arbeidsmiddelen met bedieningssysteem, hijs- en hefgereedschap), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen)

Arbocatalogus Grafimedia

13 augustus 2009,

en

29 maart 2011

Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproducten-industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2 3.3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23a en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie

14 december 2009

       

Groothandel in levensmiddelen

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3

Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen

9 november 2009

Groothandel in bloemen en planten

Arbobesluit

artikelen 1.42, 4.1b, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (DME)

Arbocatalogus Groothandel Bloemen en Planten

24 december 2009

Handel in granen, zaden en peulvruchten

Arbobesluit

artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7

Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)

Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten

24 september 2009

Handel in wijn en dranken

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)

Arbocatalogus Wijn

19 oktober 2009

Hoger beroepsonderwijs

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, derde lid, en 14

Arbobesluit

artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.47, 2.15, 3.48, 4.108, 4.109, 5.1 t/m 5.3, 5.7 t/m 5.11, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, eerste lid, 6.8, eerste en tweede lid, 6.11, 6.12d, eerste lid, 6.12e, tweede lid, onder g, en 6.12g, eerste lid

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid, fysische factoren (klimaat, licht, geluid, optische straling en EMV)

Arbocatalogus hbo

11 juni 2010,

8 maart 2013,

26 november 2015 en

20 december 2017

Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatie-ondersteunende activiteiten

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.16, 4.1c, eerste en tweede lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d

Gevaarlijke stoffen (lasrook, epoxy, oplosmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar)

Arbocatalogus

Hiswa

6 mei 2010

en

2 december 2010

Houthandel

Arbowet

artikelen 3, 8, 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13 t/m 3.16, 5.2, 5.3, 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16, 8.1 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), persoonlijke beschermingsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Houthandel

3 mei 2016 en

13 februari 2018

Hoveniers en groenvoorziening

Arbowet

artikel 3, 5, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen

1.36, 1.37, 1.42, 3.2, 3.3, 3.10, 3.14 t/m 3.17, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1 t/m 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.18, 7.20, 7.23, 8.1 t/m 8.3 en 9.36

Fysieke belasting (ergonomie, tillen en dragen), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water, werken op daktuinen), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout) biologische agentia (teken en ziekte van Lyme, omgaan met zwerfvuil), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongeren

Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening

7 december 2009,

9 december 2010,

20 februari 2012,

18 juni 2015,

28 oktober 2015

11 juli 2016 en

20 april 2017

Huisartsenpraktijk en huisartsenposten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11,13 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.5g, eerste lid, 3.8, 3.9, 3.19, 3.25, 3.48, 4.1c, 4.10d, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.97, tweede lid, 4.102, 4.108, 4.109, 5.4 t/m 5.12, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 8.3, eerste lid.

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (afmeting ruimte), gevaarlijke stoffen (biologische agentia, hygiënische werken, vaccinatie, naaldcontainers), arbozorg (preventiemedewerker), BHV, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus huisartsenposten/Arbocatalogus-LHV

6 oktober 2009,

2 december 2010,

21 mei 2015,

17 oktober 2016 en

29 mei 2017

Industriële bakkerijen

Arbowet

artikel 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5c, 4.1c, lid 1, 4.4, 4.17, 4.18, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.5, 5.13a, 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11, hoofdstuk 7, 8.1 en 8.2

Warenwetbesluit Machines

Gevaarlijke stoffen (stoffen en meelstof), fysische factoren (geluid en temperatuur), fysieke belasting, machineveiligheid

Arbocatalogus Industriële Bakkers

19 oktober 2009,

3 maart 2017 en

23 augustus 2017

Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar)

Arbocatalogus voor de sector Orsima

23 december 2009

Installatie- en isolatie

Arbowet

artikel 3, 5, 6, 7 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.19, 4.1, 4.2, 4.10a t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.46 t/m 4.54d, 5.2, t/m 5.5, 6.8 t/m 6.11, 6.11a, tweede en derde lid, 6.29b, 6.29c, 7.3 t/m 7.5, 7.18, vierde lid, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1 en 8.2

Arbeidsmiddelen (elektrische installatie), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen (asbest, kwartsstof), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus

- Werken op hoogte

21 april 2009 en

28 november 2016

- Werken (z)onder spanning

13 augustus 2009,

- Werken in kruipruimten

10 maart 2011

en

- Werken zonder stress

26 februari 2014

- Aanvulling ‘fysieke belasting’ 4 april 2016

- Aanvulling ‘asbest’ 2 december 2016

- Aanvulling ‘kwartsstof’ 7 december 2016

- Aanvulling ‘schadelijk geluid’ 22 november 2017

Jeugdzorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Jeugdzorg

16 mei 2008,

25 oktober 2010,

26 januari 2012 en

25 september 2015

Kaasgroothandel

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.15, 3.17, 3.19, 4.1b, 4.1c, eerste lid, onder i, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.105, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.8 en 8.10

Fysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk, leeftijdsproof werkplekken), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

20 maart 2009,

11 juni 2010,

2 december 2010,

6 juli 2011

en

26 juni 2013

Kabel & Telecom

Arbowet

artikel 8 en 11

Arbobesluit

artikel 3.2, 3.4, 3.11, 3.14, 3.15, 3.17, 4.89, 5.1 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.8a, 7.11a, 8.1 t/m 8.3 en 8.4

artikel

Arboregeling

artikel 5.1 t/m 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, handmatig bestraten, tillen, dragen, duwen en trekken, hand- en armtrillingen), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, stootgevaar, struikelen en uitglijden, vallende voorwerpen), persoonlijke beschermingsmiddelen, arbeidsmiddelen (beknelling en pletten, zakelijk autorijden), gevaarlijke stoffen (maatregelen besmette gebieden)

13 september 2017

Kappers

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, eerste lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.13a

Fysieke belasting (ergonomie, zwangeren), gevaarlijke stoffen(allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Kappers

25 maart 2014

Kassenbouw- en installatie

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)

Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw

23 december 2009

Keramische (proces)industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.17, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag, risico’s keramische vezels)

Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie16 juli 2009, 28 april 2010 en

30 november 2017

Kinderopvang

Arbowet

artikelen 3, 5,14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psycho-sociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Kinderopvang

6 juni 2008,

25 oktober 2010,

26 januari 2012 en

25 september 2015

Kunsteducatie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Kunsteducatie

10 augustus 2009, 9 december 2010 en

26 januari 2012

Linnenverhuur- en wasserijbedrijven

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging

2 december 2010

Mechanisch loonwerk

Arbowet

artikel 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 1.39, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 3.30, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.45, 4.47, 4.85, 4.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18, lid 4, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 7.32, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines, werken op of aan het water), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen), biologische agentia (zoönosen/ beroepsgerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken), fysieke belasting (deuren afzetcontainers, uitruimen kassen)

Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk

28 december 2009,

3 februari 2012,

2 september 2013,

30 oktober 2013,

26 februari 2014, 29 april 2014,

12 augustus 2016,

13 juni 2017 en

4 januari 2018

Meelfabrikanten

Arbowet

artikelen 3, 4, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.16 3.17, 4.1, eerste lid, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten

6 juli 2011

Melkvee en graasdieren

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur)

Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren

9 december 2009 en

1 december 2012

Metaalbewerking en metalektro

Arbowet

artikelen 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.5g, 3.5h, 3.16, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen, inhalatierisico’s, reinigen en ontvetten met spuitbus), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte, zagen), arbeidsplaatsen (besloten ruimten, valgevaar, zagen)

Verbetercheck lasrook, oplosmiddelen, geluid, fysieke belasting, machineveiligheid (boormachines, kantbank, conventionele draaibank, excenter- en snelslagpers en metaal- en profielwals), werken in besloten ruimten, werken op hoogte en zagen

7 april 2008,

24 december 2009, 24 juni 2011,

16 januari 2012,

13 maart 2013,

5 juni 2013,

19 december 2013,

26 februari 2014, 24 maart 2014,

19 juli 2016,

27 oktober 2016 en

13 februari 2018

Metaalconservering

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5g, 3.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysische factoren (trillingen, geluid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (besloten ruimten)

Arbocatalogus Metaalconservering

25 april 2012

Meubelindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.47, 2.15, 3.5, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.5, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de meubelindustrie

29 april 2014

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3 en 6.7 t/m 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus MBO

23 december 2009,

6 oktober 2010,

4 januari 2016 en

21 februari 2019

Mode- en interieurindustrie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.42, 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid, fysische belasting (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, werkdruk), jongeren

Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie

17 november 2009,

31 maart 2011

20 januari 2012

1 juni 2012 en

18 augustus 2017

Mode- en sportbranche

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.13a

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, tillen/dragen, duwen/trekken, kassawerk)

Arbocatalogus voor de Mode- en sportbranche

15 april 2013

en

15 juli 2013

Motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, hoofdstuk 5, afdeling 1, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

14 december 2009,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012, 1 februari 2012 en

23 december 2016

Natuursteen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar), gevaarlijke stoffen voor huishoudelijk en kantinepersoneel

Arbocatalogus Natuursteen

23 december 2009, 10 maart 2011 en

26 januari 2012

Netwerkbedrijven energiesector

Arbowet

artikelen 3, eerste en tweede lid, onder c, 5 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.23, 2.29, 3.2, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.29, 3.30, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.18, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4.54d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23, 7.34, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, SF6, harsen verbrande kunststofmoffen, explosiegevaar), biologische agentia (dierziekte-uitbraak) fysische factoren (temperatuur, geluid, UV-straling, trillingen en schokken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen, handmatig opbreken en herbestraten), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, werken in nauwe ruimtes) en arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector

24 december 2009,

1 november 2010,

4 mei 2011,

2 mei 2012,

14 november 2012,

23 oktober 2013,

3 maart 2014 en

13 september 2018

Onderwijs, primair

Arbowet

artikelen 1, tweede lid, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.10, 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, tweede en derde lid, 4.10d, 4.18, 4.85, 4.87a, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.4a, 7.7, eerste lid, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld tegen personeel, discriminatie, sociale veiligheid, pesten en seksuele intimidatie), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (legionella), fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), arbeidsplaatsen (inrichting, speeltoestellen, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (algemeen, ladders en trappen), gevaarlijke stoffen, zwangerschap, algemeen arbobeleid (arbozorg, begeleiden nieuw personeel, stagiaires)

Arbocatalogus PO

28 mei 2009,

18 februari 2011,

2 juli 2012

en

13 juni 2014

Onderwijs, voortgezet

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.13, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10

Inrichting arbeidsplaatsen (explosieve atmosferen, vluchtwegen, noodverlichting, doorgangen, valgevaar, kantoorwerkplek, voorkomen snijden, vallen), arbeidsmiddelen (geschiktheid, besturing), fysieke belasting (tillen/dragen, duwen/trekken, ongunstige en repeterende bewegingen, beeldschermwerk), algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat, geluid), zwangeren/

lacterenden, psychosociale arbeidsbelasting (werkstress)

Arbocatalogus-VO

28 augustus 2008,

28 mei 2009,

3 december 2012

en

6 november 2014

Onderzoeksinstellingen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid), fysische factoren (klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, ongewenst gedrag) arbozorg (bouw, BHV)

Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)

14 december 2009,

31 mei 2012

en

3 december 2012

Openbare bibliotheken

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Openbare Bibliotheken

3 april 2008

en

22 juli 2013

Orgelbouwers

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20a

Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus van de orgelbouwers

21 december 2009

en

19 december 2013

Orthopedische schoentechnicus

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus

5 oktober 2009

en

6 mei 2010

Overdrukwerk

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20

Arboregeling

Bijlage XVI, onder A

Fysische factoren (overdruk)

Arbocatalogus Werken onder overdruk

23 december 2009

en

2 april 2014

Paardenhouderij

Arbowet

artikel 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 4.45 t/m 4.54, 4.87b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7 t/m 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, hogedrukreiniger), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof, Legionella, asbest), bedrijfshulpverlening, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen, werken door 65-plussers), fysische factoren (geluid), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Paardenhouderij

9 december 2009,

3 september 2014 en

28 maart 2017

Papier en karton

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, 5, 8, 11, 14 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2 t/m 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.4, 4.16, tweede lid, 4.17, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.1 t/m 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7 t/m 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23 t/m 7.23d, 8.3 en 8.4

Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout, tagout, tryout, dakrandbeveiliging), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, DME (heftruck met hefvermogen 4 ton of minder)), fysische factoren (geluid, temperatuur/heat stress, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte)

Arbocatalogus PKGV-Industrie

8 oktober 2008,

6 april 2009,

13 augustus 2009,

7 december 2009,

23 december 2009,

24 juni 2010,

4 november 2010 (2x),

5 augustus 2011,

17 mei 2013,

10 december 2013 en

4 april 2016

Parketbedrijf

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus voor het parketbedrijf

16 december 2009,

22 maart 2010

en

3 mei 2010

Particuliere beveiliging

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, en 6.1

Arboregeling

artikel 5.1

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging

21 september 2009,

31 maart 2011,

26 januari 2012, 4 januari 2013,

17 juli 2017,

8 december 2017,

25 mei 2018 en

6 maart 2019

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, lasrook), fysische factoren (geluid, klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), arbeidsmiddelen (elektrische voertuigen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische voertuigen)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

18 december 2008,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012,

1 februari 2012,

11 juli 2012,

3 december 2012

en

19 december 2013

Platte daken

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11 t/m 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11.d, 6.11e, 6.12, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (kwartsstof), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, elektromagnetische velden)

Arbocatalogus Platte Daken

16 december 2009,

3 mei 2010,

15 oktober 2014

en

31 maart 2017

Pluimveehouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimveehouderij

9 december 2009 en

1 december 2012

Pluimveeverwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.2, 3.7, 3.9, 3.16, 3.19, 4.1, eerste lid, onder k, 4.5, 4.6, 4.85 t/m 4.99, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1 t/m 8.4 en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysische factoren (klimaat, geluid), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Pluimvee

14 december 2009,

5 september 2014,

12 december 2014 en

28 juli 2017

Podiumkunsten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10, 13 en 19

Arbobesluit

artikelen 3.19, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.23c

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (hijsen en heffen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), samenwerkende werkgevers, vuurgevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (werken op hoogte, elektrische veiligheid, ondergrond, vallende voorwerpen decorbouw), arbeidsmiddelen (steigers, steigerelementen, hoogwerker)

Arbocatalogus podiumkunsten

22 september 2009

en

11 februari 2013

Productie in dranken

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaatsen (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus voor de productie in dranken

21 december 2009

Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus PUR-producenten

14 december 2009

en

25 februari 2011

Producenten van lijmen en kitten

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (geluid, temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Lijmen

17 december 2009

en

25 februari 2011

       

Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven)

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.28, 2.42, 3.2, 3.5a t/m 3.5g, 3.6, 3.10, 3.16, 3.37t, 3.37v, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.7, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 5.2 t/m 5.5, 5.12, 6.2, 6.7 t/m 6.11, 6.11b t/m 6.11e, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 t/m 6.20, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23 t/m 723c, 7.34, 8.1 t/m 8.4 en 9.5b

Algemeen arbobeleid (offshore communicatie en calamiteiten), Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, EMV), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, sky-climber), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte, elektrische schok, helicopter-operaties, hoisting op windplatforms, veilig werken in ATEX-gebieden), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen), zwangeren

Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven energiesector

24 december 2009,

1 november 2010,

4 mei 2011,

2 mei 2012,

19 november 2012,

23 oktober 2013,

13 mei 2016,

2 september 2016,

19 oktober 2016 en

3 maart 2017

Provincies

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 11

Arbobesluit

artikel 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.15, 3.2, 3.5, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 5.1 t/m 5.12, 6.1, eerste en tweede lid, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18, 7.23b, 7.23d en 7.34

Arboregeling

Hoofdstuk 5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk/stress, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), (fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (duiken, licht, klimaat en verbranding, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (werken langs de weg, besloten ruimten, verstikking, oogletsel, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (machines), gevaarlijke stoffen (biologische agentia), HNW

Arbocatalogus Provincies

12 juni 2009,

10 maart 2011,

15 september 2011,

5 november 2013,

1 augustus 2016,

20 november 2018 en

6 februari 2019

       

Railinfra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.26, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, vijfde lid, 3.9, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.4 t/m 4.7, 4.18, 4.84, 4.85, 4.86, 4.86a,4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.4, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3 t/m 7.5, 7.8, 7.17a, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a t/m c, 8, 8.1, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, montage en onderhoud, hijs- en hefwerkzaamheden), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen; geluid, verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, besloten ruimten, werken op hoogte/valgevaar), gevaarlijke stoffen (kwarts), biologische agentia

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

19 juni 2008,

24 september 2009, 16 december 2009,

19 maart 2010,

20 juli 2010,

18 februari 2011,

7 december 2011,

11 maart 2013,

25 september 2015 en

15 februari 2017

Reclameproductie

Arbowet

artikelen 3, 5, 13 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 6.8 t/m 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.16 en 8.1 t/m 8.4

Fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Sign

14 april 2010,

15 januari 2013 en

14 juli 2015

Recreatie

Arbowet

artikelen 3, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.1, t/m 5.5, 5.12, 6.1 en 6.7 t/m 6.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (klimaat, geluid)

Arbocatalogus recreatie

26 maart 2009,

27 oktober 2009,

18 februari 2011,

1 februari 2012,

23 oktober 2012 en

3 april 2015

Reisbranche

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.44, 1.47, 1.51, 2.15, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87b. 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5,12, 6.1, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), biologische agentia (infectiepreventie), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus voor de reisbranche

18 juli 2014

Rijk en rechterlijke macht

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, beeldschermbrillen), fysische factoren (klimaat, verlichting), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen)

Arbocatalogus sector Rijk

9 april 2010,

2 december 2010,

31 oktober 2011,

5 september 2013 en

20 december 2017

Rubberproducenten

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2 t/m 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17 t/m 4.20, 4.107, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m,6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18 t/m,7.18b, 7.20, 7.23,7.23a, 7.23d, 8.1 t/m 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 t/m 8.11, 8.16, 8.18 t/m 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Rubber

14 december 2009 en

25 februari 2011

Schilderen en vastgoedonderhoud

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers)

Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud

14 december 2009

Schoenherstellers

Arbowet

artikel 3, tweedelid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18

Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen)

Arbocatalogus Schoentechniek

23 december 2009

Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Arbowet

artikelen 1, 3, 5, 8, eerste tot en met derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste t/m vierde lid, lid 5, onder, a, en lid 7, 4.3 derde lid, 4.4, eerste t/m vijfde lid, 4.5, lid 4, onder a, b en c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, eerste t/m derde lid, 4.10d, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13 t/m 7.15, 7.23 en 8.1, zesde lid

Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai)

Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

13 februari 2008

14 mei 2008,

26 februari 2014,

4 april 2016 en

13 mei 2016

Service en repareren van mobiele werktuigen

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken)

BMWT-Arbocatalogus

21 december 2009

Slopen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.27, 3.28, 3.29, 3.34, 4.1c, 4.2, 4.45, 4.45a, 4.47c, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.21, 7.23, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.35, 8.3 en 8.4

Arboregeling artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (kwarts, asbest), arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Slopen

9 december 2010

en

12 mei 2011

Sociale werkvoorziening

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 18

Arbobesluit

artikelen, 2.15, 3.2, 3.4, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009,

10 maart 2011,

17 mei 2013 en

19 december 2014

Sport

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Sport

21 juli 2009

en

13 augustus 2009

Takel- en bergingsbedrijven

Arbowet

Artikel 3, derde lid

Arbobesluit

artikelen 2.15 en 3.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), arbeidsplaats (veiligheid langs de weg)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, eerste en tweede lid, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.6, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 5.4, 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 en 8.3

Arboregeling

art. 5.1 t/m 5.3

Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, algemeen, auto- en truckwasmiddelen), biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid, klimaat), fysieke belasting

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

4 september 2009,

26 augustus 2011,

20 oktober 2011,

11 december 2013,

29 april 2014 en

3 april 2018

Tapijt- en textielindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.40, 1.42, 2.15, 3.19, 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.15, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaats (kantoor), bijzondere groepen (anderstaligen, laaggeletterden, jongeren, stagiaires en uitzendkrachten), psychosociale arbeidsbelasting

Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie

7 december 2009,

6 december 2011,

1 februari 2012,

29 maart 2012, 23 oktober 2012,

31 december 2015,

18 augustus 2017 en

4 december 2017

Taxivervoer

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Gezond aan het stuur

24 december 2009

Technische groothandel

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste en derde lid, 8, eerste t/m derde lid, en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.1b t/m 3.5, 3.5e, 3.5g, 3.6 t/m 3.9, 3.14 t/m 3.18, 4.1c, 4.6, 4.17, 5.2 t/m 5.4, 5.8 t/m 5.12, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.14 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, eerste lid, 7.23d, eerste lid, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (DME en uitlaatgassen), arbeidsplaatsen (stellingen, vloeren, bordessen, laadstations, routes, transport, accu laden, vluchtwegen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Technische groothandel

21 januari 2013 en

7 april 2015

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (houtstof, vluchtige organische stoffen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven

21 december 2009

en

6 juli 2011

Textielreinigingsbedrijven

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, t.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging

2 december 2010

Thermoplastenverwerkende bedrijven

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,

arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Thermoplasten

14 december 2009

en

25 februari 2011

Timmerindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder b, e, f en h, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, eerste en tweede lid, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), arbeidsplaatsen (algemeen), gevaarlijke stoffen (houtstof), arbeidsmiddelen (vereisten, besturingssysteem)

Arbocatalogus Timmerindustrie

7 juli 2011

en

22 augustus 2012

Transport en logistiek

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1b, 3.2, 3.4, 3.5a t/m 3.5g, eerste, tweede en derde lid, onder b, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10a t/m 4.23, 4.104 t/m 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.11, 6.1 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.18, 7.18a, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen, licht), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, opslag, vervoer verontreinigde grond, riool- en baggerslib), arbeidsmiddelen (keuringen, veiligheid, hefwerktuigen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar verstikking e.d., vluchtwegen, valgevaar, gevaar door voorwerpen, onderhoudsput, acculaadstation)

Arbocatalogus Transport en Logistiek

31 mei 2012 en

11 januari 2019

Tuincentra

Arbowet

artikelen 3, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia

Arbocatalogus Tuincentra

14 december 2009

en

6 mei 2010

Tuinzaadbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, eerste lid, 8 en 10, eerste lid

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.48, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5

Gevaarlijke stoffen (algemeen, plantaardige materialen en huidreacties), fysieke belasting (ergonomie, microscoopwerk en pipetteren), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), werkplekinrichting (magazijnwerk, elektrische installaties, inrichtingseisen), zwangeren, gevaar voor derden en alleen werken

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven

16 juli 2009,

12 november 2012 en

21 mei 2013

Uitgeverijen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting)

Arbocatalogus Gezond Uitgeven!

29 januari 2009

en

7 mei 2012

Uitvaartzorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

7 december 2009

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 14, eerste lid, 15 en 19

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19 en 5.7 t/m 5.15

Arboregeling

artikelen 5.1 t/m 5.3 en 5.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk) algemeen arbobeleid (BHV, arbeid en zwangerschap)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

17 augustus 2009,

13 september 2011,

15 januari 2016 en

20 februari 2019

Universiteiten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5c, eerste lid, 4.1c, 4.1d, eerste lid, 4.2 t/m 4.4, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 5.1 t/m, 5.3, 5.9 t/m 5.12, 5.14, 6.1, 6.2 en 6.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsomstandighedenbeleid (risico-inventarisatie en evaluatie, voorlichting, onderricht en toezicht), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (verlichting/temperatuur/luchtverversing bij werken met gevaarlijke stoffen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten

24 september 2009,

8 maart 2012,

16 juli 2013,

5 september 2013 en

15 december 2014

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.47, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.107, 4.108, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 5.14, 6.12, 6.28, 6.29b, 6.29c, 8.3 en 9.5a, derde lid Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, inhalatie anesthetica, cytostatica, biologische agentia, proefdierallergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (straling: MRI), zwangerschap

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

16 januari 2009,

1 oktober 2009,

11 december 2009,

7 april 2011,

31 augustus 2012,

11 juli 2014,

7 oktober 2014,

5 november 2014 en

16 april 2018

Varkenshouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Varkenshouderij

11 december 2009 en

1 december 2012

Verf- en drukinktindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen)

Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie

14 december 2009

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.17, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12 en 8.1 t/m 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid, algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus VVT

27 maart 2009,

2 juni 2010,

5 december 2011,

13 juli 2012,

20 mei 2016 en

20 september 2018

Verplichte sociale verzekeringen

Arbowet

artikelen 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus UWV/SVB

21 december 2009

Vertikaal transport

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 2.28, 3.5, tweede lid, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, derde lid, 7.4a, vierde lid, 7.5, 7.6, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.23d en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (voorlichting, instructie, toezicht), inrichting arbeidsplaatsen (i.v.m. elektrische installaties), machineveiligheid (hijsen), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Vertikaal Transport

6 juli 2010,

4 mei 2011 en

3 juni 2016

Verzekeringen

Arbowet

artikel 3, tweede lid, en artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale

arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf

27 maart 2009,

11 februari 2011

en

23 oktober 2012

Vis, groothandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.17, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.11a, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Intern transport, fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis

19 augustus 2008

Visverwerking

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.11, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (gladde vloeren), psychosociale arbeidsbelasting (kort cyclisch werk, werkdruk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis

19 augustus 2008

Vlakglas

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 12

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.14 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.87b, 5.1 t/m 5.6, 6.7 t/m 6.11, 6.12d t/m 6.12f, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, handmatig tillen en dragen, openen houten kisten en frames met glas), inrichting arbeidsplaats (valgevaar, uitglijden, struikelen, snijletsel), arbeidsmiddelen (algemene veiligheid, opslag van glas), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische straling), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide, biologische agentia(legionella), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de vlakglasbranche

15 september 2009,

6 juli 2010,

6 juli 2011,

1 december 2011,

3 december 2012,

7 april 2015 en

31 augustus 2017

Vleesindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 en 8.10

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (biologische agentia)

Arbocatalogus voor de vleessector

12 oktober 2009 en

12 augustus 2016

Vleeswaren

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen (biologische agentia)

Arbocatalogus voor de vleeswarensector

9 november 2009 en

12 augustus 2016

Voetverzorging

Arbowet

artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 t/m 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap

Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf

27 mei 2009

Waterbedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 3.2, 3.11, 3.15, hoofdstuk 4, afdelingen 1, 2 en 5, artikel 5.1 t/m 5.6, 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3, hoofdstuk 8, afdeling 1 en artikel 8.4

Algemeen arbobeleid (bouwproces) gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen, asbest), persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke belasting (knielen en kruipen, hand- en armtrillingen, tillen en dragen, struikelen en uitglijden), arbeidsmiddelen (aarding)

Arbocatalogus

Waterbedrijven

17 juni 2015 en

26 juni 2018

Waterbouw

Arbowet

artikelen 1, derde lid, onder h, 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, 8, 11, onder b, en 44

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5f t/m 3.5h, 3.6, 3.8 t/m 3.10, 3.13 t/m 3.17, 3.19, 3.30, 4.1, 4.1c, 4.2 t/m, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.10d, 4.18, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid, onder a, 4.84, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 5.2 t/m 5.6, 5.9 t/m 5.12, 6.1, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.12 t/m 6.12g, 6.15, 5.16, 6.18, hoofdstukken 7 en 8

Arboregeling

artikelen 5.1 t/m 5.3 en 7.6

Algemeen arbobeleid (BHV/brandveiligheid, RI&E), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, valgevaar, elektrische installaties, besloten ruimten, explosieveiligheid, besloten ruimten, brandmelding/bestrijding), fysische factoren (lawaai, duiken, niet-ioniserende straling, trillingen, temperatuur), arbeidsmiddelen (algemeen, steigers, werkbakken, ladders, hijsen/heffen, trekken, slepen, ankeren, meren, ontmeren), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (verontreinigde grond, kwarts, stortmateriaal, lasrook, biologische agentia), fysieke belasting (ergonomie, bij duiken, bij steenzetwerk)

Arbocatalogus Waterbouw

7 oktober 2008,

24 oktober 2008,

7 april 2010,

29 maart 2011,

31 mei 2012,

8 maart 2013,

7 mei 2013,

22 juli 2015 en

20 mei 2016

Waterschappen

Arbowet

artikelen 3, 5 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a t/m 3.5f, onderdeel a en b, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.6, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97 t/m 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.13, 7.23, 7.23c en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (alleenwerken), psychosociale arbeidsbelasting, inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uitglijden, voorkomen gevaar door voorwerpen ed., explosieveiligheid), biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing)

Arbocatalogus sector Waterschappen (Delen 1 tot en met 5)

7 december 2009,

4 november 2011,

22 augustus 2012,

4 september 2013,

3 september 2014,

15 januari 2016 en

26 juni 2018

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Arbowet

artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.9 t/m 5.12, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), algemeen arbobeleid (BHV), biologische agentia

Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

12 november 2010,

26 januari 2012 en

25 september 2015

Wonen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.1b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.62a, 4.62b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.32a

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, hardhout stof)

Arbocatalogus voor de Wonenbranche

17 december 2009 en

12 februari 2013

Zacht PVC

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus productie zacht PVC

14 december 2009

en

25 februari 2011

Zeescheepvaart

Arbobesluit

artikelen 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25

Arbeidsmiddelen (m.b.t. (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen

Arbocatalogus voor de zeescheepvaart

25 september 2009

Ziekenhuizen algemene en categorale

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 15 en 16

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.18, eerste tot en met derde lid, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikel 5.2

Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag (onderling)), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren, bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

9 juni 2009

en

5 februari 2014

Zoetwarenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 32, 3.4, 3.14, 3.15. 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, tweede lid, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.37 t/m 4.54d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17c, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (w.o. meelstof, asbest)

Arbocatalogus Zoetwarenbranche (koek en snoep),

24 juni 2011 en

3 mei 2017

Zuivelindustrie

Arbowet

artikelen 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 en 8.10

Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, elektrische installaties, railing/hekwerk bordessen & tanks), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie

24 september 2009,

31 augustus 2012,

11 april 2013 en

14 november 2017

TOELICHTING

Algemeen

De Beleidsregel arbocatalogi 2019 vervangt de Beleidsregel arbocatalogi 2010. Reden hiervoor is dat het voor het beter laten verlopen van het proces rond de aanbieding, toetsing en het hanteren van de arbocatalogi bij de handhaving noodzakelijk is de beleidsregel opnieuw te formuleren, vormvereisten en enkele nieuwe bepalingen op te nemen. Hiervoor is ook een nieuwe, integrale toelichting geschreven, waardoor meer duidelijkheid geboden wordt, met name ten aanzien van de criteria die de minister, in casu de Inspectie SZW, hanteert bij het toetsen van een arbocatalogus, alsmede ten aanzien van de rol die een arbocatalogus speelt bij de handhaving. Tevens is de bijlage bij de beleidsregel geactualiseerd, waarin de positief getoetste arbocatalogi zijn opgenomen.

