Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 28448Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Akkerweg 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 9 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Nieuwlande, deelplan Akkerweg 2018’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bouwvoorschriften voor de woningbouw ten westen van het MFC te Nieuwlande. Het aantal nieuw te bouwen woningen wijzigt niet ten opzichte van het oude bestemmingsplan.

Aanpassing bestemmingsplan Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Er zijn wijzigingen doorgevoerd op de verbeelding en in de regels. De wijzigingen staan opgesomd in de Staat van wijzigingen, die onderdeel uitmaakt van de stukken bij de vaststelling van het bestemmingsplan .

Inzage

De stukken liggen van 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP8021006-VG01

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden.  U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist