Metaal en Techniek

Aanvullend Invaliditeitspensioen 2019/2023

Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 januari 2019 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek (AvIM)

UAW Nr. 12055

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: FOCWA, de Nederlandse vereniging van ondernemers in het Carrosseriebedrijf, UNETO-VNI, NVKL, de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, de Vereniging Goud- en Zilversmeden, VIB, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf, Koninklijke Metaalunie, Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal, DutchForm, NGO-SBG, Vereniging van ondernemingen in de Galvano-technische industrie, SZS, de Nederlandse Vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers, VGS, Vereniging Graveren Sign, Romazo, Vereniging van Rolluiken-, Markiezen- en Zonweringbedrijven, BOVAG, VBS, Nederlandse vereniging van Bergingsspecialisten;

Partijen ter andere zijde: FNV, CNV Vakmensen en De Unie.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III, IV en V is bepaald:

1. Definities

Artikel 1

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

A. Schade N.V.:

De N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

B. Werkgever:

de in Nederland wonende natuurlijke persoon of de in Nederland gevestigde rechtspersoon, dan wel de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap gevormd door twee of meer zodanige natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk, alsmede de in het Rijk in Europa gevestigde nevenvestiging van een daarbuiten wonende natuurlijke persoon en/of een daarbuiten gevestigde rechtspersoon, waarvoor op grond van de Handelsregisterwet 2007 (Stb. 2007, 153) een verplichting tot inschrijving in het Handelsregister bestaat.

C. Werknemer:

degene die in dienst van een Werkgever tegen salaris arbeid verricht, tenzij in de hierna volgende artikelen of reglementen anders is bepaald.

D. Metaal en Techniek:

de hierna onder 1 t/m 13 genoemde takken van bedrijf, te weten:

 • 1. het carrosseriebedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • a. het vervaardigen, samenstellen, veranderen, onderhouden (waaronder onder meer preventief) en/of herstellen van wagens, zoals aanhangwagens, opleggers, caravans en kampeerwagens en de chassis daarvan, alsmede van carrosserieën, wisselcarrosserieën, carrosserieën ook wel aangeduid als containers, carrosseriesegmenten, carrosserieplaatwerk, of delen daarvan, door toepassing van onder meer hout, houtprodukten, staal, ijzer, non-ferrometalen, beton, gips, kunststof, glas, zomede het be- en/of verwerken van deze materialen dan wel combinaties daarvan;

  • b. het aanbrengen en/of herstellen – ongeacht de gebruikte materialen – van stofferingen aan onder a. bedoelde objecten, alsmede aan c.q. in motorvoertuigen; het – ongeacht de gebruikte materialen – vervaardigen van produkten die dienen ter stoffering of bekleding zoals onder meer hoezen, cabrioletkappen en hemels;

  • c. het aanbrengen van beschermende lagen op onder a. bedoelde objecten door onder meer spuiten, schilderen, lakken en dompelen;

  • d. het aanbrengen van teksten en reclame op onder a. bedoelde objecten;

  • e. het richten, meten, controleren en uitlijnen bij het herstellen van chassis en/of carrosserieën met behulp van richt- en meetapparatuur (richt- of meetbank, c.q. richtbank en mallen);

  • f. het verlengen, inkorten, versmallen en/of verbreden van chassis en/of carrosserieën;

  Ten deze wordt verstaan onder:

  wagen:

  het gestel op wielen of glijvlakken om – anders dan langs spoorstaven – te worden voortbewogen voor het vervoer van personen en/of goederen, met uitzondering van rijwielen, bromfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen, kinderwagens, landbouwtrekkers, landbouwwerktuigen, en andere mechanische werktuigen, rijdende kranen, vorkheftrucks en bulldozers.

  carrosserie:

  de open of gesloten opbouw van een wagen c.q. een motorvoertuig, onder meer ter verkrijging van een wagen c.q. motorvoertuig met een speciale bestemming, zoals bijv. autobussen, brandweerwagens, geldtransportwagens, koelwagens, ladderwagens, legerwagens, politiewagens, spaarbankwagens, tandartswagens, winkelwagens en ziekenwagens.

 • 2. de goud- en zilvernijverheid, waaronder wordt verstaan:

  het vervaardigen van:

  • a. gebruiksvoorwerpen van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen van andere non-ferro-metalen;

  • b. sieraden en monturen van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van sieraden en monturen van andere non-ferro-metalen;

  • c. medailles, insignes enz. van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van medailles, insignes enz. van andere non-ferro-metalen;

  alsmede

  • d. het herstellen van, dan wel het verrichten van deelbewerkingen aan of voor de hierboven genoemde voorwerpen, waaronder begrepen het essayeren en/of het scheiden van edele metalen.

 • 3. het isolatiebedrijf, waaronder wordt verstaan:

  het aanbrengen, herstellen, bekleden, afwerken en/of onderhouden (waaronder onder meer preventief) van isolerende materialen

  • ter voorkoming of beperking van warmte- of koudeverlies,

  • tegen vuur, vocht, geluid, en/of vibratie,

   bij industrieën, aan technische installaties en aan boord van schepen, zoals apparaten, kanalen, leidingen, tanks en dergelijke, voorts in ruimten, zoals koel- en vriescellen, ketel- en machineruimten, studio’s en dergelijke.

 • 4. het metaalbewerkingsbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  het be- en/of verwerken van metaal, waaronder onder meer wordt verstaan:

  • a. het 3D-printen, aanleggen, assembleren, construeren, demonteren, draaien, emailleren, extruderen, forceren, frezen, gieten, herstellen, honen, kotteren, lasercladden, (laser-)lassen, leppen, monteren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), ontwerpen*, ontwikkelen* persen, pletten, samenstellen, slopen, smeden, snijden, trekken, vervaardigen, (vonk-)verspanen, walsen, zagen van metaal (waaronder o.m. te verstaan: aluminium, blik, brons, koper, lood, messing, staal, tin, ijzer, zink, en legeringen of composities hiervan) of van metalen voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord, zoals: apparaten, appendages, automaten, automobielen, beelden, benzinepompen, beregeningsinstallaties, bliksemafleiders, blikwaren, bouten, brandkasten, bruggen, buizen, capsules, containers niet zijnde carrosserieën, draad, draadnagels, drijfwerk, elektroden, gaas, gemotoriseerde rijwielen, gereedschappen, haarden, instrumenten (waaronder optische apparaten), jalouzieën, kachels, ketels kinderwagens, klinknagels, knopen, kroonkurken, machines, matrassen, matrijzen, meters (o.a. gas-, elektriciteits-, water- en taximeters), meubelen, moeren, motoren, motorrijwielen, muziekinstrumenten, onderdelen, ovens, ramen, reservoirs, rolhekken, rollend materiaal, rolluiken, rijwielen, schaatsen, schepen (alle vaartuigen hoe ook genaamd en van welke aard ook), schroeven, schuif- en sierhekken, sluitingen, stempels, stoomketels, tanks, toestellen, tuben, uurwerken, werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen, landbouwmachines, -tractoren en -werktuigen) en zonweringen;

  • b. het monitoren*, ontwerpen*, ontwikkelen*, vervaardigen van apparaten, installaties, stoffen, toestellen, voorwerpen e.d., ongeacht de aard van het materiaal, die elektrische energie of haar componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken, zoals produkten dienende tot het meten, muteren, schakelen, transformeren en voortbrengen van elektrisch arbeidsvermogen; elektromotoren, elektrische huishoudelijke en industriële toestellen met en zonder elektrische beweegkracht, elektrische ovens, fornuizen, apparatuur voor het elektrisch lassen en accumulatoren; produkten dienende tot het ondergronds transport van elektrisch arbeidsvermogen (grondkabel), en geïsoleerde draad;

   installatiemateriaal, waaronder smeltveiligheden;

   apparaten en instrumenten op het gebied van telefonie, telegrafie en andere telecommunicatiedoeleinden;verlichting, gasontladingsbuizen voor hoge en lage spanningen en elektronenbuizen;droge batterijen;

   radio-, radar-, televisie-, zend-, ontvang- en van alle overige elektronische apparatuur, daaronder begrepen elektro-medische toestellen en instrumenten en computers.

  • c. het staalblazen en/of gritstralen van metalen voorwerpen;

  • d. het verzinken en/of vertinnen, voorzover dit niet langs galvanotechnische weg geschiedt;

 • 5. het galvanotechnisch bedrijf, waaronder wordt verstaan:

  het door middel van op elektrochemische of op andere wijze aanbrengen van metaalneerslag op voorwerpen, het oxyderen of het polijsten van metalen.

 • 6. het hand- en machinegraveerbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  het graveren in metaal of andere stoffen.

 • 7. het modelmakersbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  het vervaardigen, repareren en wijzigen van gietmodellen, vormplaten en coquilles.

 • 8. het lakken, moffelen, slijpen en/of polijsten van metaal, het aanbrengen van coatings van kunststoffen op metaal; het herstellen van naaimachines; het vervaardigen en/of herstellen van roeiboten, kleine zeilboten, kano’s, schepen (alle vaartuigen hoe ook genaamd en van welke aard ook) van hout.

 • 10. Deze overeenkomst geldt, indien lid 4 van dit artikel niet van toepassing is, mede voor werkgevers in de bedrijfstak en werknemers in de tak van het bedrijf van het rol-luiken-, markiezen- en zonweringsbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  het ontwerpen*, ontwikkelen*, aanbrengen, assembleren, herstellen, leasen, opbergen, verhandelen, verhuren, vervaardigen van binnenzonwering en/of buitenzonwering en/of afsluitingen, ongeacht de bestemming en/of het gebruiksdoel.

  Ten deze wordt verstaan onder:

  Binnenzonwering:

  Binnen het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel, aan te brengen voorzieningen al dan niet uitsluitend ter wering van zon- en/of daglicht, ter verfraaiing van het interieur, ter afsluiting en/of afscherming, ter decoratie, ter verhoging van de privacy zoals:

  • a. zonwerende gordijnen vervaardigd uit natuurlijke vezels of kunststofvezels, al dan niet op de rugzijde voorzien van reflecterend materiaal;

  • b. vouwgordijnen vervaardigd uit natuurlijke vezels of kunststofvezels, al dan niet op de rugzijde voorzien van reflecterend materiaal;

  • c. rolgordijnen, al dan niet op de rugzijde voorzien van reflecterend materiaal;

  • d. horizontale jaloezieën gevormd door kantelbare lamellen vervaardigd van aluminium en/of enig ander materiaal;

  • e. verticale jaloezieën gevormd door kantelbare lamellen van ongeacht welk materiaal;

  • f. zonwerende foliën, etalage-foliën, veiligheidsfoliën, glascoatings;

  • g. jaloezieën en/of andere voorzieningen tussen dubbele beglazing.

  Buitenzonwering:

  Buiten het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel, aan te brengen voorzieningen al dan niet uitsluitend ter wering van zon- en/of daglicht, ter afscherming en/of afsluiting, ter verhoging van de privacy, ter verfraaiing van het exterieur, ter beveiliging, zoals:

  • a. markiezen, al dan niet beweegbaar en al dan niet voorzien van een raamwerk en kap van enig materiaal, bekleed met materiaal van welke aard ook;

  • b. horizontaal beweegbare schermen, voorzien van enigerlei armconstructie en een doekrol van enig materiaal en voorzien van katoendoek, synthetisch doek en/of doek van enig ander materiaal;

  • c. verticaal beweegbare schermen bewegende langs zijgeleiders, vervaardigd uit enig materiaal;

  • d. rolluiken, al dan niet dubbelwandig, al dan niet opengestanst, al dan niet – volledig – doorzichtig, bestaande uit profielen van enig materiaal die op enigerlei wijze ten opzichte van elkaar scharnieren;

  • e. niet beweegbare zonneluifels, gemonteerd aan vaste dragers;

  • f. terrasoverkappingen, al dan niet beweegbaar.

  Afsluitingen:

  Al die middelen die hetzij binnen hetzij buiten het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel worden aangewend, al dan niet uitsluitend ter verduistering, afscherming en/of afsluiting, beveiliging in de ruimste zin des woords, separatie, compartimentering, zoals:

  • a. verduisteringsgordijnen hetzij oprolbaar, hetzij schuifbaar;

  • b. vouwdeuren en vouwwanden al dan niet voorzien van geluidsisolatie;

  • c. rolhekken, verticaal oprolbaar en samengesteld uit rond of plat materiaal van welke aard dan ook en/of uit aanééngeschoven strippen en/of plaatjes van enig materiaal;

  • d. schuifhekken, naar de zijkant wegschuifbaar en vervaardigd uit aluminium of staal en/of enig ander materiaal;

  • e. rolluiken, al dan niet dubbelwandig, al dan niet opengestanst, al dan niet – volledig – doorzichtig, bestaande uit profielen van enig materiaal die op enigerlei wijze ten opzichte van elkaar scharnieren;

  • f. horren al dan niet oprolbaar en/of hordeuren al dan niet oprolbaar of schuifbaar;

  • g. voorzetluiken en voorzethekken, vervaardigd uit hout, aluminium en/of enig ander materiaal.

  • * Ontwerpen en/of ontwikkelen wordt alleen dan tot de werkingssfeer geacht te behoren indien en voor zo ver dit plaatsvindt ten dienste van een of meer overige zelf te verrichten activiteiten als in de leden 4a en 4b en 10 omschreven.

   Onder ontwerpen, ontwikkelen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets, blauwdruk of prototype, enz.

  • * Onder ‘monitoren’ wordt verstaan het (al dan niet op afstand) beïnvloeden, controleren en/of onderhouden (waaronder onder meer preventief) van de werking van de door de werknemer(s) van werkgever vervaardigde hierboven genoemde producten.

 • 11. het Technisch Installatiebedrijf waaronder wordt verstaan:

  • a. het ontwerpen 1*), aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische zwak- en sterkstroominstallaties (elektrotechnisch installatiebedrijf);

  • b. het ontwerpen 1*), aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische- en elektronische installaties ten behoeve van signalering van en/of beveiliging tegen onbevoegde toegang, kwaadwillig gedrag en persoonlijke en/of materiële schade (elektrotechnisch beveiligingsinstallatiebedrijf);

  • c. het ontwerpen 1*), aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties op het gebied van aarding en kathodische bescherming (aardingsbedrijf);

  • d. het ontwerpen 1*), aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van toestellen en installaties voor ontvangst, opslag, registratie, en/of distributie van signalen, en/of impulsen welke geschikt zijn en/of worden gebruikt voor de overdracht van geluid en/of beeld(en), elektronische geluidsversterkerinstallaties, alsmede bijbehorende hulptoestellen of onderdelen (radio- en televisie installatie- en reparatiebedrijf);

  • e. het ontwerpen 1*), aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties ten behoeve van ontvangst, bewerking, opslag en/of distributie van signalen, alsmede van overdracht van informatie (installatiebedrijf voor – collectieve – antennes, kabeltelevisie, telematica en overige (tele)communicatie);

  • f. het ontwerpen 1*), aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, vervaardigen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van lichtinstallaties met gasontladingsbuizen van hoge spanning, waaronder begrepen het monteren en demonteren van deze buizen, alsmede algemene reclameverlichtingsinstallaties voor zover deze niet binnen een pand functioneren (lichtreclamebedrijf);

  • g. het ontwerpen 1*), aanleggen, herstellen, wijzigen, demonteren, vervaardigen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektriciteits-distributienetten, straat- en terreinverlichting, elektrotechnische bewegwijzeringsinstallaties, elektrotechnische verkeersregel-, verkeersmeting- en verkeerscontrole-installaties en elektrotechnische parkeerregelinstallaties (elektrotechnisch nettenbouw- en buiteninstallatiebedrijf);

  • h. het ontwerpen 1*), aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische- en elektronische installaties, of onderdelen daarvan ten behoeve van ontvangst, distributie, zichtbare en/of hoorbare overdracht van informatie, alsmede informatieverwerking en regeling van industriële produktieprocessen of andere mechanische bedrijfsvoorzieningen (communicatie- en industriële automatiseringsinstallatiebedrijf);

  • i. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische installaties ten behoeve van exposities, beurzen, evenementen of feestverlichting (tentoonstellingsinstallatiebedrijf);

  • j. het met het oog op het gebruik van huishoudelijke elektrotechnische verbruikstoestellen bedrijfsmatig aanleggen, wijzigen, herstellen, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van een aansluitpunt op een bestaande eindgroep van een sterkstroominstallatie (elektro-aansluitbedrijf);

  • k. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische en elektronische installaties en/of onderdelen daarvan aan boord van zich op zee bevindende objecten welke niet over een eigen voortstuwing beschikken (elektrotechnisch off-shore installatiebedrijf).

