Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 28434Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Drossaard 9” te Boxtel

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Boxtel in zijn vergadering van 5 februari 2019 het bestemmingsplan “Drossaard 9” ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Vaststelling bestemmingsplan

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het perceel Drossaard 9, kadastraal bekend als BTL00, sectie M, perceelnummer 2499 te Boxtel. In voorliggend bestemmingsplan wordt de maatschappelijke bestemming een woonbestemming.

 

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Markt 1 in Boxtel.

 

Gedurende de bovengenoemde wettelijke beroepstermijn van zes weken is het vastgestelde bestemmingsplan “Drossaard 9” tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP06Drossaard9-VST1

 

Beroepsmogelijkheid

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging staat tegen het vastgestelde plan rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefonisch te bereiken onder 073 553 1660 en per email op d.vd.ven@mijngemeentedichtbij.nl

 

Griffierechten

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State.

 

Boxtel, 16 mei 2019

 

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris, de waarnemend burgemeester,

A.E. Kraal, A.M.T. Naterop