Onderscheid publiek – privaat

Uitgangspunt van de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving (hierna: arboregelgeving), zoals die per 1 januari 2007 in werking is getreden, is dat de overheid zich in het publieke domein zoveel mogelijk beperkt tot het vaststellen van doelen (doelbepalingen, grenswaarden, procesvoorschriften). En voorts dat de middelen waarmee deze doelen bereikt kunnen worden, de werkwijzen, maatregelen, voorzieningen, door sociale partners zelf worden opgesteld. Dit kan gebeuren op branche-, sector- of landelijk niveau.

De arbocatalogus

Werkgevers en werknemers binnen een bepaald werkgebied kunnen deze rol op zich nemen door in gezamenlijk overleg te komen tot een arbocatalogus, om een of meer van de op grond van de arboregelgeving te nemen maatregelen of voorzieningen nader vast te leggen. Daarbij moeten zij nagaan of de voorgestelde maatregelen of voorzieningen in overeenstemming zijn met de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Voor de invulling hiervan wordt de arbeidshygiënische strategie doorlopen. Bij de verdere invulling van de arbocatalogus spelen de meer gedetailleerde arbovoorschriften een belangrijke rol. In de arbocatalogus kunnen verder normen worden opgenomen uit met name (wetenschappelijke) onderzoeken, leidraden, brancherichtlijnen, convenanten, jurisprudentie of andere arbocatalogi. Ook NEN-normen spelen daarbij een grote rol. De vormgeving, inhoud en kenbaarheid van de arbocatalogi behoren tot de verantwoordelijkheid van sociale partners.1 Uit de door sociale partners erkende en in een arbocatalogus vastgelegde werkwijzen zal een individuele werkgever als regel zijn keuze maken om aan de voorschriften van de arboregelgeving te voldoen. Die keuze respecteert de Inspectie SZW (en de andere toezichthouders op de arbowetgeving2) in beginsel als de arbocatalogus op deze onderdelen positief door de Inspectie SZW is getoetst. Binnen een bepaald werkgebied kunnen ook meerdere (deel)arbocatalogi worden opgesteld en door de Inspectie SZW worden getoetst.

Het ter toetsing aanbieden van een arbocatalogus

Sociale partners binnen een bepaald werkgebied die voor dat werkgebied een arbocatalogus hebben vastgesteld, doen er goed aan de arbocatalogus door de Inspectie SZW te laten toetsen. Zonder positieve toetsing kan een individuele werkgever geen juridisch bindend beroep op de arbocatalogus doen bij een inspectie door de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW zal bij het toetsen beoordelen of de beschreven maatregelen of voorzieningen niet in strijd zijn met de arboregelgeving en of redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de beschreven maatregelen of voorzieningen de daaraan gerelateerde arbeidsrisico’s voldoende afdekken. Daarbij wordt ook nagegaan of de genoemde maatregelen of voorzieningen in overeenstemming zijn met de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.

Verder toetst de inspectie of bij de maatregelen- of voorzieningenkeuze de arbeidshygiënische strategie afdoende is gevolgd (maatregelen aan de bron genieten de voorkeur boven maatregelen in de overdrachtssfeer en die zijn weer te prefereren boven maatregelen in de vorm van persoonlijke bescherming).

Bij een positieve toetsing zal de arbocatalogus opgenomen worden in de bijlage bij deze beleidsregel. Het voordeel van een door de Inspectie SZW getoetste arbocatalogus voor werkgevers is, zoals reeds opgemerkt, dat individuele bedrijven binnen de bedrijfstak niet ieder voor zich maatregelen of voorzieningen hoeven te bedenken waarmee ze voldoen aan de voorschriften van de arboregelgeving. Bovendien geeft het hun ook rechtszekerheid: als men werkt volgens de arbocatalogus mag men er redelijkerwijs vanuit gaan dat men in overeenstemming met de arboregelgeving werkt. Ook voor de Inspectie SZW heeft het gebruik van de arbocatalogus voordelen. De Inspectie SZW kan voor de invulling van een arbovoorschrift terugvallen op de positief getoetste arbocatalogus. De voor de arbocatalogus verantwoordelijken zorgen ervoor dat deze, na positieve toetsing, op een eenvoudige en voor iedereen (dus niet alleen voor de werkgevers en werknemers in het werkgebied) beschikbaar is. Ook zorgen zij ervoor dat de arbocatalogus actueel blijft.

Er is geen verplichting voor een individuele werkgever om volgens de arbocatalogus te werken. Een andere invulling van de uit de arboregelgeving voortvloeiende verplichtingen is mogelijk, mits die tot het wettelijk vereiste beschermingsniveau leidt. De Inspectie SZW zal in een dergelijk geval aan de werkgever vragen aan te tonen dat zijn werkwijze leidt tot een vergelijkbaar, adequaat beschermingsniveau voor de werknemers als de werkwijze van de arbocatalogus. De Inspectie SZW zal hier ook aan toetsen.

Arbocatalogi van individuele bedrijven

In beginsel is toetsing en vermelding in de beleidsregel niet mogelijk voor arbocatalogi van individuele bedrijven. Voor ieder bedrijf is er het instrument van de risico-inventarisatie en -evaluatie (artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) die wordt opgesteld in samenspraak met een gecertificeerde arbodeskundige en in voorkomend geval de medezeggenschap. Het is voor de Inspectie SZW ook niet doenlijk om van elk individueel bedrijf de arbocatalogus te toetsen. Om die reden worden alleen arbocatalogi getoetst die een algemene strekking hebben, dat wil zeggen geldig zijn voor een bepaald werkgebied (branche, sector, landelijk). Dit noopt een individueel bedrijf er toe om, in samenspraak met vergelijkbare bedrijven binnen dit werkgebied, tot een arbocatalogus met algemene strekking te komen.

Echter dit samenwerken moet wel mogelijk zijn. In sommige bijzondere gevallen is dat niet het geval en is er maar één werkgever, terwijl de arbocatalogus wel degelijk een algemene strekking heeft en van toepassing is op een substantieel aantal werknemers. In dergelijke gevallen kan de arbocatalogus op verzoek van een individueel bedrijf toch worden getoetst en opgenomen worden in de beleidsregel. Wel is dan van belang dat de indieners aantonen dat de werknemers via hun personeelsvertegenwoordiging of vakverenigingen nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de arbocatalogus en het verzoek om toetsing steunen. Voorbeelden hiervan zijn de arbocatalogi van Defensie en de Nationale Politie.

Het toetsen van arbocatalogi

Een arbocatalogus kan op gezamenlijk verzoek van sociale partners binnen een bepaald werkgebied ter toetsing aan de Inspectie SZW worden voorgelegd. Dit verzoek zal in behandeling genomen worden mits voldaan wordt aan enkele inhoudelijke vormvereisten, waarvan de belangrijkste is dat de arbocatalogus van iedere beschreven maatregel of voorziening aangeeft van welk arbovoorschrift deze maatregel of voorziening een invulling is. Als dit zo is zullen de indieners een ontvankelijkheidsverklaring ontvangen.