  • l. het ontwerpen 1*), aanleggen, veranderen, herstellen, onderhouden (waaronder onder meer preventief), ontstoppen en/of bedrijfsvaardig opleveren van binnenriolering tot 0,5 meter buiten de gevel alsmede hierbij opgedragen werkzaamheden aan de buitenriolering tot de perceelgrens;

  • m. het ontwerpen 1*), vervaardigen, aanbrengen, herstellen of onderhouden (waaronder onder meer preventief) van uit aluminium, zink, lood of koper bestaande dakbedekkingen of onderdelen daarvan, bekledingen aan of op bouwwerken, afvoerpijpen voor regenwater of onderdelen daarvan;

  • n. het ontwerpen 1*), aanleggen, veranderen, herstellen onderhouden (waaronder onder meer preventief) en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties voor gas- of watervoorziening of gedeelten daarvan;

  • o. het ontwerpen 1*), aanleggen, veranderen, herstellen onderhouden (waaronder onder meer preventief) en/of bedrijfsvaardig opleveren van brandleidingen of sprinklerinstallaties;

  • p. het ontwerpen 1*), aanleggen, veranderen, herstellen onderhouden (waaronder onder meer preventief) en/of bedrijfsvaardig opleveren van of sanitaire installaties of gedeelten daarvan;

  • q. het ontwerpen 1*), monteren, repareren onderhouden (waaronder onder meer preventief) en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties of onderdelen daarvan voor centrale verwarming, warmwatervoorziening, luchtbehandeling, ventilatie en koeling;

  • r. het ontwerpen 1*), plaatsen en monteren of repareren en/of bedrijfsvaardig opleveren van koel- en vriesinstallaties en installaties voor luchtbehandeling en ventilatie (deze laatste in koeltechnische zin).

  • 1*) Onder ontwerpen wordt verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software (bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkingssfeer van werkgever geacht te behoren indien dit plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden (waaronder onder meer preventief), of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.

  • s. het wikkelen of herstellen van elektrotechnische machines en gebruiks- en verbruikstoestellen voor sterk- en zwakstroominstallaties (elektrotechnisch wikkelbedrijf);

  • t. het monteren en bedraden van elektrotechnische- en elektronische apparatuur van bedienings-, schakel- en signaleringspanelen (elektrotechnisch paneelbouwbedrijf);

  • u. het demonteren, repareren, monteren, vervangen, wijzigen, onderhouden (waaronder onder meer preventief), en gebruiksgereed opleveren van apparaten, installaties, toestellen, voorwerpen e.d. die elektrische energie afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken (elektrotechnisch reparatiebedrijf).

 • 12. het motorvoertuigen-, tweewieler-, tank- en wasbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • a. het herstellen, veranderen, onderhouden, monteren, reviseren of vervangen van een of meer onderdelen of van delen daarvan van motorvoertuigen en/of tweewielers en/of caravans en/of aanhangwagens;

  • b. aan het publiek verkopen van motorvoertuigen en/of tweewielers en/of caravans en/of aanhangwagens, onderdelen of delen daarvan, en/of motorbrandstoffen en/of smeermiddelen;

  • c. het stallen en/of wassen van motorvoertuigen en/of tweewielers en/of caravans en/of aanhangwagens;

  • d. het verhuren van motorvoertuigen, en/of tweewielers, en/of caravans en/of aanhangwagens;

  • e. het takelen en bergen van motorvoertuigen;

  Ten deze wordt verstaan onder:

  motorvoertuigen:

  personenauto’s, bedrijfsauto’s, trucks en opleggers, kampeerauto’s, race-auto’s;

  tweewielers:

  motorrijwielen, bromfietsen, heren-, dames- en kinderfietsen, transportfietsen, invalidewagens en carriers (driewielers);

  caravans:

  toercaravans, vouwcaravans, vouwwagens, stacaravans;

  onderdelen of delen daarvan:

  motor, chassis, frame, wielen, vering, stuurinrichting, instrumenten, transmissiesysteem, remsysteem, brandstoftoevoersysteem, uitlaatsysteem, koelsysteem, schokdempers, vloeistof voor krachtoverbrenging, hydraulische systemen, remvloeistof, alsmede die electrotechnische uitrustingsstukken, welke bestemd zijn om permanent op het circuit te worden aangesloten en tevens een wezenlijk bestanddeel van het mechanisme vormen.

 • 13. het zeilmakers-, dekkledenvervaardigers- en scheepstuigersbedrijf en de scheepsbenodigdhedenhandel, waaronder wordt verstaan:

  het vervaardigen, verhandelen, herstellen en/of verhuren van zeilen, dekkleden en scheepstuig en/of de handel in scheepsbenodigdheden.

 • 14. Onder vervaardigen wordt in het voorafgaande mede verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken produkten.

 • 15. Tot de onder 11 sub s t/m u en tot de onder 4 sub a t/m d vermelde takken van bedrijf behoren alleen ondernemingen waarin, rekening houdende met het in die bedrijfstakken geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel gedurende minder dan 1.200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

 • 16. Een onderneming die in verband met het aantal arbeidsuren van haar werknemers behoort tot de onder 11 sub s t/m u, c.q. onder 4 sub a t/m d vermelde takken van bedrijf, behoort, indien het bedoelde aantal arbeidsuren per week in die onderneming, rekening houdende met het in die bedrijfstakken geldende normale aantal arbeidsuren, gedurende een ononderbroken periode van onderscheidenlijk 3, 2 of 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van enig jaar, ten minste heeft bedragen onderscheidelijk 1.200, 2.000 of 3.000, na afloop van die periode met inachtneming van het hierna in punt 17 bepaalde, tot de metaalindustrie.

 • 17. De in punt 16 bedoelde onderneming behoort tot de metaalindustrie met ingang van de eerste dag van het eerstvolgende kalenderjaar aanvangende na afloop van de in punt 16 genoemde perioden.

 • 18. Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in hoofdzaak behoort tot de onder 11 sub s t/m u c.q. onder 4 sub a t/m d vermelde takken van bedrijf waarop het tot 1 januari 1985 geldende criterium van het aantal werknemers van toepassing is en die zijn ingeschreven bij de Sector Metaal en Technische Bedrijfstakken (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid) doch waarbij op of voor genoemde datum gelet op dat criterium aansluiting bij de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en Electrotechnische Industrie) had moeten plaatsvinden, blijven behoren tot de Metaal en Techniek.

 • 19. In geval van rechtsopvolging van een onderneming als hiervoor in punt 16 en 18 bedoeld, wordt voor de toepassing van het in punt 16 en punt 18 bepaalde aangenomen dat sprake is van eenzelfde aansluiting.

 • 20. Indien een onderneming als bedoeld in punt 18 in het kader van het bepaalde bij of krachtens de Organisatiewet Sociale Verzekering overgaat naar de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en Electrotechnische Industrie) behoort die onderneming met ingang van dezelfde datum tot de metaalindustrie.

 • 21. De Commissie Werkingssfeer*) ziet toe op de toepassing van de met betrekking tot de indeling en de overgang van ondernemingen in de punten 15 t/m 20 gestelde regelen.

 • 22. Ongeacht het aantal arbeidsuren gedurende welke in de regel per week door bij die ondernemingen in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht, behoren niet tot de Metaal en Techniek ondernemingen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak een of meer van de volgende bedrijven worden uitgeoefend:

  • a. het walsen van staal;

  • b. het ijzer- en staalgietersbedrijf;

  • c. het vervaardigen en/of herstellen van vliegtuigen;

  • d. het vervaardigen en/of herstellen van liften.

Onder vervaardigen dient eveneens te worden verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen.

E. Werkgever in de Metaal en Techniek:

Onder ’Werkgever in de Metaal en Techniek’ wordt in deze CAO verstaan de Werkgever bij wie uitsluitend of in hoofdzaak een of meer van de hiervoor in de artikel 1 onder D 1 t/m 13 genoemde werkzaamheden worden uitgeoefend, dat wil zeggen de werkgever bij wie het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde Werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals uitgeoefend in de artikel 1 onder D 1 t/m 13 omschreven bedrijfstakken (binnen de Metaal en Techniek), groter is dan het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde Werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden zoals uitgeoefend in enige andere afzonderlijke bedrijfstak (buiten de Metaal en Techniek), blijvende bij de hiervoren omschreven vergelijking de economische functie van elk der werkzaamheden buiten beschouwing.

 • *) De Commissie Werkingssfeer is samengesteld door de Stichting Raad van Overleg in de Metalectro en de Stichting Vakraad Metaal en Techniek.

  Het secretariaat van de Commissie Werkingssfeer is gevestigd:

  Postbus 93235, 2509 AE Den Haag, telefoon 070-3160325.

  In de commissie hebben tevens zitting het pensioenfonds van de Metalectro en het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Deze CAO is niet van toepassing op de werkgever die voldoet aan de volgende cumulatieve vereisten:

 • a. de bedrijfsactiviteiten van de Werkgever bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 BW én

 • b. het aantal overeengekomen arbeidsuren van de bij deze Werkgever in dienst zijnde Werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals uitgeoefend in de in artikel 1 genoemde takken van bedrijf bedraagt minder dan 75% van het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde Werknemers, dat wil zeggen dat tenminste 25% van het aantal arbeidsuren van de in dienst zijnde Werknemers betrekking heeft op werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf dan in artikel 1 genoemd én

 • c. de werkgever voor 15% of meer van het totale premieplichtige loon op jaarbasis werknemers ter beschikking stelt van derden op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7: 691 lid 2 B.W., zoals laatstelijk nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.2 van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13 december 2005. De werkgever heeft aan dit criterium voldaan indien en zover dit door de uitvoeringsinstelling (Belastingdienst), die voor de sociale verzekeringen is belast met het indelen van ondernemingen bij sectoren, als zodanig is vastgesteld, en

 • d. de Werkgever is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeen verbindend verklaring gebonden is aan de CAO van een der bedrijfstakken zoals genoemd in artikel 3 én

 • e. de Werkgever is geen paritair afgesproken arbeidspool én

 • f. de Werkgever viel op 1 december 1999 niet onder de (algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de) CAO Vervroegd Uittreden Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Voor de toepassing van de onderdelen a. en b. blijven buiten beschouwing de Werknemers, c.q. het aantal arbeidsuren van Werknemers, wier functie geheel ten dienste staat aan de bedrijfsactiviteit ‘ter beschikking stellen’ zoals administratie en bemiddeling.

F. Aanvullend Invaliditeitspensioen:

Aanvullend Invaliditeitspensioen WIA-werknemersverzekering zoals omschreven in het Uitkeringsreglement.

G. CAO-AvIM:

Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek

H. Administrateur:

De op grond van artikel 3 door Schade N.V. aangestelde Administrateur van het Aanvullend Invaliditeitspensioen.

I. Financieringsreglement:

Het reglement dat de financiering van deze CAO regelt.

J. Uitkeringsreglement:

Het reglement dat de uitkering van deze CAO regelt.

K. WIA:

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

L. AOW:

Algemene Ouderdomswet

M. WAO:

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

2. Schade NV

Artikel 2

 • 1. Er is een Schade N.V. De statuten en reglementen van de Schade N.V. evenals het Financieringsreglement en Uitkeringsreglement maken een integraal deel uit van deze overeenkomst.

 • 2. De in lid 1 genoemde N.V. heeft ten doel om onder de polisvoorwaarden als in de reglementen nader is bepaald, ter verzorging van de Werknemer in de Metaal en Techniek, zoals omschreven in het Financieringsreglement, die Beperkt arbeidsongeschikt of Gedeeltelijk arbeidsgeschikt geraken, een Aanvullend Invaliditeitspensioen te verstrekken aan die Werknemers van wie de Eerste ziektedag is begonnen op of na 1 januari 2004 of zoveel later gedurende de looptijd van deze CAO.

3. Administratie

Artikel 3

Voor de administratie, inning en uitkering van het Aanvullend Invaliditeitspensioen en de in deze overeenkomst bedoelde bijdrage(n) zal de Schade N.V. een overeenkomst afsluiten met een Administrateur. De Administrateur handelt in deze in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Schade N.V.

De Werkgever is verplicht alle gegevens en inlichtingen te verschaffen, alsmede iedere medewerking te verlenen, die door de Administrateur noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering en controle van het te dezer zake gestelde in de statuten en reglementen behorende bij deze CAO.

Daarnaast kan de Administrateur tevens de gegevens die hij onder zich heeft als Administrateur van Schade N.V. van de CAO-AvIM aanwenden voor deze CAO.

4. Werkgeversbijdrage

Artikel 4

 • 1. De Werkgever kent aan de Werknemer een aanspraak toe op een Aanvullend Invaliditeitspensioen, een en ander zoals bepaald in het Uitkeringsreglement welk Aanvullend Invaliditeitspensioen wordt verzekerd bij de Schade N.V.

  De Werkgever is daartoe als verzekeringnemer over het kalenderjaar aan de Schade N.V. een bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig het te dezer zake bepaalde in de reglementen van de Schade N.V.

 • 2. De Werkgever heeft terzake van de door hem in lid 1 bedoelde bijdragen recht van verhaal op de Werknemers overeenkomstig het bepaalde in het Financieringsreglement.

 • 3. De in lid 1 bedoelde verplichting geldt voor de Werkgever ten aanzien van alle bij hem in dienst zijnde Werknemers, zoals omschreven in het Financieringsreglement. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van die individuele Werknemer die, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 2, 3 of 4 van het Financieringsreglement, de deelneming aan de verzekering heeft opgezegd.

 • 4. De Administrateur zal gebruik maken van de gegevens die hij als Administrateur op grond van de CAO-AvIM onder zich heeft. Voorts doet de Werkgever ten behoeve van de uitvoering van deze regeling aan de Administrateur opgave van de bij hem in dienst zijnde Werknemers voorzover voornoemde Administrateur deze gegevens nog niet onder zich heeft, waaronder de bij die Werknemers behorende Jaarsalarissen en naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

 • 5. Bij gebreke van de in lid 4 bedoelde opgave is de Administrateur gerechtigd de betreffende gegevens naar beste weten te schatten.

FINANCIERINGSREGLEMENT

DEFINITIES

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

A. Aanvullend Invaliditeitspensioen:

Aanvullend Invaliditeitspensioen WIA-werknemersverzekering zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Uitkeringsreglement.

B. Administrateur:

De op de voet van artikel 3 van CAO-AvIM door Schade N.V. aangestelde Administrateur voor het Aanvullend Invaliditeitspensioen thans Mn Services N.V. (verder te noemen MN) gevestigd te Den Haag. MN voert de administratie van de Verzekeraar.

C. AOW:

Algemene Ouderdomswet.

D. Arbeidsongeschiktheid:

Ongeschiktheid om te werken:

 • volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 7);

 • volgens de Ziektewet;

 • volgens de Wet WIA.

E. Arbeidsongeschiktheidspercentage:

Bij een door UWV vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid van:

a.

0-15%,

0%

b.

