Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 mei 2019, nr. PO/7813313, houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs in verband met het verlengen van de aanvraagtermijn

ARTIKEL I

De Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt de begripsbepaling van ‘minister’ te luiden:

minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

B

Artikel 5 komt te luiden:

Voor verstrekking van subsidies op grond van deze regeling is in het kalenderjaar 2019 een bedrag van € 300.000 en in 2020 een bedrag van € 250.000 beschikbaar.

C

In artikel 8, eerste lid, wordt ’31 december 2018’ vervangen door ‘31 oktober 2020’.

D

Artikel 9, onder a, komt te luiden:

  • a. de herintreder niet eerder dan met ingang van 1 augustus 2017 is benoemd of aangesteld en niet later dan 1 november 2020;

E

In artikel 14, tweede lid, wordt ‘1 januari 2020’ vervangen door ‘1 januari 2022’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte waarop zij in de Staatscourant wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Aanleiding voor deze wijziging is dat de aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs is afgelopen, maar dat de urgentie van het in dienst nemen en het goed begeleiden van herintreders in het onderwijs onverminderd is. Met deze regeling wordt de aanvraagtermijn voor de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs met twee jaar verlengd.

Deze verlenging heeft tot doel om schoolbesturen ook de komende jaren te stimuleren om herintreders in het onderwijs in dienst te nemen en te voorzien van de juiste begeleiding.

Het subsidieplafond is bij deze verlenging lager dan in 2018, omdat de subsidie toen niet was uitgeput. In 2019 is er € 300.000 en in 2020 € 250.000 beschikbaar. Het bedrag in 2019 is € 50.000 hoger omdat er verplichtingen zijn aangegaan tijdens het wijzigen van de regeling. Vanaf het moment dat de regeling weer ingaat is er € 250.000 beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

De conceptregeling is voorgelegd aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I heeft aangegeven dat er geen knelpunten zijn in de uitvoering en handhaving rondom deze regeling.

De administratieve lasten zullen niet veranderen door deze wijziging.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven