Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 28418Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’

Logo Noardeast-Fryslân

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’. Vanaf 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019 ligt het voorontwerp-bestemmingsplan (met bijbehorend Beeldkwaliteitsplan), conform de geldende inspraakverordening ter inzage.

Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorend Beeldkwaliteitsplan is in te zien op het gemeentehuis in Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 en op het gemeentehuis in Dokkum, Koningstraat 13 (voor openingstijden van de gemeentehuizen zie www.noardeast-fryslan.nl). Ook kan het plan digitaal worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.1970.20181505-VO01.

Het plan voorziet in de juridisch planologische regeling voor het treffen van een aantal maatregelen waaronder de herinrichting van de Noordoostzijde van de terp in Hallum, bestaande uit de sloop van veertien woningen, het terugbouwen van tien woningen en het ter plaatse opnieuw inrichten en opwaarderen van de openbare ruimte.

Gedurende de inspraakperiode kunt u een schriftelijke inspraakreactie zenden aan gemeente Noardeast-Fryslân t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 9290 AA KOLLUM. In de inspraakreactie dient u het zaaknummer te vermelden: Z226104-2019.