15-35%,

het exacte percentage zoals vastgesteld door UWV;

c.

35-45%,

40%;

d.

45-55%,

50%;

e.

55-65%,

60%;

f.

65-80%,

72,5%.

F. Beperkt arbeidsongeschikt is:

Degene die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling (als bedoeld in de WIA) slechts in staat is met arbeid minder dan of gelijk aan 85% doch ten minste 65% van het maatmaninkomen per uur te verdienen, zoals gesteld is in de WIA. Dit wil zeggen, dat UWV de Werknemer voor een percentage vanaf 15% doch minder dan 35% arbeidsongeschikt beschouwt in het kader van de WIA. Als UWV in dat kader de Werknemer heeft geschat op zowel theoretische verdiencapaciteit als op feitelijke verdiensten hanteert de Verzekeraar het schattingsresultaat met het laagste arbeidsongeschiktheidspercentage. De Verzekeraar kan voor de genoemde schatting ook haar eigen schattingsresultaat gebruiken op basis van door de Werkgever of Verzekerde aangeleverde gegevens, indien dit schattingsresultaat afwijkt van het schattingsresultaat van UWV.

G. CAO-AvIM:

Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek.

H. CAO’s Metaal en Techniek:

Collectieve Arbeidsovereenkomst tussen Werkgevers en Werknemers in de bedrijfstak Metaal en Techniek omvattende de takken 1 t/m 13 zoals gedefinieerd in artikel D. CAO-AvIM.

I. Deelnemingsjaar:

De periode van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.

J. Eerste ziektedag:

De eerste dag van de wachttijd in de zin van artikel 23 lid 2 Wet WIA, waarbij de Werknemer bij de Werkgever in dienstbetrekking staat.

K. Einddatum:

De datum waarop een uitkering ingevolge de AOW ingaat of respectievelijk het bereiken van de leeftijd van 67 jaar, indien dit eerder is dan eerstgenoemde datum.

L. Jaarsalaris van de Werknemer:
 • a. bij salarisbetaling per maand 12,96 maal het voor de betrokken Werknemer vastgestelde salaris over de maand januari van het jaar waarop de Werkgeversbijdrage betrekking heeft, dan wel over de eerste maand waarin de dienstbetrekking dat jaar aanvangt;

 • b. bij salarisbetaling per vierweken periode 14,09 maal het voor de betrokken Werknemer vastgestelde salaris over de tweede vierweken periode van het jaar waarop de Werkgeversbijdrage betrekking heeft, waarbij het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd krachtens CAO afspraken in de Metaal en Techniek, buiten beschouwing blijft, dan wel over de tweede vierweken periode te rekenen vanaf het moment waarop de dienstbetrekking dat jaar aanvangt.

Indien het inkomen mede is gebaseerd op provisie, wordt bij de bepaling van het jaarsalaris bovendien meegerekend de op jaarbasis herleide provisie welke in het voorafgaande kalenderjaar bij dezelfde Werkgever is verdiend, onafhankelijk van de datum van uitbetaling van deze provisie. Bovendien worden, voor zover van toepassing, bij de bepaling van het Jaarsalaris mede in aanmerking genomen de navolgende elementen: loon in natura voorzover gekwantificeerd aangegeven in de loonstaten van de Werkgever, toeslagen op grond van een overheidsbesluit, verdiensten op grond van een, in de onderneming geldend, beloningssysteem (tarief, meriterating e.d.) en ploegentoeslag, alsmede een, naar de periode waarover het loon werd genoten, evenredig gedeelte van elke met de Werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering onder welke benaming ook, zoals dertiende maand, vaste eindejaarsuitkering, gegarandeerde tantième e.d. Vergoedingen terzake van overwerk, reisuren, onkosten, alsmede gratificaties, winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten blijven buiten beschouwing, terwijl de vakantiebijslag in de factoren 12,96 en 14,09 geacht wordt te zijn verwerkt.

Tot het jaarsalaris behoort niet de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet.

M. Jaarsalaris-WIA:

Het Jaarsalaris van de Werknemer die voor een Aanvullend Invaliditeitspensioen verzekerd is bij de Verzekeraar en voor wie zijn Werkgever premie aan de Verzekeraar heeft afgedragen, tot het per 1 januari van het betreffende jaar bij of krachtens de Wet Financiering Sociale Verzekeringen vastgesteld maximum bedrag aan premieloon.

Niet tot het Jaarsalaris-WIA behoort de (gedeeltelijke) uitkering die de Werknemer ingevolge de WIA rechtstreeks ontvangt van het UWV.

Wel tot het Jaarsalaris-WIA behoort de (gedeeltelijke) uitkering die de Werknemer ingevolge de WIA via zijn Werkgever ontvangt van het UWV of van de Verzekeraar.

N. Premie

De premie voor premieheffing wordt uitgedrukt in een percentage van het totale Jaarsalaris-WIA.

De Premie voor premieheffing ten aanzien van de WIA-Werknemersverzekering bestaat uit twee componenten te weten:

 • Premie WIA-Werknemersverzekering 1

 • Premie WIA-Werknemersverzekering 2

Beide componenten worden uitgedrukt in een percentage van het Jaarsalaris-WIA.

O. Uitkeringsgerechtigde:

De (ex-)Verzekerde die op grond van zijn arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgt in het kader van het Uitkeringsreglement.

P. UWV

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen belast met het vaststellen van het recht op, hoogte, duur en betaling van de WIA-uitkeringen.

Q. Verzekeraar:

Als Verzekeraar treden op:

 • N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken (verder te noemen: Schade NV) gevestigd te Den Haag; en

 • De met Schade N.V. samenwerkende co-assuradeur(en) zoals gedefinieerd in de Polisvoorwaarden van Schade N.V.

Schade NV en haar co-assuradeur(en) staan als aanbieder van schadeverzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

R. Verzekerde:

De Werknemer die voor deelname aan het Aanvullend Invaliditeitspensioen conform artikelen 2 en 9 van het Uitkeringsreglement is geaccepteerd en deze niet heeft opgezegd.

S. WAO:

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

T. Werkgever:

De ‘Werkgever in de Metaal en Techniek’ bedoeld in artikel 1 van de CAO-AvIM.

U. Werknemer:

Degene die in dienst van de Werkgever tegen salaris arbeid verricht, met uitzondering van:

 • a. bestuurders van naamloze vennootschappen of van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die als zodanig zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, tenzij de Schade N.V. anders beslist;

  Niet tot de regeling kan/kunnen worden toegelaten:

  • 1. de bestuurder van een NV/BV die al of niet tezamen met zijn/ haar echtgenote/echtgenoot op grond van zijn/haar (hun) aandelenbezit 50% of meer van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitbrengen;

  • 2. de bestuurder van een NV/BV die al of niet tezamen met zijn/ haar echtgenote/echtgenoot een zodanig aantal aandelen (gewone of prioriteitsaandelen) bezit, dat hij/zij, gelet op de regeling van het stemrecht in de statuten, niet tegen zijn/haar wil ontslagen kan worden;

  • 3. bestuurders en/of aandeelhouders van een NV/BV die een gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen, allen in het bedrijf werkzaam zijn en de winst gelijkelijk verdelen waardoor praktisch tussen deze aandeelhouders niet een andere verhouding bestaat dan tussen gelijkgerechtigde mede-eigenaren van een onderneming.

   Wanneer het aantal aandelen niet deelbaar is door het aantal aandeelhouders en er slechts het kleinst mogelijke verschil in aantal bestaat, kan deze uitzondering eveneens worden toegepast;

  • 4. de bestuurder van een NV/BV, waarvan de aandelen in overwegende meerderheid (ten minste 2/3) in handen zijn van hem-/haarzelf en/of zijn/haar familieleden tot en met de derde graad, tenzij bepaalde omstandigheden het aannemelijk maken, dat hij/zij tot de NV/BV in een verhouding van ondergeschiktheid werkzaam is, hetgeen het geval kan zijn als de familieverhouding geen rol speelt, zulks ter beoordeling van de Schade N.V.;

 • b. de Werknemer die de Einddatum heeft bereikt;

 • c. de Werknemer die twee jaar of minder voorafgaande aan de Einddatum in dienst is of komt bij de Werkgever;

 • d. degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1,2,3 of 5 van dit reglement tijdig aan de Administrateur de in dat artikel bedoelde verklaring heeft doen toekomen;

 • e. degene die aan de Administrateur kan aantonen dat hij ontheffing heeft gekregen op grond van gewetensbezwaren van de daartoe bevoegde instantie tot het betalen van premies in het kader van de Sociale Verzekeringswetten;

 • f. degene die recht heeft op een uitkering op grond van de WAO;

 • g. degene die niet verplicht is verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringen;

 • h. de Werknemer die een uitkering in gevolge de WIA ontvangt voor het gedeelte waarvoor hij die uitkering ontvangt:

 • i. degene die in gevolge de WIA geen aanspraak kan hebben een WGA-vervolguitkering, doch wel in aanmerking kan komen voor een WGA-loongerelateerde uitkering, zoals genoemd in het Uitkeringsreglement, doch uitsluitend voorzover het betreft het de WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 6, zoals genoemd in het Uitkeringsreglement.

V. Werkzaam:

Werknemer die én een arbeidsovereenkomst én loonvormende arbeid verricht bij een werkgever.

W. WGA:

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

X. WGA-loonaanvullingsuitkering:

Uitkering krachtens de WGA na de loongerelateerde uitkeringsperiode, zoals bedoeld in de WIA.

Y. WGA-loongerelateerde uitkering:

Loongerelateerde uitkering krachtens de WGA, zoals bedoeld in de WIA.

Z. WGA-vervolguitkering:

Vervolguitkering krachtens de WGA na de loongerelateerde uitkeringsperiode als geen recht bestaat op een WGA-loonaanvulllingsuitkering, zoals bedoeld in de WIA.

AA. WIA:

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

BB. WIA-uitkering:

De loongerelateerde, loonaanvullings-, vervolguitkering en/of IVA-uitkering in gevolge de WIA.

WERKGEVERSBIJDRAGE

Artikel 2
 • 1. Met ingang van 2014 is de Werkgever jaarlijks aan de Verzekeraar per Verzekerde de Premie verschuldigd, welke percentages worden vastgesteld door de Verzekeraar krachtens artikel 9 van dit reglement.

 • 2. De Werkgever betaalt geen Premie vanaf:

  • a. twee jaar voorafgaand aan de dag waarop de Werknemer de Einddatum bereikt voor wat betreft hetcomponent Premie WIA-Werknemersverzekering 1;

  • b. 62 maanden voorafgaand aan de dag waarop de Werknemer de Einddatum bereikt voor wat betreft het component Premie WIA-Werknemersverzekering 2;

  • c. de dag waarop de Werknemer overlijdt;

  • d. de dag waarop de dienstbetrekking van de Werknemer bij de Werkgever eindigt;

  • e. de dag en gedurende de periode dat de Werknemer een wettelijke WIA-uitkering ontvangt. Ook hoeft de Werkgever geen premie voor de Werknemer meer te betalen gedurende de periode dat de Werknemer een wettelijke WIA-uitkering ontvangt, als de arbeidsongeschiktheid al voor aanvang van de verzekering bestond en er sprake is van een toename;

  • f. de dag en gedurende de periode dat de Werknemer Beperkt arbeidsongeschikt is voor wat betreft het component Premie WIA-Werknemersverzekering 1;

  • g. de dag waarop de deelname aan het Aanvullend Invaliditeitspensioen voor de Werknemer eindigt.

INHOUDING OP HET SALARIS

Artikel 3
 • 1. Onverminderd zijn verplichting tot betaling van de bijdrage en op de wijze als in dit reglement bepaald, is de Werkgever gerechtigd voor het component Premie WIA-Werknemersverzekering 2 die bijdragen voor de helft te verhalen door inhouding op elke uitbetaling van salaris als in lid 3 bepaald.

 • 2. Onverminderd zijn verplichting tot betaling van de bijdrage en op de wijze als in dit reglement bepaald, is de Werkgever gerechtigd voor het component Premie WIA-Werknemersverzekering 1 die bijdragen voor de helft te verhalen door inhouding op elke uitbetaling van salaris als in lid 3 bepaald.

 • 3. De hoogte van de in lid 1 en 2 bedoelde inhouding wordt als volgt berekend:

  bij de bedoelde inhouding dient uitgegaan te worden van het Jaarsalaris-WIA. Over het Jaarsalaris-WIA is de Werkgever gerechtigd de Premie in te houden zoals bekend gemaakt door de Schade N.V. voor het betreffende Deelnemingsjaar, over één/twaalfde deel van het Jaarsalaris-WIA bij salarisbetaling per maand dan wel over één/dertiende deel bij salarisbetaling per vierweken periode.

 • 4. Werkgever is gerechtigd de in lid 1 en 2 bedoelde inhouding, welke is verschuldigd over een periode waarover met terugwerkende kracht door de Werkgever bijdragen zijn voldaan voor Aanvullend Invaliditeitspensioen, met terugwerkende kracht ineens in te houden op het salaris van de Werknemer.

BETALING

Artikel 4
 • 1. Periodiek wordt de Werkgever, door middel van het toezenden van nota’s, op de hoogte gebracht van de Premies welke hij aan de Verzekeraar is verschuldigd.

 • 2. De Werkgever dient de nota’s aan de Verzekeraar te voldoen binnen de op de nota vermelde termijn.

 • 3. Indien de Werkgever de verschuldigde Premie niet, dan wel niet volledig, heeft betaald, zal Verzekeraar de Werkgever schriftelijk aanmanen en deze daarbij in kennis stellen van de achterstand in de premiebetaling en de gevolgen daarvan. Een afschrift van deze mededeling wordt tevens naar de Verzekerde verstuurd. De Werkgever wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om de achterstallige premie binnen een termijn van veertien dagen te voldoen.

 • 7. De Werkgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingen.

VERPLICHTINGEN WERKGEVER

Artikel 5
 • 1. De Werkgever is verplicht, op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de Verzekeraar bepaald, de gegevens te verstrekken aan de Administrateur die benodigd zijn voor het vaststellen van de door de Werkgever verschuldigde bijdragen.

 • 2. Indien de Werkgever weigert de in lid 1 bedoelde gegevens (tijdig) te verstrekken is de Verzekeraar bevoegd de bedoelde gegevens naar beste weten te schatten.

 • 3. Als op een later tijdstip blijkt dat de door de Werkgever verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn opgegeven, heeft de Verzekeraar het recht een navordering in te stellen.

 • 4. De Werkgever is verplicht de Administrateur onverwijld binnen een maand schriftelijk in kennis te stellen van:

  • a. wijzigingen in het werknemersbestand, waaronder veranderingen van beroepen en in- en uitdiensttreding van Werknemers;

  • b. aanvragen van surseance van betaling, het verkeren in staat van faillissement of het anderszins verkeren in een staat waardoor de Werkgever niet meer aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen.

 • 5. De Werkgever is verplicht onverwijld de Administrateur in kennis te stellen van arbeidsongeschiktheidsgevallen die 42 weken na de Eerste ziektedag nog voortduren.

 • 6. Werkgever is verplicht:

  • a. de Premie tijdig te betalen aan de Verzekeraar;

  • b. de uitkeringen die hij ontvangt van de Verzekeraar tijdig aan de Werknemer uit te betalen.

 • 7. De Werkgever is verplicht jaarlijks voor de met de Verzekeraar overeengekomen tijdstippen een opgave te doen aan de Administrateur van:

  • a. de verwachte loonsom voor het begin van het nieuwe Deelnemingsjaar;

  • b. een kopie van de opgave van de definitieve totale loonsom na afloop van het Deelnemingsjaar, zoals verstrekt aan het UWV, met daarbij een opgave van de Werknemers met een dienstverband voor bepaalde en onbepaalde tijd, waarbij datum indiensttreding, datum uitdiensttreding (voor zover van toepassing) en het loon dienen te worden opgegeven.

 • 8. De Werkgever laat desgevraagd de onder lid 7 genoemde opgaven controleren door een registeraccountant, en zendt de gewaarmerkte uitslag van deze controle aan de Administrateur.

VERKLARING WERKNEMER

Artikel 6
 • 1. Een Werknemer is verzekerd voor het Aanvullend Invaliditeitspensioen vanaf de datum:

  • ingang dienstverband bij een Werkgever die niet is gedispenseerd voor de CAO’s Metaal en Techniek; dan wel;

  • dat de Werkgever onder de werkingssfeer Metaal en Techniek valt en hij niet wordt gedispenseerd; dan wel;

  • dat de dispensatieregeling voor de Werkgever voor de CAO’s Metaal en Techniek vervalt.

  Indien de Werknemer niet bij de Verzekeraar wenst te zijn verzekerd voor een Aanvullend Invaliditeitspensioen, dient hij binnen drie maanden na datum voornoemde gebeurtenis waarop hij geacht wordt te zijn verzekerd ingevolge dit lid aan de Administrateur zulks aangetekend en schriftelijk mee te delen.

 • 2. Lid 1 is niet van toepassing voor de Werknemer van wie de Werkgever heeft aangegeven elders een collectieve verzekeringsovereenkomst te hebben gesloten. Deze Werknemer is pas verzekerd, indien hij zich aanmeldt bij de Verzekeraar.

 • 3. Een Werknemer is verzekerd zolang:

  de werkgever onder de werkingssfeer Metaal en Techniek valt;

  de werkgever niet wordt gedispenseerd voor de CAO’s Metaal en Techniek; en

  de werknemer deelname niet heeft geweigerd of opgezegd.

 • 4. Een Werknemer kan op elke gewenste datum, met inachtneming van één maand opzegtermijn, aan de Administrateur meedelen dat hij niet langer wenst deel te nemen aan het Aanvullend Invaliditeitspensioen. Deze mededeling dient altijd bij aangetekend schrijven te geschieden. Er geldt daarbij een minimale deelnametermijn van één jaar aan het Aanvullend Invaliditeitspensioen.

 • 5. Voorts kan een Werknemer binnen 45 dagen na bekendmaking van een verhoging van de Premie – anders dan door toeslagverlening en/of toepassing van meer of minder korting – aan de Administrateur meedelen met die wijziging niet akkoord te gaan, waarna de verzekering ten behoeve van deze Werknemer eindigt per de datum waarop de gewijzigde Premie ingaat. Deze verklaring dient aangetekend en schriftelijk te geschieden.

 • 7. Als datum van de bepaling van de in leden 1, 4 en 5 van dit artikel genoemde termijn geldt de datum van ontvangst van de mededeling door de Administrateur. De Werknemer zal een afschrift van dit aangetekend schrijven doen toekomen aan zijn Werkgever.

 • 8. Een Werknemer geldt niet meer als Verzekerde volgens dit reglement op de dag, waarop de arbeidsovereenkomst van de Verzekerde met de Werkgever in de Metaal en Techniek eindigt.

 • 9. De contractsperiode van de verzekeringsovereenkomsten volgt de looptijd van de CAO-AvIM en wordt automatisch verlengd, met behoud van gegevens inzake Premies en schade uit het verleden, tenzij de Verzekeraar uiterlijk twee maanden voor ingang van een nieuwe contractsperiode door middel van een aangetekend schrijven opzegt.

AUTOMATISCHE BEËINDIGING

Artikel 7

De Werknemer houdt automatisch op verzekerd te zijn voor het Aanvullend Invaliditeitspensioen op de dag:

 • waarop de arbeidsovereenkomst van de Werknemer met de Werkgever eindigt,

 • de Werkgever niet langer onder de werkingssfeer Metaal en Techniek valt;

 • de Werkgever wordt gedispenseerd voor de CAO’s Metaal en Techniek.

INFORMATIE AAN VERZEKERDE

Artikel 8

De Verzekerde ontvangt jaarlijks een schriftelijke verklaring van de Verzekeraar waarin in ieder geval worden vermeld zijn personalia, salarisgegevens en het verzekerde bedrag.

Indien de Verzekerde niet binnen een maand na ontvangst van die verklaring tegen de inhoud daarvan protesteert, wordt verondersteld dat de Verzekerde instemt met de inhoud van die verklaring.

VASTSTELLING PREMIE

Artikel 9

De Premie voor de uit dit reglement voortvloeiende verzekeringsovereenkomst(en) wordt per Deelnemingsjaar door de Verzekeraar vastgesteld.

UITKERINGSREGLEMENT

DEFINITIES

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

A. Aanvullend Invaliditeitspensioen:

Aanvullend Invaliditeitspensioen WIA-werknemersverzekering zoals gedefinieerd in artikel 2 van dit reglement.

B. Administrateur:

De op de voet van artikel 3 van CAO-AvIM door Schade N.V. aangestelde Administrateur voor het Aanvullend Invaliditeitspensioen thans Mn Services N.V. (verder te noemen MN) gevestigd te Den Haag. MN voert de administratie van de Verzekeraar.

C. AOW:

Algemene Ouderdomswet.

D. Arbeidsongeschiktheid:

Ongeschiktheid om te werken:

 • volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 7);

 • volgens de Ziektewet;

 • volgens de Wet WIA.

E. Arbeidsongeschiktheidspercentage:

Bij een door UWV vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid van:

g.

0-15%,

0%

h.

15-35%,

het exacte percentage zoals vastgesteld door UWV;

i.

35-45%,

40%;

j.

45-55%,

50%;

k.

55-65%,

60%;

l.

65-80%,

72,5%.

F. Beperkt arbeidsongeschikt is:

Degene die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling (als bedoeld in de WIA) slechts in staat is met arbeid minder dan of gelijk aan 85% doch ten minste 65% van het maatmaninkomen per uur te verdienen, zoals gesteld is in de WIA. Dit wil zeggen, dat UWV de Werknemer voor een percentage vanaf 15% doch minder dan 35% arbeidsongeschikt beschouwt in het kader van de WIA. Als UWV in dat kader de Werknemer heeft geschat op zowel theoretische verdiencapaciteit als op feitelijke verdiensten hanteert de Verzekeraar het schattingsresultaat met het laagste arbeidsongeschiktheidspercentage. De Verzekeraar kan voor de genoemde schatting ook haar eigen schattingsresultaat gebruiken op basis van door de Werkgever of Verzekerde aangeleverde gegevens, indien dit schattingsresultaat afwijkt van het schattingsresultaat van UWV.

G. CAO-AvIM:

Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek.

H. Eerste ziektedag:

De eerste dag van de wachttijd in de zin van artikel 23 lid 2 Wet WIA, waarbij de Werknemer bij de Werkgever in dienstbetrekking staat.

I. Einddatum:

De datum waarop een uitkering ingevolge de AOW ingaat of respectievelijk het bereiken van de leeftijd van 67 jaar, indien dit eerder is dan eerstgenoemde datum.

J. Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is:

Degene die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling (als bedoeld in de WIA) slechts in staat met arbeid minder dan 65% doch ten minste 20% van het maatmaninkomen per uur te verdienen, zoals gesteld in de WIA. Dat wil zeggen, dat UWV de Werknemer voor een percentage van ten minste 35% doch minder dan 80% arbeidsongeschikt beschouwt in het kader van de wet WIA.

K. IVA-uitkering:

Uitkering krachtens de IVA, zoals bedoeld in de WIA.

L. Jaarsalaris van de Werknemer:
 • a. bij salarisbetaling per maand 12,96 maal het voor de betrokken Werknemer vastgestelde salaris over de maand januari van het jaar waarop de Werkgeversbijdrage betrekking heeft, dan wel over de eerste maand waarin de dienstbetrekking dat jaar aanvangt;

 • b. bij salarisbetaling per vierweken periode 14,09 maal het voor de betrokken Werknemer vastgestelde salaris over de tweede vierweken periode van het jaar waarop de Werkgeversbijdrage betrekking heeft, waarbij het percentage waarmee de salarissen na 1 januari van dat jaar zijn verhoogd krachtens CAO afspraken in de Metaal en Techniek, buiten beschouwing blijft, dan wel over de tweede vierweken periode te rekenen vanaf het moment waarop de dienstbetrekking dat jaar aanvangt.

Indien het inkomen mede is gebaseerd op provisie, wordt bij de bepaling van het jaarsalaris bovendien meegerekend de op jaarbasis herleide provisie welke in het voorafgaande kalenderjaar bij dezelfde Werkgever is verdiend, onafhankelijk van de datum van uitbetaling van deze provisie. Bovendien worden, voor zover van toepassing, bij de bepaling van het Jaarsalaris mede in aanmerking genomen de navolgende elementen: loon in natura voorzover gekwantificeerd aangegeven in de loonstaten van de Werkgever, toeslagen op grond van een overheidsbesluit, verdiensten op grond van een, in de onderneming geldend, beloningssysteem (tarief, meriterating e.d.) en ploegentoeslag, alsmede een, naar de periode waarover het loon werd genoten, evenredig gedeelte van elke met de Werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering onder welke benaming ook, zoals dertiende maand, vaste eindejaarsuitkering, gegarandeerde tantième e.d. Vergoedingen terzake van overwerk, reisuren, onkosten, alsmede gratificaties, winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten blijven buiten beschouwing, terwijl de vakantiebijslag in de factoren 12,96 en 14,09 geacht wordt te zijn verwerkt.

Tot het jaarsalaris behoort niet de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet.

M. Jaarsalaris-WIA:

Het Jaarsalaris van de Werknemer die voor een Aanvullend Invaliditeitspensioen bij de Schade N.V. is verzekerd en voor wie zijn Werkgever premie aan de Schade N.V. heeft afgedragen, tot het per 1 januari van het betreffende jaar bij of krachtens de Wet Financiering Sociale Verzekeringen vastgesteld maximum bedrag aan premieloon.

Niet tot het Jaarsalaris-WIA behoort de (gedeeltelijke) uitkering die de Werknemer ingevolge de WIA rechtstreeks ontvangt van het UWV.

Wel tot het Jaarsalaris-WIA behoort de (gedeeltelijke) uitkering die de Werknemer ingevolge de WIA via zijn Werkgever ontvangt van het UWV of van de Schade N.V.

N. KiFiD:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, gevestigd te Den Haag.

O. Klachtenregeling:

Klachtenregeling NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken te vinden op de website van Schade NV: www.nvschade-mt.nl en in bijlage D.

P. Restverdiencapaciteit:

Het door UWV vastgestelde bedrag per jaar, dat een Werknemer na beoordeling voor de WIA geacht wordt nog te kunnen verdienen gezien zijn mate van Arbeidsongeschiktheid.

Q. Uitkeringsgerechtigde:

De (ex-)Verzekerde die op grond van zijn arbeidsongeschiktheid een uitkering krijgt in het kader van dit reglement.

R. UWV

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen belast met het vaststellen van het recht op, hoogte, duur en betaling van de WIA-uitkeringen.

S. Verzekeraar:

Als Verzekeraar treden op:

 • N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken (verder te noemen: Schade NV) gevestigd te Den Haag; en

 • De met Schade N.V. samenwerkende co-assuradeur(en) zoals gedefinieerd in de Polisvoorwaarden van Schade N.V.

Schade NV en haar co-assuradeur(en) staan als aanbieder van schadeverzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

T. Verzekerde:

De Werknemer die voor deelname aan het Aanvullend Invaliditeitspensioen conform artikelen 2 en 9 van dit reglement is geaccepteerd en deze niet heeft opgezegd.

U. WAO:

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

V. Werkgever:

De ‘Werkgever in de Metaal en Techniek’ bedoeld in artikel 1 van de CAO-AvIM

W. Werknemer:

Degene die in dienst van de Werkgever tegen salaris arbeid verricht, met uitzondering van:

 • a. bestuurders van naamloze vennootschappen of van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die als zodanig zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, tenzij de Schade N.V. anders beslist;

  Niet tot de regeling kan/kunnen worden toegelaten:

  • 1. de bestuurder van een NV/BV die al of niet tezamen met zijn/ haar echtgenote/echtgenoot op grond van zijn/haar (hun) aandelenbezit 50% of meer van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitbrengen;

  • 2. de bestuurder van een NV/BV die al of niet tezamen met zijn/ haar echtgenote/echtgenoot een zodanig aantal aandelen (gewone of prioriteitsaandelen) bezit, dat hij/zij, gelet op de regeling van het stemrecht in de statuten, niet tegen zijn/haar wil ontslagen kan worden;

  • 3. bestuurders en/of aandeelhouders van een NV/BV die een gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen, allen in het bedrijf werkzaam zijn en de winst gelijkelijk verdelen waardoor praktisch tussen deze aandeelhouders niet een andere verhouding bestaat dan tussen gelijkgerechtigde mede-eigenaren van een onderneming.

   Wanneer het aantal aandelen niet deelbaar is door het aantal aandeelhouders en er slechts het kleinst mogelijke verschil in aantal bestaat, kan deze uitzondering eveneens worden toegepast;

  • 4. de bestuurder van een NV/BV, waarvan de aandelen in overwegende meerderheid (ten minste 2/3) in handen zijn van hem-/haarzelf en/of zijn/haar familieleden tot en met de derde graad, tenzij bepaalde omstandigheden het aannemelijk maken, dat hij/zij tot de NV/BV in een verhouding van ondergeschiktheid werkzaam is, hetgeen het geval kan zijn als de familieverhouding geen rol speelt, zulks ter beoordeling van de Schade N.V.;

 • b. de Werknemer die de Einddatum heeft bereikt;

 • c. de Werknemer die twee jaar of minder voorafgaande aan de Einddatum in dienst is of komt bij de Werkgever;

 • d. degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1,2,3 of 5 van het Financieringsreglement tijdig aan de Administrateur de in dat artikel bedoelde verklaring heeft doen toekomen;

 • e. degene die aan de Administrateur kan aantonen dat hij ontheffing heeft gekregen op grond van gewetensbezwaren van de daartoe bevoegde instantie tot het betalen van premies in het kader van de Sociale Verzekeringswetten;

 • f. degene die recht heeft op een uitkering op grond van de WAO;

 • g. degene die niet verplicht is verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringen;

 • h. de Werknemer die een uitkering in gevolge de WIA ontvangt voor het gedeelte waarvoor hij die uitkering ontvangt:

 • i. degene die in gevolge de WIA geen aanspraak kan hebben een WGA-vervolguitkering, doch wel in aanmerking kan komen voor een WGA-loongerelateerde uitkering, zoals genoemd in het Uitkeringsreglement, doch uitsluitend voorzover het betreft de WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 6, zoals genoemd in dit reglement.

X. Werkzaam:

Werknemer die én een arbeidsovereenkomst én loonvormende arbeid verricht bij een werkgever.

Y. WGA:

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

Z. WGA-loonaanvullingsuitkering:

Uitkering krachtens de WGA na de loongerelateerde uitkeringsperiode, zoals bedoeld in de WIA.

AA. WGA-loongerelateerde uitkering:

Loongerelateerde uitkering krachtens de WGA, zoals bedoeld in de WIA.

BB. WGA-uitkering:

De loongerelateerde, loonaanvullings- en/of vervolguitkering in gevolge de WGA.

CC. WGA-vervolguitkering:

Vervolguitkering krachtens de WGA na de loongerelateerde uitkeringsperiode als geen recht bestaat op een WGA-loonaanvulllingsuitkering, zoals bedoeld in de WIA.

DD. WIA:

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

EE. WIA-uitkering:

De loongerelateerde, loonaanvullings-, vervolguitkering en/of IVA-uitkering in gevolge de WIA.