De Inspectie SZW heeft op haar website een format opgenomen dat sociale partners kunnen gebruiken bij het laten toetsen van de arbocatalogus. Hierdoor wordt het toetsingsproces versneld en is voor alle partijen helder wat er precies getoetst wordt en wat de resultaten daarvan zullen zijn. Vervolgens zal de Inspectie SZW overgaan tot een toets, op basis van een aantal inhoudelijke criteria.

Criteria

De criteria die de Inspectie SZW hanteert wanneer zij een arbocatalogus toetst zijn (a) of deze het werkgebied goed omschrijft, (b) de opstellers de werkgevers en werknemers in het betreffende werkgebied in voldoende mate vertegenwoordigen, (c) de arbocatalogus vrij en kosteloos toegankelijk is (of wordt), (d) of de beschreven maatregelen niet in strijd zijn met de arboregelgeving, (e) van dien aard zijn dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met de navolging ervan aan de van toepassing zijnde arbovoorschriften wordt voldaan, en (f) of en zo ja hoe in de arbocatalogus rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers.

De stand der wetenschap en professionele dienstverlening

Een belangrijk onderdeel bij deze toets is dat nagegaan wordt of bij de beschrijving van de maatregelen of voorzieningen de wettelijk voorgeschreven aanpak is gevolgd: dat wil zeggen of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening binnen het betreffende werkgebied is aangehouden en of de maatregelen of voorzieningen van een dusdanig niveau zijn dat redelijkerwijs aangenomen mag worden dat daarmee voldaan wordt aan de betreffende arbovoorschriften.3 Ter zake wordt het volgende opgemerkt. Het toetsingscriterium ‘stand van de wetenschap en professionele dienstverlening’ houdt niet in dat steeds de, uit oogpunt van veiligheid en gezondheid de meest doeltreffende van alle mogelijke maatregelen of voorzieningen getroffen moet worden. De in de catalogus vastgelegde maatregelen of voorzieningen moeten in redelijkheid van de bedrijven binnen het betreffende werkgebied gevergd kunnen worden. Hierbij speelt het oordeel van vakdeskundigen een belangrijke rol. Die maatregelen of voorzieningen dienen getroffen te worden die door vakdeskundigen in brede kring worden aanvaard als toepasbaar binnen het betreffende werkgebied. Het is dus niet uitgesloten dat een arbocatalogus positief wordt getoetst wanneer er met betrekking tot een bepaald risico niet de meest recente wetenschappelijke bevindingen of de meest efficiënte maatregelen zijn gevolgd. Zijn er echter signalen dat bedrijven binnen een bepaalde bedrijfstak geleidelijk aan overgaan naar een hoger beschermingsniveau, dan kan dat voor de Inspectie SZW een grond zijn een aangeboden arbocatalogus niet eerder positief te toetsen dan wanneer de betreffende maatregelen op dit meer actuele, hogere niveau zijn gebracht.

De arbeidshygiënische strategie

Een ander onderdeel waar de Inspectie SZW bij haar toets naar kijkt is of bij het benoemen van de mogelijke maatregelen of voorzieningen de arbeidshygiënische strategie is gevolgd. Dat betekent dat arbeidsrisico’s in eerste aanleg bij de bron worden aangepakt. Slechts indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is worden in afnemende prioriteitsvolgorde maatregelen getroffen in de overdrachtssfeer, op groepsniveau of op individueel niveau.

Communicatie met betrekking tot de toetsing

Wanneer een aangeboden arbocatalogus niet positief getoetst wordt, worden de indieners hierover door de Inspectie SZW schriftelijk in kennis gesteld. Hierbij worden de redenen voor negatieve toetsing duidelijk gemaakt, zodat de indieners desgewenst in staat zijn een herziene arbocatalogus in te dienen. Dat doet de Inspectie SZW door in het hierboven al genoemde format aan te geven welke maatregelen geen invulling geven aan de arbovoorschriften. Ook het resultaat van de definitieve toetsing wordt ook schriftelijk aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers meegedeeld (de ‘toetsbrief’). Daarbij wordt aangegeven aan welke voorschriften van de arboregelgeving wordt voldaan indien gewerkt wordt volgens de arbocatalogus of nader genoemde onderdelen ervan. Deze melding moet bij de positief getoetste arbocatalogus worden geplaatst (artikel 3, eerste lid, onder c).

Geldigheidsduur van de toetsing

Sociale partners binnen een bepaald werkgebied die via het instrument van de arbocatalogus invulling hebben gegeven aan arbovoorschriften, zijn er primair zelf verantwoordelijk voor dat de daartoe in de arbocatalogus vastgelegde maatregelen of voorzieningen actueel worden gehouden. Dat wil zeggen dat de arbocatalogus in overeenstemming blijft met de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening met inachtneming van de arbeidshygiënische strategie. Om er voor te zorgen dat arbocatalogi ook daadwerkelijk actueel blijven is de looptijd van een positief getoetste arbocatalogus beperkt. Een eenmaal positief getoetste arbocatalogus (in de praktijk vaak een onderdeel van de integrale arbocatalogus) moet na maximaal 5,5 jaar opnieuw ter toetsing worden voorgelegd. Degenen die voor de betreffende arbocatalogus verantwoordelijk zijn zullen daartoe vijf jaar na het ontvangen van de toetsbrief met positief resultaat een verzoek van de minister (Inspectie SZW) ontvangen om de desbetreffende arbocatalogus aan te passen (voor zover nodig) en de eventueel aangepaste arbocatalogus opnieuw te laten toetsen. Zes jaar nadat men een toetsbrief met positief resultaat heeft ontvangen, wordt de arbocatalogus verwijderd uit de bijlage bij de beleidsregel, tenzij de (aangepaste) arbocatalogus opnieuw positief is getoetst.

Rol arbocatalogus bij bedrijfsinspecties

Uitgangspunt is dat de arbocatalogus het referentiekader is voor de Inspectie SZW bij controle op de naleving van de arboregelgeving binnen een bedrijf. Dit houdt in dat als de werkgever werkt volgens de op zijn bedrijf of inrichting van toepassing zijnde arbocatalogus, hij er op mag vertrouwen dat hij werkt in overeenstemming met de arboregelgeving.

Nu bevat een arbocatalogus algemene maatregelen voor een bepaald werkgebied en daarmee is het niet uit te sluiten dat de Inspectie SZW, of een andere toezichthouder op de arboregelgeving, gegeven de specifieke aard van de arbeid, de werkmethoden of werkomstandigheden binnen een individueel bedrijf, tot de conclusie komt dat met de navolging van de arbocatalogus in dat geval toch niet aan de van toepassing zijnde arbovoorschriften wordt voldaan. Over het algemeen (zie de laatste alinea van deze algemene toelichting) zal, gelet op de rechtszekerheid die een werkgever aan een arbocatalogus mag ontlenen, in dit geval geen boete worden opgelegd. Wel kan bij ernstige arbeidsrisico’s een eis tot naleving worden gesteld waarmee bijvoorbeeld andere of aanvullende maatregelen of voorzieningen worden geëist. De gronden waarop de Inspectie SZW heeft besloten tot het stellen van een eis tot naleving, worden aan de werkgever kenbaar gemaakt in het desbetreffende besluit.

Indien naar het redelijk oordeel van de inspecteur sprake is van ernstig gevaar voor personen (artikel 28 Arbowet), zal ook het werk, ongeacht of er wel of niet volgens de arbocatalogus wordt gewerkt, (kunnen) worden stilgelegd.

Het bovenstaande laat overigens onverlet dat een werkgever kan kiezen voor een andere aanpak zonder dat dit hoeft te leiden tot het stellen van een eis tot naleving. Zoals hierboven al is opgemerkt, moet de werkgever bij een inspectie door de Inspectie SZW laten zien op welke wijze hij invulling geeft aan het desbetreffende arbovoorschrift. De Inspectie hanteert daarbij de positief getoetste arbocatalogus als referentiekader. Vraag voor de werkgever is dan of zijn werkwijze leidt tot een vergelijkbaar, adequaat beschermingsniveau voor de werknemers als de werkwijze van de arbocatalogus.

Voor de volledigheid zij er op gewezen, dat indien sprake is van een tussentijdse wijziging van de arboregelgeving (er worden bijvoorbeeld nieuwe grenswaarden gesteld) en deze is nog niet doorgevoerd in de arbocatalogus, er wel een boete kan worden opgelegd, ook al wordt gewerkt in overeenstemming met de arbocatalogus. Wettelijke voorschriften hebben voorrang boven een positief getoetste arbocatalogus. Zoals gezegd is het aan de indieners om hun arbocatalogus actueel te houden.

De bijlage

De Beleidsregel arbocatalogi 2010 bevatte in artikel 3 een lijst van de door de minister positief getoetste arbocatalogi. Die lijst is overgenomen als bijlage bij deze beleidsregel, met dien verstande dat de lijst als volgt is geactualiseerd.

Allereerst bleek een aantal arbocatalogi niet meer toegankelijk. Nadat de indieners hiervan op de hoogte waren gesteld en in hun reactie aangaven de betreffende catalogus niet meer toe te passen of geen reactie gaven, is hun medegedeeld dat deze catalogi uit de bijlage verwijderd zouden worden. Op grond van deze procedure zijn uiteindelijk 10 arbocatalogi verwijderd (Ambachtelijke bakkerijen, Diervoeder, Grimeurs, visagisten en toneelkappers, Horeca, Mobiliteit, Politie, Publieke omroep, Schoonheidsverzorging, Tandtechnisch laboratoriumbedrijf, Visdetailhandel).

Bij één arbocatalogus hebben de indieners verzocht om een andere naamsaanduiding. De arbocatalogus voor de Afvalbedrijven is in de bijlage thans te vinden onder de naam Afvalbranche.

De catalogi Huisartsenposten en Landelijke huisartsen zijn samengevoegd onder de naam Huisartsenpraktijk en -posten.

Verder zijn drie nieuwe catalogi toegevoegd (Brandweer, Gerechtsdeurwaarders en Kabel & Telecom).

Tenslotte zijn 47 arbocatalogi aangepast op basis van positief getoetste aanvullingen.

De bijlage bevat thans positief getoetste arbocatalogi voor 157 verschillende werkgebieden.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit artikel is het begrip arbocatalogus omschreven. Deze definitie wijkt niet af van de definitie uit de Beleidsregel arbocatalogi 2010 met dien verstande dat het woord ‘doelvoorschriften’ is vervangen door het woord ‘voorschriften’. In principe kunnen met betrekking tot vrijwel alle bij of krachtens de Arbowet gestelde voorschriften nadere afspraken worden gemaakt in een arbocatalogus. In een arbocatalogus worden de verschillende methoden en oplossingen beschreven die vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche, sector of op landelijk niveau samen hebben afgesproken om te voldoen aan voorschriften in de arboregelgeving. Het is aan werkgevers en werknemers in branche, sectoren of op landelijk niveau om het initiatief te nemen tot het opstellen, vaststellen, bekendmaken en laten toetsen van een arbocatalogus.

Artikel 2. Vormvereisten arbocatalogi

In dit artikel zijn de vormvereisten van een arbocatalogus opgenomen. Een arbocatalogus is in principe gesteld in de Nederlandse taal, tenzij in een bepaald werkgebied de Engelse taal gebruikelijk is. Het is ook mogelijk dat ten aanzien van een bepaald deelaspect de Engelse taal wordt gebruikt en de rest van de arbocatalogus in het Nederlands is.

Nieuw in de beleidsregel is dat er een expliciete koppeling in de arbocatalogus moet zijn opgenomen tussen een artikel of artikellid uit de arboregelgeving en de maatregel of voorziening waarmee de arbocatalogus een invulling geeft aan dat artikel of artikellid. Op deze wijze kan de Inspectie SZW één op één toetsen of een arbocatalogus een goede invulling geeft van een arbovoorschrift. De Inspectie SZW heeft hiervoor op haar website een format opgenomen dat sociale partners kunnen gebruiken bij het laten toetsen van de arbocatalogus. Hierdoor wordt het toetsingsproces versneld en is voor alle partijen helder wat er precies getoetst wordt en wat de resultaten daarvan zullen zijn.

Tenslotte is van belang dat de arbocatalogus een goed leesbaar en praktisch bruikbaar document is voor de gebruikers, te weten werkgevers en werknemers.

Arbocatalogi worden ter toetsing ingediend bij de Inspectie SZW, Toetsing Arbocatalogi (Postbus 90801, 2509 LV Den Haag).

Artikel 3. Toetsing

Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen op gezamenlijk verzoek van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst. Deze taak ligt bij de Inspectie SZW. Deze toetsing vindt op alle aspecten van de arbocatalogus plaats voor zover het de invulling van arbovoorschriften betreft.

In dit artikel is nader aangegeven ten aanzien van welke aspecten toetsing door de Inspectie SZW plaatsvindt. Dit betreft allereerst de omvang van het werkgebied van de arbocatalogus. Dat moet duidelijk kenbaar zijn en een branche, sector of een landelijk werkgebied bestrijken. Ook wordt gekeken naar de representativiteit van degenen die de arbocatalogus ter toetsing hebben aangeboden. Daarbij moet sprake zijn van een voldoende mate van vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers met betrekking tot de branche, sector of het landelijk werkgebied waarvoor de arbocatalogus geldt.

De arbocatalogus moet verder kosteloos beschikbaar en goed toegankelijk zijn (of na toetsing worden) voor een ieder. Niet langer is het uitgangspunt dat de arbocatalogus slechts beschikbaar hoeft te zijn voor werkgevers en werknemers in het desbetreffende werkgebied. Door voor te schrijven dat arbocatalogi voor een ieder kosteloos beschikbaar en toegankelijk zijn kunnen sectoren en branches van elkaars arbocatalogi kennis nemen en daar mogelijk ook van leren.

Uiteraard geldt verder dat een arbocatalogus niet in strijd mag zijn met het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. Cruciale rol daarbij speelt de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en de zogenoemde arbeidshygiënische strategie (artikel 3, eerste lid, onder b, Arbowet). Worden in de arbocatalogus bijvoorbeeld collectieve beschermingsmiddelen voorgeschreven, terwijl het redelijkerwijs passend is maatregelen aan de bron te treffen, dan zal de Inspectie SZW de arbocatalogus ter zake niet goedkeuren. Het is zaak voor partijen bij de arbocatalogus om zich hier goed rekenschap van te geven.

Bij wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, -besluit of -regeling kan een arbocatalogus een deel van zijn actualiteit en geldigheid verliezen. Algemeen verbindende voorschriften gaan altijd voor op beleidsregels. De Inspectie SZW trekt in zo’n geval op dat moment niet zelf de arbocatalogus in. Het blijft zaak voor zowel partijen bij de arbocatalogus als voor individuele werkgevers om wijzigingen in de arboregelgeving bij te houden, zich daaromtrent te (laten) informeren en de arbocatalogus zo nodig te actualiseren.

De in de arbocatalogus opgenomen maatregelen en voorzieningen moeten van dien aard zijn dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat daarmee aan de arbovoorschriften wordt voldaan als een individuele werkgever deze in de praktijk toepast. Daarbij wordt uitgegaan van de voorschriften die in de arbocatalogus zijn beschreven. Een latere aanvulling van een arbocatalogus wordt op dezelfde wijze getoetst als een eerste arbocatalogus.

Tenslotte is bepaald dat in de arbocatalogus moet worden aangegeven of en in hoeverre bij de invulling van de voorgestelde maatregelen en voorzieningen rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers. Dit betreft in de arboregelgeving met name jeugdigen, ouderen, zwangeren, en personen die plaatsonafhankelijk werken. Daarnaast gaat het om de aanpassing van arbeidsplaatsen van werknemers met een structurele beperking (artikel 4 Arbowet).

In het tweede lid is expliciet opgenomen dat het resultaat van de toetsing door de Inspectie SZW aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers wordt meegedeeld. De Inspectie SZW zal in een schriftelijke reactie aangeven in hoeverre de arbocatalogus positief is getoetst. Genoemde mededeling moet door partijen bij de arbocatalogus worden gevoegd en eveneens kosteloos en goed toegankelijk zijn voor eenieder. Als dit niet het geval is wordt de arbocatalogus niet in de beleidsregel opgenomen of daaruit verwijderd. Tegen een negatieve toetsing is geen formeel bezwaar mogelijk, omdat er geen sprake is van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4. Geldigheidstermijn toetsing arbocatalogi

Een positieve toetsing van een arbocatalogus was onder de Beleidsregel arbocatalogi 2010 in principe voor onbepaalde tijd geldig. Veel van de huidige arbocatalogi zijn na hun eerste toetsing niet meer bijgewerkt en onduidelijk is of zij nog voldoen aan de geldende arboregelgeving en de huidige stand van de wetenschap en professionele dienstverlening op de beschreven risico's. Hierdoor vermindert de waarde van een arbocatalogus als referentiekader voor zowel de werkgevers die de arbocatalogus gebruiken als de Inspectie SZW. Dit is nu gewijzigd in die zin dat een positief getoetste arbocatalogus als regel zes jaar geldig is te rekenen vanaf de datum van de positieve toetsbrief. Na vijf jaar schrijft minister (Inspectie SZW) de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers aan met de mededeling dat het einde van de looptijd van de arbocatalogus nadert en verzoekt de indieners om te onderzoeken of de arbocatalogus nog actueel is en deze, in al dan niet aangepaste vorm, opnieuw te laten toetsen. Als deze arbocatalogus, ook na hernieuwde toetsing door de Inspectie SZW, positief wordt getoetst, wordt de geldigheidsduur met zes jaar verlengd. Is er binnen 6 maanden niet op het verzoek van de minister gereageerd dan wordt de desbetreffende arbocatalogus na ommekomst van de geldigheidsduur van zes jaar uit de bijlage bij de beleidsregel gehaald (vierde lid, onder a).

De termijn van zes jaar (en daarmee de geldigheidsduur van de arbocatalogus; vierde lid, onder b) kan door de Inspectie SZW worden ingekort als blijkt dat de stand van de wetenschap of professionele dienstverlening al eerder is gewijzigd en feitelijk noodzaakt tot aanpassing van de arbocatalogus. Ook zal de Inspectie SZW vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers al eerder aanschrijven als uit inspectiebezoeken met enige regelmaat blijkt dat de arbocatalogus de veiligheid en gezondheid van werknemers voor het werkgebied waarvoor de arbocatalogus geldt, onvoldoende waarborgt.

Artikel 5. Aanvullende maatregelen op bedrijfsniveau

In principe kunnen werkgevers die zich aan een positief getoetste arbocatalogus houden gedurende de looptijd van de arbocatalogus ervan uitgaan dat zij voldoen aan het betreffende arbovoorschrift. Dit is het uitgangspunt van de beleidsregel. De Inspectie SZW handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht). Verder is in artikel 5 bepaald wanneer de toezichthouder (doorgaans de Inspectie SZW) kan optreden. Als zich in een concreet bedrijf ondanks het naleven van een arbocatalogus naar het redelijk oordeel van de minister ernstige arbeidsrisico’s onvoldoende worden bestreden, kan de Inspectie SZW een eis tot naleving stellen met het oog op aanvullende maatregelen of voorzieningen ter voorkoming van die risico’s. De veiligheid en gezondheid van werknemers staat immers te allen tijde voorop.

Daarnaast blijft het inzetten van andere handhavingsinstrumenten, zoals de last onder bestuursdwang of dwangsom (artikel 28b Arbowet) mogelijk. Verder doet dit artikel geen afbreuk aan (onverkorte) hantering van de bevoegdheid tot stillegging van het werk (artikel 28 Arbowet). Die bevoegdheid is gekoppeld aan ernstig gevaar voor personen (tweede lid van dit artikel). Dit is expliciet in het tweede lid opgenomen.

In geval van tussentijdse wijziging van de arboregelgeving, die niet tijdig is doorgevoerd in de door de werkgever gevolgde arbocatalogus, kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd. Wettelijke voorschriften hebben voorrang boven een positief getoetste arbocatalogus.

Artikel 6. Getoetste arbocatalogi.

De verschillende arbocatalogi (‘deelcatalogi’) zijn en worden apart in de bijlage opgenomen, omdat de geldigheidstermijn van dergelijke catalogi doorgaans zal verschillen.

Artikel 7. Intrekking Beleidsregel arbocatalogi 2010

De oude beleidsregel is ingetrokken. De daarin opgenomen, nog actuele arbocatalogi zijn overgeheveld naar de bijlage bij de nieuwe beleidsregel. Ook enkele nog niet in de Beleidsregel arbocatalogi 2010 opgenomen, maar al wel positief getoetste arbocatalogi, zijn daarin opgenomen.

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die verantwoordelijk zijn voor een arbocatalogus die voor 1 januari 2014 tot stand is gekomen zullen een verzoek van de minister krijgen om de (oude) arbocatalogus in lijn te brengen met de nieuwe beleidsregel. Na de ontvangst van dit verzoek krijgen de vertegenwoordigers zes maanden de tijd om hieraan te voldoen. Hebben zij daarvan geen gebruik gemaakt, dan verwijdert de minister de arbocatalogus uit de bijlage bij de beleidsregel na het verstrijken van die zes maanden. Vervolgens toetst de Inspectie SZW de al of niet gewijzigde arbocatalogus aan de nieuwe beleidsregel. Als de betrokkenen niet op het verzoek van de Inspectie SZW reageren, zal de arbocatalogus uit de bijlage bij de beleidsregel worden gehaald. De arbocatalogus is dan inmiddels meer dan zes jaar oud. Het initiatief voor het opschonen van de oude arbocatalogi ligt bij de Inspectie SZW. Het betreft circa 175 arbocatalogi die opnieuw moeten worden bekeken. De Inspectie SZW verwacht dit proces binnen twee jaar af te ronden. Zolang de (oude) arbocatalogi nog niet opnieuw zijn getoetst en partijen bij de arbocatalogus niet door de Inspectie SZW zijn aangeschreven, blijven die arbocatalogi onverkort van toepassing. Artikel 4 van de beleidsregel geldt overigens ook voor de oude arbocatalogi.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag na plaatsing in de Staatscourant in werking. Net zoals in de ingetrokken beleidsregel was opgenomen, geldt een arbocatalogus steeds met terugwerkende kracht tot en met de datum van de brief met de uitkomsten van de toetsing door de Inspectie SZW.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstukken II 2005/06, 30 552, nr. 3, blz. 7.

X Noot
2

Zie de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving.

X Noot
3

Kamerstukken II 2005/06, 30 552, nr. 8, blz. 11.

Naar boven