Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2019, 28116Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Sophia van Württemberglaan te Eerbeek”

Logo Brummen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van donderdag 16 mei 2019 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Sophia van Württemberglaan te Eerbeek”, NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-on01 ter inzage ligt.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in het nieuwe planologisch-juridisch kader voor twee percelen gelegen aan de Sophia van Württemberglaan te Eerbeek. In het bestemmingsplan worden de woningbouwmogelijkheden voor deze percelen hersteld. Er wordt uiteengezet, waarom de woningbouw vanuit stedenbouwkundig, ruimtelijk, functioneel en milieu-hygiënisch oogpunt passend is op deze locatie.

 

I nzage

Analoog

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen) alsmede bij het servicepunt Eerbeek (Stuijvenburchstraat 66, Eerbeek).

  •  

Digitaal

De ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-on01

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.brummen.nl/ro/ro/NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-/NL.IMRO.0213.BPEEWP320002-on01

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Matthijs) Harkema, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 507. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.