FF. WIA-werknemersuitkering

Een uitkering uit hoofde van het Aanvullend Invaliditeitspensioen op grond van artikel 4 uit dit reglement

OMSCHRIJVING DEKKING AANVULLEND INVALIDITEITSPENSIOEN

Artikel 2
 • 1. De WIA-werknemersverzekering heeft ten doel een Verzekerde die Beperkt arbeidsongeschikt of Gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt een periodieke uitkering te verlenenuiterlijk tot de Verzekerde de Einddatum bereikt.

 • 2. De Verzekeraar zal een uitkering uit hoofde van de WIA-werknemersverzekering (hierna: WIA-werknemersuitkering) toekennen indien en voorzover de Verzekerde voldoet aan de nader in dit reglement gestelde voorwaarden, waaronder in ieder geval de artikelen 3 t/m 8.

 • 3. Geen recht op een uitkering bestaat, wanneer de Eerste ziektedag van de Werknemer ligt binnen zes maanden na tijdstip van deelname aan de verzekering, en die leidt tot een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15%, terwijl de gezondheidstoestand van de Werknemer op dat tijdstip het intreden van die arbeidsongeschiktheid binnen een half jaar kennelijk moest doen verwachten.

UITKERINGSGERECHTIGDE AANVULLEND INVALIDITEITSPENSIOEN

Artikel 3
 • 1. Een Beperkt arbeidsongeschikte Verzekerde heeft recht op een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 2 als hij per ingangsdatum van de WAI-werknemersuitkering voldoet aan de voorwaarden dat hij:

  • a. op 00.00 uur van de dag van de Eerste ziektedag, ten gevolge van welke ziekte hij Beperkt arbeidsongeschitk wordt, bij de Verzekeraar was verzekerd; en

  • b. middels een beschikking van UWV kan aantonen dat hij Beperkt arbeidsongeschikt is; en

  • c. Werkzaam is.

 • 2. Een Gedeeltelijk arbeidsgeschikte Verzekerde heeft recht op een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 6 als hij per ingangsdatum van de WIA- werknemersuitkering voldoet aan de voorwaarden dat hij:

  • a. op 00.00 uur van de dag van de Eerste ziektedag, ten gevolge waarvan hij voor een WGA-vervolguitkering danwel een WGA-loonaanvullingsuitkering in aanmerking komt, bij de Verzekeraar was verzekerd met inachtneming van het gestelde in artikel 4 van het Financieringsreglement; en

  • b. aan de hand van een toekenningsbeschikking van UWV kan aantonen dat hij Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is in de zin van de WIA; en

  • c. voor een WGA-vervolguitkering dan wel een WGA-loonaanvullingsuitkering in aanmerking komt.

 • 3. Indien de Eerste ziektedag voor 1 januari 2010 ligt kan een Verzekerde die bij aanvang van de verzekering reeds een uitkering ingevolge de WIA ontvangt, alleen uitkeringsgerechtigd zijn voor toename van Arbeidsongeschiktheid en wel onder de voorwaarde dat deze toename het gevolg is van een ziekte die ontstaan is na aanvang van de verzekering.

 • 4. Indien de Eerste ziektedag op of na 1 januari 2010 ligt zijn alle toenames van de mate van Arbeidsongeschiktheid ook gedekt, ongeacht de oorzaak daarvan, enkel voor zover een eerdere verzekeraar of instantie hiervoor geen dekking biedt. Zodra de Uitkeringsgerechtigde vier weken of langer aaneengesloten niet meer Beperkt Arbeidsongeschikt of Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit reglement, is geweest vervalt ieder recht op een WIA-werknemersuitkering.

DE WIA-WERKNEMERSUITKERING

Artikel 4
 • 1. De hoogte van de aanspraak op de WIA werknemersuitkering wordt gebaseerd op het Jaarsalaris-WIA dat geldt op de Eerste ziektedag waaruit de aanspraak op de WIA werknemersuitkering ontstaat. Vervolgens wordt dit Jaarsalaris-WIA in de periode die ligt tussen 1 januari van het jaar waarin die Eerste ziektedag is gelegen of de latere datum van indiensttreding, en de datum waarop aanspraak ontstaat op een uitkering krachtens de WIA-werknemersuitkering, verhoogd met het percentage waarmee blijkens de opgave van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek de salarissen krachtens CAO afspraken in de Metaal en Techniek zijn verhoogd.

 • 2. Indien een Werknemer Beperkt arbeidsongeschikt wordt, ontvangt hij een WIA-werknemersuitkering gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage, zoals kan worden afgeleid uit de door het UWV vastgestelde Restverdiencapaciteit, vermenigvuldigd met zijn Jaarsalaris-WIA zoals bepaald in lid 1.

 • 3. De op grond van lid 2 vastgestelde WIA-werknemersuitkering gaat in per de datum waarop het UWV heeft vastgesteld dat de Werknemer Beperkt arbeidsongeschikt is. Deze WIA-werknemersuitkering wordt vanaf dat moment verhoogd conform de bepalingen in artikel 10 van dit reglement.

 • 4. Salarisstijgingen krachtens CAO afspraken en op grond van artikel 34 en 35 van de CAO’s in de Metaal en Techniek hebben geen invloed op de hoogte van de in lid 2 bepaalde toekenning.

 • 5. De hoogte van de WIA-werknemersuitkering uit lid 2 volgt de hoogte van het Jaarsalaris-WIA van de Verzekerde, behoudens het bepaalde in lid 4. Wijzigingen worden periodiek verrekend met de werkgever. Daarnaast kan op verzoek van de Verzekeraar de Verzekerde worden opgeroepen voor een herkeuring bij een door de Verzekeraar aangewezen keuringsarts.

 • 6. Indien een Werknemer Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is ontvangt hij een WIA-werknemersuitkering die een aanvulling biedt tot 70% van het Jaarsalaris-WIA, herleid naar een salaris over één maand, verminderd met, eveneens herleid naar een betaling over één maand, achtereenvolgens 70% van de inkomsten uit arbeid (berekend volgens artikel 52 WIA), de WGA-uitkering, een eventuele WW-uitkering en andere wettelijke uitkeringen.

 • 7. De op grond van lid 6 vastgestelde WIA-werknemersuitkering gaat in per de datum waarop de Uitkeringsgerechtigde voor een WGA-vervolguitkering dan wel WGA-loonaanvullingsuitkering van het UWV in aanmerking komt. De WGA-hiaatuitkering wordt vanaf dat moment verhoogd conform de bepalingen in artikel 10 van dit reglement. Tijdens de periode dat de (ex-)Verzekerde een WGA-loongerelateerde uitkering ontvangt, wordt het Jaarsalaris-WIA verhoogd met het percentage waarmee blijkens de opgave van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek de salarissen krachtens CAO afspraken in de Metaal en Techniek zijn verhoogd.

 • 8. De hoogte en duur van de WIA-werknemersuitkering uit lid 6 zal worden aangepast per de datum waarop UWV – al dan niet met terugwerkende kracht – de mate van Gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid wijzigt en een WGA-vervolguitkering dan wel een WGA-loonaanvullingsuitkering toekent, intrekt of de hoogte van de uitkering wijzigt. Een afname van de Arbeidsongeschiktheid naar minder dan 35% arbeidsongeschiktheid leidt altijd tot een intrekking van de WGA-hiaatuitkering. Een toename van de Arbeidsongeschiktheid tot 80% of meer arbeidsongeschiktheid leidt eveneens tot een intrekking van de WIA-werknemersuitkering uit lid 6.

 • 9. De door het UWV te hanteren (straf)kortingen op de hoogte van de te verstrekken WGA-vervolguitkering dan wel WGA-loonaanvullingsuitkering zullen door de Verzekeraar dienovereenkomstig op de hoogte van de WIA-werknemersuitkering uit lid 6 worden toegepast.

TOEKENNING VAN HET AANVULLEND INVALIDITEITSPENSIOEN

Artikel 5
 • 1. Het verzoek om een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 2 wordt eerst dan ingewilligd indien, naar het oordeel van de Administrateur niet alleen is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3, doch ook aan de volgende voorwaarde:

  uiterlijk binnen vier weken nadat het UWV heeft vastgesteld dat de Verzekerde Beperkt arbeidsongeschikt is, dient de Verzekerde de de uitkering schriftelijk aan te vragen bij de Administrateur door inzending van één of meerdere ingevulde formulieren waarvan het model door de Verzekeraar is vastgesteld onder bijvoegsel van de naar het oordeel van de Verzekeraar benodigde stukken.

 • 2. Het verzoek om een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 6 wordt eerst dan ingewilligd indien, naar het oordeel van de Administrateur niet alleen is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 3, doch ook aan de volgende voorwaarde: uiterlijk twee weken en ten hoogste vier maanden voordat de Verzekerde in aanmerking komt voor de WGA-vervolguitkering dan wel de WGA-loonaanvullingsuitkering, dient de Verzekerde de uitkering schriftelijk aan te vragen bij de Administrateur door inzending van één of meerdere ingevulde formulieren waarvan het model door de Verzekeraar is vastgesteld onder bijvoegsel van de naar het oordeel van de Verzekeraar benodigde stukken.

 • 3. Indien aan de voorwaarden uit lid 1 of lid 2 en artikel 3 is voldaan, wordt aan de Verzekerde dan wel Uitkeringsgerechtigde en de Werkgever een toezeggingsbrief gezonden met daarbij een specificatie van de WIA-werknemersuitkering.

 • 4. Indien de bescheiden als bedoeld in lid 1 minder dan twee weken vóór de datum waarop de WGA-vervolguitkering dan wel de WGA-loonaanvullingsuitkering is ingegaan door de Administrateur worden ontvangen, wordt de ingangsdatum van WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 6 verschoven naar het eerstvolgende moment waarop wel aan de minimum genoemde termijn wordt voldaan.

 • 5. Als de Eerste ziektedag van een Verzekerde valt tijdens de periode dat de verzekering is opgeschort zoals bepaald in artikel 4 lid 4 van het Financieringsreglement, bestaat geen recht op een WIA-werknemersuitkering, tenzij de Verzekerde kan aantonen dat premie is ingehouden op zijn salaris in die periode van de Eerste Ziektedag.

UITBETALING AANVULLENDE INVALIDITEITSPENSIOEN

Artikel 6
 • 1. De uitkering wordt achteraf, in maandelijkse termijnen, rechtstreeks aan de Werkgever uitbetaald, indien en voorzover het dienstverband van de Uitkeringsgerechtigde voortduurt met een werkgever in de Metaal en Techniek en de werkgever niet in staat van faillissement verkeert of anderszins niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

 • 2. De uitkering wordt achteraf, in maandelijkse termijnen, rechtstreeks aan de Uitkeringsgerechtigde uitbetaald indien de Werknemer re-integreert bij een werkgever buiten de Metaal en Techniek, dan wel niet meer Werkzaam is.

 • 3. In geval de Verzekeraar de uitkering betaalt overeenkomstig lid 1 van dit artikel zal de Verzekeraar ten laste van de Uitkeringsgerechtigde geen inhoudingen verrichten.

  Door het verrichten van de hiervoor in lid 1 bedoelde uitbetalingen heeft de Verzekeraar bevrijdend betaald jegens de Uitkeringsgerechtigde.

 • 4. In geval er recht bestaat op uitkering maar betaling aan de Werkgever dan wel de nieuwe werkgever over de periode waarover recht bestaat niet (meer) mogelijk is, dan wel de Uitkeringsgerechtigde de uitkering rechtstreeks wenst te ontvangen, zal de uitkering rechtstreeks aan de Uitkeringsgerechtigde worden uitbetaald.

 • 5. In geval de Verzekeraar de uitkering betaalt overeenkomstig lid 2 en lid 4 van dit artikel zal de Verzekeraar daarop de loonheffing inhouden en werknemersdelen van de sociale verzekeringspremies inhouden.

 • 6. Bij overlijden vindt de laatste uitkering plaats over de tweede maand na de maand waarin de Uitkeringsgerechtigde is overleden. De in dit lid bedoelde uitkeringen vinden via de werkgever plaats aan de nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel 7: 674 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de uitkering voorafgaand aan het overlijden reeds aan de Uitkeringsgerechtigde werd betaald vindt de overlijdensuitkering aan nagelaten betrekkingen plaats als bedoeld in artikel 7:674 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 7. De laatste uitkering vindt plaats in de maand nadat het recht op een WGA-hiaatuitkering eindigt.

BEËINDIGING VAN DE WGA-HIAATUITKERING

Artikel 7
 • 1. De Uitkeringsgerechtigde verliest zijn recht op een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 2 onmiddellijk:

  • a. 7,5 jaar nadat deze uitkering is ingegaan;

  • b. indien hij niet langer Beperkt arbeidsongeschikt is;

  • c. gedurende de periode dat hij niet meer Werkzaam is;

  • d. op de dag dat hij de Einddatum bereikt.

 • 2. Indien een Uitkeringsgerechtigde niet meer Werkzaam is, wordt de in lid 1 bedoelde termijn opgeschort tot aan het moment dat hij weer Werkzaam is. Als dan heeft hij nog recht op een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 2 gedurende de resterende termijn, indien en voorzover hij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze uitkering.

 • 3. Indien en voorzover hij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 2 krijgt de Verzekerde opnieuw recht op deze uitkering indien en voor:

  • a. dat gedeelte waarvoor UWV de Uitkeringsgerechtigde weer Beperkt arbeidsongeschikt acht;

  • b. de periode dat hij weer Werkzaam is.

 • 4. De Uitkeringsgerechtigde verliest zijn recht op een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 6 onmiddellijk:

  • a. indien het UWV de Uitkeringsgerechtigde niet langer Gedeeltelijk arbeidsgeschikt acht, onverminderd een eventueel recht van de Uitkeringsgerechtigde op een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 2.

  • b. gedurende de periode dat UWV geen WGA-vervolguitkering dan wel WGA-loonaanvullingsuitkering toekent dan wel uitbetaalt;

  • c. op de dag dat hij de Einddatum bereikt.

 • 5. Indien en voorzover hij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 6 krijgt de Verzekerde opnieuw recht op deze uitkering indien en voor:

  • a. de periode dat UWV een WGA-vervolguitkering of een WGA-loonaanvullingsuitkering toekent dan wel uitbetaalt.

WERKGEVERSLASTEN WIA-WERKNEMERSUITKERING

Artikel 8

Op het tijdstip van betaling als bedoeld in artikel 6 voldoet de Verzekeraar aan de werkgever van de Uitkeringsgerechtigde ter zake van de uitkering een jaarlijks vast te stellen tegemoetkoming – voor de door deze werkgever verschuldigde bijdrage in de premie voor de sociale verzekeringen alsmede de werkgeversbijdrage uit hoofde van de Zorgverzekeringswet.

In geval van betaling van een WIA-werknemersuitkering op grond van artikel 4 lid 2 voldoet de Verzekeraar aan de Werkgever ook een tegemoetkoming in een werkgeversbijdrage in een pensioenregeling. De in dit artikel bedoelde tegemoetkomingen worden jaarlijks vastgesteld op een percentage van de WIA-werknemersuitkering.

Indien betaling niet via een werkgever plaatsvindt voldoet de Verzekeraar aan de Uitkeringsgerechtigde ter zake van de uitkering een jaarlijks vast te stellen percentage van die uitkering als tegemoetkoming voor de door de Uitkeringsgerechtigde verschuldigde premie voor de Zorgverzekeringswet.

UITSLUITINGEN

Artikel 9
 • 1. Geen aanspraak op een Aanvullend Invaliditeitspensioen bestaat ten aanzien van Arbeidsongeschiktheid welke is:

  • 1.

   • a. veroorzaakt door of verband houdt met molest;

    Onder molest wordt verstaan:

    • gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar bestrijden, of althans de een de ander bestrijdt, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;

    • burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van de staat is betrokken;

    • opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het openbaar gezag;

    • binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen;

    • oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag;

    • muiterij: een min of meer georganiseerde beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij zijn gesteld;

   • b. opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

  • 2. De uitsluiting onder lid 1 sub b geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en worden gebruikt voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardigen, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen.

   Onder ‘kerninstallaties’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.

 • 2. Bijzondere regeling bij terrorismeschade

  De volgende bepalingen hebben betrekking op schadegebeurtenissen terrorismeschade verband houdend met terroristische activiteiten.

  • 1. Nadere begripsomschrijvingen

   • 1. Terrorisme

    Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen -al dan niet in enig organisatorisch verband -is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

   • 2. Preventieve maatregelen

    Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door Verzekerde(n) en/of door derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

   • 3. De NHT / Uitkeringsprotocol

    De Verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing (de officiële aanduiding luidt:

    Protocol afwikkeling claims). Een afschrift van de volledige tekst van het uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de Verzekeraar.

  • 2. Schaderegeling bij terrorismeschade

   • 1. Beperkte schadevergoeding

    Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met:

    • terrorisme of preventieve maatregelen;

    • handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen, geldt dat de schadevergoeding door de Verzekeraar kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die de Verzekeraar, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.

   • 2. Verval van rechten bij niet-tijdige melding

    Elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de claim niet is gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade.

TOESLAGVERLENING

Artikel 10
 • 1. Op de uitkeringsgrondslag van het Aanvullend Invaliditeitspensioen wordt jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de loonontwikkeling in de bedrijfstak Metaal en Techniek. Ten aanzien van de voorwaardelijke toeslagverlening beslist de Verzekeraar evenwel jaarlijks in hoeverre uitkeringen worden aangepast. De jaarlijkse toeslagverlening is echter nooit lager dan het deel van de toeslag dat onvoorwaardelijk is.

  Het onvoorwaardelijke deel betreft loonontwikkelingen in de bedrijfstak Metaal en Techniek tot en met 2% per jaar.

 • 2. De uitkeringsgrondslag van het Aanvullend Invaliditeitspensioen is gelijk aan het Jaarsalaris-WIA vanaf de datum dat de (ex-) Verzekerde Uitkeringsgerechtigde wordt voor het Aanvullend Invaliditeitspensioen

AFKOOP

Artikel 11

Het Aanvullend Invaliditeitspensioen is niet afkoopbaar.

VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE EN DE UITKERINGSGERECHTIGDE

Artikel 12
 • 1. De Verzekerde dan wel de Uitkeringsgerechtigde is verplicht, op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de Verzekeraar bepaald, de gegevens te verstrekken aan de Administrateur die benodigd zijn voor het vaststellen van het recht op en de hoogte van de uitkering. Werkgever draagt er zorg voor dat Verzekerde dan wel Uitkeringsgerechtigde aan zijn verplichting voldoet.

 • 2. De Verzekeraar is bevoegd de in lid 1 bedoelde gegevens naar beste weten te schatten dan wel de betaling van de uitkering te beëindigen indien de Verzekerde dan wel de Uitkeringsgerechtigde weigert de in lid 1 bedoelde gegevens (tijdig) te verstrekken.

 • 3. Als de Verzekerde dan wel de Uitkeringsgerechtigde op een later tijdstip wel aan de verplichtingen, bedoeld in lid 1 voldoet, is de Verzekeraar bevoegd de betaling van de uitkering te hervatten, dan wel de betaling van de uitkering aan te passen aan de verstrekte gegevens.

 • 4. Als op een later tijdstip blijkt dat de door de Verzekerde dan wel de Uitkeringsgerechtigde verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn opgegeven, heeft de Verzekeraar het recht de te veel of ten onrechte betaalde uitkering terug te vorderen dan wel te verrekenen met nog te betalen uitkeringstermijnen.

 • 5. De Verzekerde dan wel de Uitkeringsgerechtigde is verplicht de Administrateur binnen een maand schriftelijk in kennis te stellen van het volgende:

  • a. beëindiging van werkzaamheden;

  • b. het aangaan van een nieuw dienstverband;

  • c. ingang van het recht op WIA-uitkering zoals gedefinieerd in artikel 1;

  • d. beëindiging van het recht op WIA-uitkering zoals gedefinieerd in artikel 1;

  • e. wijziging van het recht op WIA-uitkering zoals gedefinieerd in artikel 1.

  De Werkgever draagt er zorg voor dat Verzekerde dan wel Uitkeringsgerechtigde aan zijn verplichting voldoet.

TEN ONRECHTE VERSTREKTE UITKERINGEN

Artikel 13

Indien mocht blijken dat de Werkgever dan wel de Uitkeringsgerechtigde meer Aanvullend Invaliditeitspensioen heeft ontvangen dan waarop de Uitkeringsgerechtigde krachtens de bepalingen uit dit reglement recht heeft of heeft gehad, is de Verzekeraar gerechtigd het te veel uitgekeerde terug te vorderen dan wel te compenseren met toekomstige maandelijkse uitkeringen waarop de Uitkeringsgerechtigde recht heeft.

SAMENLOOP

Artikel 14

De Verzekeraar zal, ingeval er sprake is van samenloop met een andere aanvullende uitkering op de WIA volgens nader door de Verzekeraar vast te stellen regels, de uitkering korten.

UITVOERING

Artikel 15
 • 1. De uitvoering van onder andere de administratie, inning en uitkering van het bij deze reglementen gestelde Aanvullend Invaliditeitspensioen wordt verzorgd door de door Schade N.V. aangewezen Administrateur. De Werkgever, de Verzekerde en de Uitkeringsgerechtigde zijn verplicht alle gegevens en inlichtingen te verschaffen, alsmede iedere medewerking te verlenen die door de Administrateur noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering en controle van het te dezer zake gesteld in de statuten en reglement behorende bij de CAO-AvIM.

 • 2. Kennisgevingen en mededelingen aan de Verzekeraar dienen te geschieden aan het adres van de Administrateur. Kennisgevingen door of namens de Verzekeraar aan Werkgever en/of Verzekerde geschieden rechtsgeldig aan het laatst bij de Verzekeraar bekende adres.

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENPROCEDURE

Artikel 16

Op de verzekeringsovereenkomst die voortvloeit uit de CAO-AvIM is Nederlands recht van toepassing. Klachten van zowel de Verzekerde als de Werkgever over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Verzekeraar. De Verzekeraar handelt deze klacht af conform haar Klachtenregeling. De Klachtenregeling is opgenomen in bijlage D en is tevens te raadplegen op de website van Schade N.V.: www.nvschade-mt.nl. Een klacht kan telefonisch worden ingediend via de afdeling Klanteninformatie op telefoonnummer (070) 316 08 34 of schriftelijk t.a.v. de klachtencoördinator naar:

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Postbus 16862

2500 BW DEN HAAG

Wanneer het oordeel van de Verzekeraar voor de klager niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de Verzekerde dan wel de Werkgever zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’)

postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon 0900 - FKLACHT (0900 - 3552248)

www.kifid.nl

Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten verwijzen wij u naar (de website van) het KiFiD. De Verzekeraar heeft zich verplicht zich te conformeren aan het bindende advies van de geschillencommissie.

Het staat de Verzekerde dan wel de Werkgever vrij zich met zijn klacht tot de bevoegde rechter te Den Haag te wenden. Een Verzekerde dan wel een Werkgever die de Verzekeraar in rechte wil betrekken is tevens bevoegd zich te wenden tot de rechter in zijn woonplaats. Indien een klacht bij de rechter is ingediend zal het KiFiD daar niet opnieuw een oordeel over uitspreken.

BESLAGLEGGING

Artikel 17
 • 1. Beslag op een uitkering gedaan door de Verzekeraar is slechts mogelijk binnen de grenzen, gesteld in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 • 2. Een volmacht tot invordering van de uitkering afgegeven door Verzekeraar is slechts geldig indien zij schriftelijk is verleend. Zij is steeds herroepelijk.

REGRES

Artikel 18
 • 1. De Verzekeraar heeft, voor de krachtens deze CAO-AvIM gedane uitkeringen en de gemaakte kosten van verhaal, verhaal op degene, die in verband met het veroorzaken van Arbeidsongeschiktheid jegens de Verzekerde naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor deze bij het ontbreken van de aanspraken krachtens deze CAO-AvIM naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de Verzekerde naar burgerlijk recht is gehouden. Het vorenstaande recht op verhaal geldt niet indien en voor zover de aansprakelijkheid naar burgerlijk recht is ontstaan anders dan door bewuste roekeloosheid en/of opzet van de zijde van de Werkgever en/of collega-Werknemers van de Verzekerde.

 • 2. De Verzekeraar kan in plaats van het bedrag van het bedrag per maand ook de contante waarde daarvan ineens vorderen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Artikel 19

De verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens worden door de Verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. De Verzekeraar heeft de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Iedere verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vindt op behoorlijke en zorgvuldige wijze plaats. Dit betekent dat de Verzekeraar alleen de gegevens verwerkt die nodig zijn en dat de verzamelde persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De Verzekeraar streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Door Verzekeraar worden technische maatregelen genomen en beheersprocedures gebruikt om de persoonsgegevens nauwkeurig, compleet en vertrouwelijk te houden. Gegevens over de gezondheid worden extra zorgvuldig verwerkt. De systemen van de Verzekeraar zijn zodanig beveiligd dat onbevoegden geen toegang hebben tot de persoonsgegevens. De Verzekerde heeft het recht van inzage en correctie in zijn persoonsgegevens.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 20

In gevallen waarin deze voorwaarden naar het oordeel van de Verzekeraar niet voorzien, is de Verzekeraar bevoegd een beslissing te nemen die, voor zover mogelijk, rekening houdt met de aard en strekking van deze voorwaarden en de verzekeringsovereenkomst.

HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 21

De Verzekeraar kan ten gunste van Werkgever en/of Verzekerde en/of Uitkeringsgerechtigde afwijken van het bepaalde in deze CAO-AvIM en bijbehorende reglementen.

UITKERINGSREGLEMENT CAO-AVIM AANVULLENDE WAO-VERZEKERING

Artikel 22
 • 1. Voor Werknemers die in aanmerking komen voor een Vervolguitkering WAO en verzekerd waren onder de CAO-AvIM tot en met 31 december 2005 blijft het betreffende Uitkeringsreglement onverkort van toepassing.

 • 2. Dit reglement is opgenomen in bijlage A.

UITKERINGSREGLEMENT CAO-AVIM AANVULLEND INVALIDITEITSPENSIOEN WIA 2006-2008

Artikel 23
 • 1. Voor Werknemers waarvan de Eerste Ziektedag is gelegen voor 1 januari 2007 en die op de Eerste Ziektedag verzekerd waren onder de CAO-AvIM blijft het betreffende Uitkeringsreglement onverkort van toepassing.

 • 2. Dit reglement is opgenomen in bijlage B.

UITKERINGSREGLEMENT CAO-AVIM AANVULLEND INVALIDITEITSPENSIOEN WIA 2009-2013

Artikel 24
 • 1. Voor Werknemers waarvan de Eerste Ziektedag is gelegen voor 1 januari 2010 en die op de Eerste Ziektedag verzekerd waren onder de CAO-AvIM blijft het betreffende Uitkeringsreglement onverkort van toepassing.

 • 2. Dit reglement is opgenomen in bijlage C.

UITKERINGSREGLEMENT CAO-AVIM AANVULLEND INVALIDITEITSPENSIOEN WIA 2014

Artikel 25
 • 1. Voor Werknemers waarvan de Eerste Ziektedag is gelegen voor 1 januari 2010 en die op de Eerste Ziektedag verzekerd waren onder de CAO-AvIM blijft het betreffende Uitkeringsreglement onverkort van toepassing.

 • 2. Dit reglement is opgenomen in bijlage D.

BIJLAGE D: KLACHTENREGELING NV SCHADEVERZEKERING METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN

NV Schadeverzekering Metaal en Technische bedrijfstakken (NV Schade) vindt klantgerichte dienstverlening belangrijk. Wij vinden het belangrijk om een betrokken en toegankelijke verzekeraar te zijn en vooral persoonlijk contact met de klant te hebben.

Bent u niet tevreden dan kunt u een klacht indienen bij NV Schade door te bellen naar (070) 316 08 34, of te schrijven naar:

NV Schade

t.a.v. de klachtencoördinator

Postbus 168862

2500 BW Den Haag

Via de NV Schade website: http://www.nvschade-mt.nl/klachten

E-mailadres: klachten@nvschade-mt.nl

Hoe NV Schade omgaat met klachten staat hier beschreven.

1. Definities

1.1. Klacht:

elke uiting van ongenoegen en/of ontevredenheid tegen respectievelijk over de wijze waarop NV Schade met (de belangen van) de Klant is omgegaan;

1.2. Klant:

de klant, consument, bedrijf of andere organisatie die een product van NV Schade afneemt of af wil nemen.

1.3. Directie:

de directie van NV Schade;

1.4. KiFiD:

KiFiD is het Nederlandse klachteninstituut waar consumenten terecht kunnen voor klachten over financiële dienstverlening. KiFiD staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het biedt de consument één loket voor financiële conflicten met financiële instellingen. Problemen met zaken als beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten en overige bankproducten kunnen worden aangekaart.

1.5. Tuchtraad Assurantiën:

De Tuchtraad is een onafhankelijke instantie, opgericht door het Verbond van Verzekeraars. De Tuchtraad toetst alleen verzekeringsklachten en vormen het sluitstuk in de klachtafhandeling. Klachten worden voorgelegd aan de Tuchtraad via de KiFiD, via verzekeraars en via belanghebbende partijen, zoals tussenpersoon of advocaat.

2. Het indienen van een klacht

 • 2.1. De klacht kan door de klant worden ingediend bij NV Schade. Contactgegevens staan bovenaan in dit document.

 • 2.2. De klacht bevat:

  • a. de naam en het adres van de klant;

  • b. werkgevernummer of werknemernummer;

  • c. telefoonnummer / e-mailadres tijdens kantooruren;

  • d. onderwerp van de klacht;

  • e. een omschrijving van de klacht;

  • f. relevante bescheiden die de klacht onderbouwen.

 • 2.3. Het indienen van klachten, graag zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de onvrede, uiterlijk binnen 12 maanden na de aanleiding

 • 2.4. Voor klachten die niet zijn gedagtekend, geldt de datum van ontvangst als dagtekening.

 • 2.5. NV Schade behandelt geen klacht:

  • die betrekking heeft op een bij het KifiD of de burgerlijke rechter aanhangig geschil;

  • waarover het KiFiD of de burgerlijke rechter reeds heeft geoordeeld;

  • die de in dit reglement omschreven procedure eerder heeft doorlopen.

3 Behandeling van de klacht (eerstelijns klachten)

 • 3.1. NV Schade reageert op de klacht of bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 10 werkdagen. Bij de ontvangstbevestiging wordt een datum of termijn genoemd, waarbinnen NV Schade uiterlijk zal reageren.

 • 3.2. De klacht wordt binnen NV Schade behandeld door een medewerker die niet betrokken is geweest bij de beslissing / uiting van onvrede waarop de klacht gebaseerd is.

 • 3.3. De medewerker die de klacht behandelt kan de klant, degene op wiens beslissing of uitvoeringshandeling de klacht betrekking heeft of andere medewerkers van NV Schade horen of verzoeken om informatie.

 • 3.4. Een besluit is met redenen omkleed en door een bevoegde medewerker van NV Schade ondertekend.

 • 3.5. Een klant kan inzage vragen in zijn klachtdossier.

4 Behandeling van klachten ingediend bij de Directie van NV Schade (tweedelijns klachten)

 • 4.1. Als de afhandeling van de eerstelijnsklacht niet naar tevredenheid van de klant is, bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Directie.

