Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2019, 28436Ruimtelijke plannenKennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake voorbereiding nieuw bestemmingsplan “Oosteinde 3 Plattelandswoning”

Logo Leidschendam-Voorburg

In overeenstemming met bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg bekend dat zij voornemens zijn te starten met het maken van een nieuw bestemmingsplan te weten “Oosteinde 3 Plattelandswoning”.

Waarom een nieuwe bestemmingsplan?

Op grond van de 'Wet Plattelandswoning' is het mogelijk om een voormalige agrarische bedrijfswoningen aan te merken als plattelandswoning. Dit biedt de mogelijkheid om de voormalige agrarische bedrijfswoning te laten bewonen door derden zonder binding met het bedrijf. De woning behoud de agrarische bestemming en krijgt de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning’. Tegelijkertijd leidt het aanmerken als plattelandswoning niet tot een (milieukundige) beperking van omliggende agrarische bedrijven, alsmede het eigen agrarische bedrijf.

Het aanmerken van een agrarische bedrijfswoning tot plattelandswoning is op basis van huidig vigerend bestemmingsplan niet mogelijk, daarom bereidt de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor.

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied van het bestemmingsplan “Oosteinde 3 Plattelandswoning” ligt aan het Oosteinde, aan de zijde van de Stompwijkse vaart op de gemeentegrens met Zoeterwoude.

Aanleiding

Initiatiefnemer is eigenaar van een agrarisch bedrijfscentra met een tweetal agrarische bedrijfswoningen. Eén van deze bedrijfswoningen is in onbruik geraakt en zal worden verkocht aan derden. Om de bewoning door derden planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereidt.

Stukken ter inzage

Deze kennisgeving is alleen bedoeld om kenbaar te maken dat het voornemen bestaat de vaststelling van genoemd bestemmingsplan voor te bereiden. Er liggen geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage en er wordt op dit moment geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen. Naar aanleiding van wettelijk vooroverleg, op basis van artikel 3.1.1 bro, zullen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep ruimtelijke plannen via het algemene telefoonnummer 14 070.