  NV Schade

  t.a.v. de Directie

  Postbus 30304

  2500 GH Den Haag

 • 4.2. Het indienen van een klacht bij de Directie, uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van het besluit op de eerstelijnsklacht.

 • 4.3. De klant ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

 • 4.4. De Directie neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht, een standpunt in. Is deze reactietermijn niet haalbaar, dan ontvangt de klant hierover voor afloop van de reactietermijn bericht met vermelding van de nieuwe reactietermijn.

 • 4.5. De Directie laat zich bij de beoordeling van een klacht leiden door wat in de voorwaarden van het product is bepaald en de informatie, die zowel de klant als NV Schade ter beschikking stellen. De Directie neemt bij de beoordeling ook de bestaande jurisprudentie, adviezen en uitspraken van instituten, die vanuit de overheid of de bedrijfstak toezien op de bescherming van klantbelangen mee in haar overweging.

 • 4.6. Een Directiebesluit is met redenen omkleed en ondertekend.

5 Klachten ingediend bij externe klachteninstanties

 • 5.1. Indien de klant (geldt uitsluitend voor werknemers) het niet eens is met het door de Directie ingenomen standpunt, kan hij, naar gelang het onderwerp waarover hij klaagt, een klacht indienen bij het KiFiD. Tevens staat het de klant een gang naar de Rechtbank vrij.

 • 5.2. NV Schade, het KiFiD en andere bij de klacht belanghebbende partijen kunnen de klacht voorleggen aan de Tuchtraad Assurantiën.

 • 5.3. Consumenten, organisaties en belangenbehartigers kunnen de klacht voorleggen aan de Toetsingscommissie Gedragscode. Deze onafhankelijke commissie toetst in hoeverre NV Schade voldoet aan de gedragscode.

 • 5.4. De in lid 1, 2 en 3 genoemde externe klachteninstanties kennen eigen reglementen. Bij strijdigheid tussen het reglement van een van de genoemde externe klachteninstanties en het reglement van NV Schade, heeft het eerste reglement voorrang.

 • 5.5. Klachten ingediend bij de in lid 1 genoemde externe klachteninstanties worden door de directie beoordeeld en afgehandeld.

 • 5.6. Als de klant het met de uitkomst van deze gang van zaken niet eens is, dan staat hem alsnog de weg tot een gerechtelijke procedure vrij.

  Uw brief voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kunt u sturen naar:

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

  Postbus 93257

  2509 AG Den Haag

  0900-3552248

  www.kifid.nl

6. Privacy

 • 6.1. Bij de afhandeling van klachten wordt de bestaande privacy-wetgeving in acht genomen.

 • 6.2. NV Schade registreert klachten in een geautomatiseerd registratie- en rapportagesysteem.

  Hierin worden onder meer opgenomen:

  • a. de naam en het adres van de Klant;

  • b. de (omschrijving van de) klacht en de datum van ontvangst daarvan;

  • c. een beschrijving van de wijze waarop de klacht is behandeld; en

  • d. het uiteindelijke standpunt van (directie) NV Schade.

 • 6.3. De gegevens uit het registratie- en rapportagesysteem worden voor geen ander doel gebruikt dan het inzicht verschaffen in de aard en omvang van de klachten en het op basis daarvan formuleren van (nieuw) beleid cq. verbetermaatregelen.

  In het kader van deze doelomschrijving kan NV Schade periodiek de noodzakelijke gegevens uit het registratiesysteem verschaffen aan een extern onderzoeksbureau ten behoeve van een tevredenheidonderzoek onder de klanten. De resultaten worden anoniem verwerkt.

  Dit reglement is schriftelijk vastgelegd per 1 juli 2012, door de directie van NV Schade.

STATUTEN

van:

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

statutair gevestigd te ’s-Gravenhaqe

HOOFDSTUK 1
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
 • 1. De vennootschap draagt de naam: N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken.

 • 2. Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage.

DOEL
Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

 • a. de verzorging van werknemers en gewezen werknemers in de Metaal en Techniek (i) middels het aanbieden en verzorgen van schadeverzekeringen en herverzekeringen ter dekking van financieel risico als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid als bedoeld in de: Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (‘WGA’) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (‘WIA’) en (ii) middels het afwikkelen van schadeverzekeringen en herverzekeringen ter aanvulling van uitkeringen uit hoofde van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke aanvulling strekt ter dekking van de financiële gevolgen voor de werknemer in de Metaal en Techniek als gevolg van het gewijzigde uitkeringsregime van deze wet per één augustus negentienhonderd drieënnegentig;

 • b. het aanbieden en verzorgen van aanverwante WGA en WIA producten;

 • c. het aanbieden en verzorgen van reïntegratie producten, en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 3
 • 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zeshonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd euro (EUR 5.672.500,-), verdeeld in vijftig duizend (50.000) aandelen, elk groot nominaal éénhonderd dertien euro en vijfenveertig eurocent (EUR 113,45).

 • 2. Bij de uitgifte van aandelen moet daarop ten minste één/vierde van het nominale bedrag worden gestort. De directie bepaalt, met goedkeuring van de raad van commissarissen,wanneer en tot welk bedrag verdere stortingen op niet volgestorte aandelen moet plaatsvinden. De directie geeft daarvan schriftelijk kennis aan de betrokken aandeelhouders, ten minste dertig dagen voor de dag waarop de storting uiterlijk moet geschieden.

 • 3. De koers van uitgifte van aandelen mag niet beneden pari zijn. Een eventueel agio wordt gestort op een agiorekening.

 • 4. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

AANDELEN
Artikel 4

De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.

Voor aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

AANDEELHOUDERSREGISTER
Artikel 5
 • 1. Door de directie wordt een register gehouden, waarin voor elk aandeel op naam afzonderlijk de naam en woonplaats van de eigenaar worden ingeschreven met inachtneming van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op deze aandelen hebben. Voorts worden in het register opgenomen de overige gegevens als omschreven in artikel 85, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Verschillende aandelen op naam van één eigenaar kunnen in het aandelenregister onder één hoofd worden ingeschreven. Iedere aantekening in het register dient te worden getekend door één directeur.

 • 2. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

 • 3. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

LEVERING VAN AANDELEN
Artikel 6
 • 1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

 • 2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht – daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht – daarop overeenkomstig lid 1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.

 • 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap.

UITGIFTE VAN AANDELEN
Artikel 7
 • 1. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandelen geschiedt ingevolge besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zover en zolang de algemene vergadering van aandeelhouders voor die bevoegdheid niet een ander vennootschapsorgaan heeft aangewezen. De uitgifte geschiedt tegen zodanige koers als het daartoe bevoegde orgaan zal bepalen, mits niet beneden pari, behoudens het bepaalde in artikel 80, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een besluit tot uitgifte kan slechts genomen worden op voorstel van de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen.

 • 2. Tenzij bij de aanwijzing als genoemd in lid 1 anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken. Voor de duur van de aanwijzing is de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen onbevoegd.

 • 3. De uitgifte vindt plaats bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

 • 4. De directie legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister. De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het Handelsregister met vermelding van aantal en soort.

VOORKEURSRECHT BIJ UITGIFTE
Artikel 8
 • 1. Bij de uitgifte van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tegen inbreng in geld, heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het orgaan, bevoegd of aangewezen tot het uitgeven van aandelen, anders bepaalt. Het voorkeursrecht is niet van toepassing bij uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

 • 2. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een ander daartoe bevoegd orgaan dan de directie, kan alleen genomen worden op voorstel van de directie, dat onderworpen is aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

 • 3. De directie legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

 • 4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
Artikel 9
 • 1. De vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel te verkrijgen, indien:

  • a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; en

  • b. het nominale bedrag van de aandelen casu quo certificaten van aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal; en

  • c. de algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Een desbetreffend besluit kan de directie slechts nemen onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Het vervreemden van de door de vennootschap verkregen eigen aandelen kan slechts geschieden op voorstel van de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen.

 • 2. De vennootschap kan geen stemrecht uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op aandelen die worden gehouden door een dochtermaatschappij of waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, wordt dat kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAALONTHEFFING VOLSTORTINGSVERPLICHTING
Artikel 10
 • 1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, doch alleen op voorstel van de directie, met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:

  • a. door intrekking van aandelen, of

  • b. door vermindering van het nominaal bedrag van de aandelen bij statutenwijziging. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn.

 • 2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling of zonder ontheffing van de verplichting tot volstorting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen.

 • 3. Zulk een terugbetaling of ontheffing kan slechts geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

 • 4. In de oproep tot een vergadering waarin een besluit als hier bedoeld genomen wordt, dient het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering te worden vermeld, één en ander met inachtneming van hetgeen in de wet daaromtrent is bepaald.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 11
 • 1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd, echter aan een vruchtgebruiker kan niet het stemrecht worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

 • 2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, echter aan een pandhouder kan niet het stemrecht worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

 • 3. De vennootschap kan eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen slechts in pand nemen, indien:

  • a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;

  • b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en

  • c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

 • 4. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen of certificaten van aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen of certificaten van aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap – anders dan om niet of onder algemene titel – volgens het vorenstaande zelf aandelen of certificaten van aandelen mag verkrijgen.

BLOKKERINGSREGELING
Artikel 12
 • 1. Iedere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de directie en de raad van commissarissen.

 • 2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen, waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van degene, aan wie de verzoeker het aandeel of de aandelen wil overdragen.

 • 3. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

 • 4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de directie en de raad van commissarissen niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden – hetzij aandeelhouders hetzij derden, hetzij, mits de verzoeker daarmede Instemt, de vennootschap zelf –, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen.

 • 5. Voor zover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde niet anders overeenkomen, zal de koopprijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de verzoeker en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen één maand na de verzending van de in lid 3 bedoelde aangetekende brief tot overeenstemming, dan zal de meest gerede van partijen aan de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk ressort de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

 • 6. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.

 • 7. De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat de prijs en de gegadigden hem bekend zijn.

 • 8. De kosten van de benoeming van de in lid 5 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:

  • a. de verzoeker indien hij zijn bod intrekt;

  • b. de vennootschap in de overige gevallen.

 • 9. ndien de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend is de verzoeker binnen een periode van drie maanden, aanvangende op de dag dat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend, bevoegd zijn aandelen over te dragen.

VERPLICHTING TOT AANBIEDING
Artikel 13
 • 1. Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder of bij ontbinding van een rechtspersoon-aandeelhouder en tevens bij eigendomsovergang moeten de aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde.

 • 2. Ingeval een verplichting tot aanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Degenen, die tot aanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen een maand na het ontstaan van die verplichting van hun aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot aanbieding verplichte personen op de bepaling van de vorige zin bij aangetekende brief wijzen; blijven zij dan in gebreke de aanbieding binnen veertien dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de betreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs in eigendom overdragen; de vennootschap zal alsdan daartoe onherroepelijk zijn gemachtigd.

 • 4. Ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde zal het provenu na aftrek van alle terzake vallende kosten uitgekeerd worden aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.

 • 5. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel heeft niet tot gevolg dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.

HOOFDSTUK III
DIRECTIE
Artikel 14
 • 1. De vennootschap wordt bestuurd door de directie, bestaande uit ten minste twee (2) directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit zes (6) natuurlijke personen. Eén (1) directeur dient te zijn een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties in de bedrijfstakken van de Metaal en Techniek en één (1) directeur dient te zijn een vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties in de bedrijfstakken van de Metaal en Techniek.

 • 2. De leden van de directie en de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elk der te vervullen plaats op te maken door de raad van commissarissen, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 voor wat betreft de gestelde kwaliteitseisen voor twee (2) leden van de directie. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een zodanige voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de benoeming van de leden van de directie en de raad van commissarissen is een volstrekte meerderheid vereist van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal.

 • 3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van een taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

 • 4. De benoeming van de directeuren geschiedt voor onbepaalde tijd. Hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de raad van commissarissen.

 • 5. Elke voordracht moet bij de raad van commissarissen zijn ingediend uiterlijk op de dertigste dag na die, waarop de uitnodiging daartoe door de directie is gedaan aan de raad van commissarissen.

 • 6. Is zij niet binnen die termijn ingediend, dan kan de algemene vergadering van aandeelhouders zonder voordracht tot benoeming overgaan van een persoon.

 • 7. De voordracht van de raad van commissarissen ligt van de dag van oproeping der algemene vergadering tot de afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor alle aandeelhouders ter inzage.

 • 8. De directie is belast met het besturen van de zaken van de vennootschap en het beheer van haar vermogen. De directie zal zich daarbij richten naar het bepaalde in de wet, deze statuten alsmede de door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bedrijfstakken van de Metaal en Techniek ter zake van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering vastgestelde financierings- en uitkeringsreglementen, hierna te noemen: ‘de reglementen’.De vennootschap zal haar middelen aanwenden tot het doen van uitkeringen als bedoeld in artikel 2, zulks met inachtneming van wettelijke inhoudings- en afdrachtverplichtingen, alsmede tot betaling van casu quo reservering voor uitkering en kosten verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden van de vennootschap. Voorzover gelden van de vennootschap voor belegging beschikbaar zijn, worden deze gelden door de directie op een solide wijze belegd, met inachtneming van in redelijkheid daaraan te stellen eisen van liquiditeit, rendement en risicoverdeling. Gerede gelden, effecten en/of geldswaardige papieren worden zoveel mogelijk in bewaring gegeven bij te goeder naam en faam bekend staande financiële instellingen. De directie zal de kosten van beheer van het vermogen en de wijze van verrekening vaststellen.

 • 9. De leden van de directie verdelen hun werkzaamheden onderling. Alle besluiten van de directie worden hij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.

 • 10. De directie is bevoegd om – onverminderd haar verantwoordelijkheid – één of meer gemachtigden aan te stellen en hun bevoegdheden, titulatuur en (arbeids)voorwaarden vast te stellen. Ook een rechtspersoon kan gemachtigde zijn. De directie is bevoegd de procuratie te allen tijde in te trekken.

 • 11. Indien door de Minister belast met sociale zaken de wens daartoe te kennen wordt gegeven, wordt in overleg met de directie en de Minister een waarnemer tot de vergaderingen van de directie toegelaten. Waarnemers zijn gerechtigd tot het bijwonen van alle vergaderingen van de directie en ontvangen alle voor directeuren bestemde stukken.

 • 12. Goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist voor besluiten van de directie tot het:

  • a. aanbieden van nieuwe verzekeringsproducten of diensten;

  • b. vaststellen of wijzigen van het premiebeleid ten aanzien van de door de vennootschap aangeboden verzekeringsproducten of diensten;

  • c. vaststellen of wijzigen van de polisvoorwaarden voor de aangeboden verzekeringsproducten;

  • d. aangaan van overeenkomsten met derden buiten de normale bedrijfsuitoefening, voorzover deze een waarde of belang voor de vennootschap hebben dat een door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde omvang te boven gaat;

  • e. vaststellen of wijzigen van de inhoud van het reïntegratiebeleid verband houdende

  met de aangeboden verzekeringsproducten; f. aangaan, continueren of verbreken van samenwerkingsovereenkomsten met andere rechtspersonen, het deelnemen in andere ondernemingen en het vervreemden van zodanige deelnemingen.

 • 13. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van de directie – andere dan bedoeld in lid 12 – aan haar goedkeuring onderwerpen.

ONTSTENTENIS. BELET. SCHORSING EN ONTSLAG
Artikel 15
 • 1. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie zijn de overgebleven directeuren belast met het bestuur.

 • 2. In geval zodanige omstandigheid zich voordoet ten aanzien van de gehele directie, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, die alsdan bevoegd is één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, tijdelijk met het bestuur te belasten.

 • 3. Blijkt de ontstentenis of het belet van één of meer leden van de directie blijvend te zijn, dan zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ten einde in de ontstane vacature te voorzien.

 • 4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de leden van de directie en de leden van de raad van commissarissen schorsen en ontslaan.

 • 5. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid iedere directeur te schorsen. Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk bericht aan de betrokken directeur met vermelding van de reden van schorsing. Indien ingeval van schorsing van een directeur, hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij door de raad van commissarissen of een schorsing van een commissaris – welke schorsing uitsluitend door de algemene vergadering van aandeelhouders kan geschieden – de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Verlening der schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering van aandeelhouders tot verlenging besluit. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de voor de verlening bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

 • 6. Ontslag of schorsing door de algemene vergadering van aandeelhouders van een directeur, anders dan op voorstel van de raad van commissarissen, kan slechts geschieden bij besluit genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen bij besluit genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Ontslag of schorsing door de algemene vergadering van aandeelhouders van een directeur op voorstel van de raad van commissarissen geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal. Een besluit tot schorsing wordt de betrokkene onmiddellijk medegedeeld onder opgave van redenen. De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

 • 7. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16

De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren, hetzij één directeur en één procuratiehouder, hetzij twee gezamenlijk handelende procuratiehouders onder wie ten minste één procuratiehouder wiens bevoegdheid terzake niet is beperkt.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Artikel 17
 • 1. De raad van commissarissen bestaat uit zes (6) natuurlijke personen.

 • 2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

 • 3. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris.

 • 4. De leden van de raad van commissarissen genieten ieder een vaste beloning, waarvan de grootte door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd.

 • 5. De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en bedrijfsgebouwen van de vennootschap en het recht inzage in de boeken te nemen. Individuele leden hebben deze bevoegdheid alleen na een desbetreffend besluit van de raad van commissarissen.

 • 6. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

 • 7. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig alle inlichtingen die door de raad van commissarissen verlangd worden of voor de uitoefening van diens taak noodzakelijk zijn.

Artikel 18
 • 1. Jaarlijks treden, in de algemene vergadering van aandeelhouders, volgens een vast te stellen rooster, één of twee commissarissen af. Een lid van de raad van commissarissen treedt in elk geval af in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders welke wordt gehouden nadat drie jaar na zijn benoeming zijn verstreken.

 • 2. De aftredende is ten hoogste tweemaal aansluitend herkiesbaar.

 • 3. De raad van commissarissen blijft wettig samengesteld ook al is de raad niet voltallig.

 • 4. Commissarissen kunnen niet zijn:

  • a. Personen die in dienst zijn van de vennootschap;

  • b. Personen die in dienst zijn van een rechtspersoon waarin de vennootschap een deelneming heeft van ten minste de helft van het geplaatste kapitaal.

WERKWIJZE EN BESLUITVORMING
Artikel 19
 • 1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. De voorzitter is tot bijeenroeping van een vergadering verplicht, indien een commissaris zulks verzoekt. Indien de voorzitter aan dit verzoek geen gevolg geeft, zodat de vergadering niet kan worden gehouden binnen zeven dagen nadat het verzoek tot hem Is gericht, is de verzoeker zelf tot de bijeenroeping van een vergadering bevoegd.

 • 2. Voor het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid van de commissarissen vereist

 • 3. Besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

 • 4. Afwezige commissarissen kunnen zich door middel van een schriftelijke, daaronder begrepen een telegrafisch, per telex of per telefax, overgelegde volmacht door een medecommissaris doen vertegenwoordigen. Eén commissaris kan niet voor meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.

 • 5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een zodanig genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden verslag opgemaakt dat door de voorzitter en secretaris wordt getekend.

 • 6. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.

 • 7. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

 • 8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van commissarissen zijn de overgebleven commissarissen belast met het toezicht op het bestuur.

 • 9. Blijkt de ontstentenis of het belet van één of meer leden van de raad van commissarissen blijvend te zijn, dan zal zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ten einde in de ontstane vacature te voorzien.

HOOFDSTUK IV
BOEKJAAR. JAARREKENING. WINST
Artikel 20
 • 1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. De directie sluit jaarlijks per eenendertig december de boeken der vennootschap af en maakt daaruit een jaarrekening op.

 • 3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op, bestaande uit een balans en winst- en verliesrekening met toelichting, welke aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt overlegd, voorzien van de hierna bedoelde deskundigen-verklaring en jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en verdere gegevens als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

 • 4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening door een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

 • 5. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening een prae-advies uit aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 21
 • 1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het prae-advies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 392 lid 1 juncto artikel 400 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

 • 2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.

 • 3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

ACCOUNTANT
Artikel 22
 • 1. De vennootschap verleent aan een deskundige als bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo de commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een deskundige wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

 • 2. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid weer.

OPENBAARMAKING
Artikel 23

De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag. Binnen acht dagen na de vaststelling wordt een exemplaar van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens ten kantore van het Handelsregister neergelegd, nadat op de jaarrekening de dag der vaststelling is aangetekend. De in de voorgaande volzin omschreven documenten worden eveneens ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap alsmede op een of meer door de Minister belast met sociale zaken aan te wijzen plaatsen ten behoeve van de werkgevers en werknemers, in de bedrijfstakken van de Metaal en Techniek. De vennootschap verstrekt hen desgevraagd afschriften tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

WINSTVERDELING
Artikel 24
 • 1. De winst die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, wordt als volgt aangewend:

  • a. allereerst wordt krachtens een besluit van de directie – welk besluit de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft – een bedrag toegevoegd aan de tot het eigen vermogen behorende Algemene Reserve die als weerstand vermogen wordtaangehouden teneinde de gewenste solvabiliteit te bereiken dan wel te behouden,een en ander met inachtneming van het lid 2 bepaalde;

  • b. uit de eventueel hierna resterende winst wordt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders een bedrag van maximaal vijf procent (5%) van het op de aandelen gestorte kapitaal uitgekeerd, met dien verstande dat dit percentage wordt vervangen door dertien procent (13%), voor zover winstuitkering geschiedt aan aandeelhouders die ingevolge artikel 5, onderdeel b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of daarvoor in de plaats getreden bepalingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting;

  • c. de na de toepassing van het in onderdeel a en b bepaalde eventueel resterende winst wordt als winstreserve gereserveerd en aangewend (i) ten behoeve van premieverlaging in de boekjaren gelegen na het boekjaar waarvoor de winst is vastgesteld en/of (ii) ten behoeve van werkgevers, werknemers en voormalig werknemers naar goeddunken van de algemene vergadering van aandeelhouders die daarover bij besluit kan beschikken. Deze winstreserve is niet voor gehele of gedeeltelijke opheffing vatbaar, met dien verstande dat negatieve resultaten en noodzakelijke toevoegingen aan het in onderdeel a bedoelde weerstandsvermogen hierop in mindering kunnen worden gebracht.

 • 2.

  • a. Het bedrag dat aan het lid 1, onderdeel a bedoelde weerstandsvermogen wordt toegevoegd is zo hoog als nodig is om te kunnen voldoen aan de binnen de vennootschap gewenste solvabiliteit, welke minimaal gelijk is aan de krachtens de wet vereiste solvabiliteit. Over de hoogte van de gewenste solvabiliteit, alsmede van het in enig jaar aan het weerstandsvermogen toe te voegen bedrag wordt door de door de vennootschap aangestelde actuaris in samenspraak met de door de vennootschap aangestelde accountant als bedoeld in artikel 22 vooraf advies uitgebracht.

  • b. Aan het weerstandvermogen kan geen andere bestemming worden gegeven dan die als omschreven in onderdeel a van dit lid.

  • c. Het weerstandsvermogen is niet voor gehele of gedeeltelijke opheffing vatbaar, met dien verstande dat:

   • 1. het weerstandsvermogen kan worden toegevoegd aan de voorziening winstdeling en kortingen, indien en voor zover de reserve weerstandsvermogen in enig jaar uitstijgt boven de binnen de vennootschap gewenste solvabiliteit, zoals omschreven in onderdeel a van dit lid;

   • 2. een in enig jaar negatief resultaat van de vennootschap ten laste van het weerstandsvermogen kan worden gebracht, indien en voor zover dit resultaat niet ten laste van overige reserves kan worden gebracht. Een handeling als bedoeld in het onder 1 en 2 bepaalde geschiedt krachtens een besluit van de directie, welk besluit de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.

   • 3. De directie is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten tot uitkering van een interim-dividend met inachtneming van het bepaalde in artikel 105 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2.

   • 4. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld op de wijze en ter plaatse door de directie te bepalen.

   • 5. Vorderingen tot winstuitkeringen vervallen door een tijdsverloop van vijf jaar te rekenen van de dag van de betaalbaarstelling.

HOOFDSTUK V
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25
 • 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.

 • 2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

  De agenda voor deze vergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:

  • a. de behandeling van het jaarverslag, bedoeld in artikel 20;

  • b. het verlenen van kwijting (decharge) aan directeuren en commissarissen;

  • c. de vaststelling van de jaarrekening en – met inachtneming van artikel 24 – de bepaling van de winstbestemming. Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op de agenda is geplaatst.

 • 3. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of een aandeelhouder dit nodig achten.

OPROEPINGEN VOORZITTERSCHAP
Artikel 26
 • 1. De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. De oproepingen gaan uit van de directie, de raad van commissarissen of een aandeelhouder.

 • 2. De te behandelen onderwerpen worden bij de oproeping vermeld, dan wel wordt daarbij medegedeeld dat aandeelhouders en certificaathouders ten kantore van de vennootschap van de agenda van de vergadering kennis kunnen nemen en dat afschriften van de agenda aldaar en op die plaatsen, welke de directie zal bepalen, kosteloos voor hen verkrijgbaar zijn.

 • 3. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt als voorzitter op; bij gebreke hiervan wijst de raad van commissarissen één hunner tot voorzitter aan. Is geen der commissarissen ter vergadering, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

TOEGANG
Artikel 27
 • 1. Iedere aandeelhouder, alsmede alle andere personen, die volgens de wet het recht daartoe hebben, zijn bevoegd, hetzij in persoon hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. De voorzitter besluit omtrent de toegang tot de vergadering van andere personen dan hiervoor genoemd.

 • 2. De aandeelhouders of hun gevolmachtigde zullen de presentielijst dienen te tekenen. Een gevolmachtigde moet daarbij zijn volmacht overleggen.

 • 3. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

BESLUITVORMING
Artikel 28
 • 1. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 2. Stemming over personen geschiedt mondeling tenzij één der aandeelhouders schriftelijk stemming verlangt, in welk geval de stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Indien bij stemming over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming de grootste aantallen stemmen op zich hebben verenigd en is hij gekozen die alsdan de volstrekte meerderheid verkrijgt. Bij staking van stemming in dit geval beslist het lot. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen onverminderd het hiervoor bepaalde.

 • 3. In alle geschillen omtrent besluitvorming, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter.

NOTULEN
Artikel 29
 • 1. Van het verhandelde in alle algemene vergadering van aandeelhouders wordt door één van de, door de voorzitter aan te wijzen, ter vergadering aanwezige personen notulen gehouden. De notulen worden getekend door de voorzitter en door de voor het houden van de notulen aangewezen persoon.

 • 2. Voor het geval een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

HET GEHELE KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEND
Artikel 30
 • 1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, ook al zijn de door deze statuten of door de wet voorgeschreven bepalingen betreffende het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders en het ter inzage leggen van de te behandelen onderwerpen niet in acht genomen, niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits in deze vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en mits er geen certificaathouders zijn.

 • 2. Besluiten buiten vergadering kunnen slechts genomen worden indien het verzoek daartoe van de directie en van de raad van commissarissen gezamenlijk uitgaat en alle aandeelhouders zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken en mits er geen certificaathouders zijn.

 • 3. Van de uitslag wordt door de directie in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders mededeling gedaan, van welke mededeling in de notulen melding wordt gemaakt. In deze vergadering liggen de schriftelijke verklaringen ter inzage.

HOOFDSTUK VI
STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING. INWERKINGTREDING EN WIJZIGING REGLEMENTEN
Artikel 31
 • 1. Besluiten tot wijziging van de statuten, waaronder begrepen vergroting of vermindering van het kapitaal, of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts op gezamenlijk voorstel van de directie en de raad van commissarissen worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

 • 2. Wanneer een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.

 • 3. Een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de wijzigingen evenals de oorspronkelijke tekst woordelijk moeten zijn opgenomen, moet vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop van die vergadering voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap en aldaar voor hen in afschrift kosteloos verkrijgbaar worden gesteld.

 • 4. De reglementen alsmede de in deze statuten en in de reglementen aangebrachte wijzigingen treden niet in werking alvorens een volledig exemplaar van die documenten onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin, door de directie ondertekend voor een ieder ter inzage is neergelegd ter griffie van de rechtbank binnen welks ressort de vennootschap statutair is gevestigd.

LIQUIDATIE
Artikel 32
 • 1. Ingeval van een besluit tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

 • 2. Bij het besluit tot ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering van aandeelhouders de beloning door de liquidateuren.

 • 3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van deze statuten en de wettelijke bepalingen. Uit hetgeen na voldoening der schuldeisers en na betaling van alle kosten en lasten mocht overblijven van het vermogen van de ontbonden vennootschap worden aan de aandeelhouders uitgekeerd de op de aandelen gestorte bedragen. Hetgeen resteert na toepassing van de voorgaande volzin, zal door de directie na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, worden bestemd ten behoeve van de verzekerden of een maatschappelijk belang.

 • 4. Na afloop van de liquidatie zullen de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende dertig jaren blijven berusten onder de persoon daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Dictum II

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2023.

Dictum III

Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen. Dit betekent in het licht van de gelijke behandelingswetgeving dat ten aanzien van bepalingen waarin onderscheid wordt gemaakt terwijl daarvoor een objectieve rechtvaardiging vereist is, partijen in de uitvoeringspraktijk moeten zorgen voor een legitiem doel waarbij de ingezette middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Dictum IV

Op grond van een daartoe strekkend verzoek van CAO-partijen is dit besluit niet van toepassing in de tak van het bedrijf van het vervaardigen en/ of herstellen

van roeiboten, kleine zeilboten, kano's, schepen (alle vaartuigen hoe genaamd ook) van hout, zoals bedoeld in artikel 1 sub D lid 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek, voor zover dit vervaardigen en/of herstellen geschiedt door werkgevers en werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw dan wel de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van laatstgenoemde collectieve arbeidsovereenkomst toepassing vinden; deze uitzondering is niet van toepassing op werkgevers en werknemers in vorenbedoelde tak van bedrijf die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds vielen onder de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek.

‘Op verzoek kan dispensatie worden verleend van dit besluit aan werkgevers, lid van de HISWA-vereniging, die zich voor meer dan 50% van het totaal aantal arbeidsuren direct bezighouden met het herstellen, verbouwen en onderhouden van metalen pleziervaartuigen. Aan deze werkgevers wordt geen dispensatie verleend in de navolgende gevallen:

 • De werkgever is naast zijn lidmaatschap van de HISWA-vereniging tevens lid van de Metaalunie;

 • De werkgever en zijn werknemers nemen reeds deel aan de collectieve arbeidsovereenkomst werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek;

 • De werkgever verricht tevens andere metaalbe- en/of verwerkingshandelingen als genoemd in de cao Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek.’

‘Een verzoek tot dispensatie van de algemeenverbindendverklaring van deze cao wordt beoordeeld door een door partijen bij de cao Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Techniek enerzijds en partijen bij de cao Houten en Kunststoffen Jachtbouw anderzijds in het leven geroepen Overlegcommissie.

Deze Overlegcommissie zal zich voor haar oordeelsvorming baseren op rapportages van N.V. Mn Services te Den Haag, alwaar ook het verzoek tot dispensatie dient te worden ingediend (postbus 30025, 2500 GA Den Haag, telefoon: 070-3160160).

De Overlegcommissie zal een lijst bijhouden van dispensatiebesluiten.’

Dictum V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2024 en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 14 januari 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven