Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling zonnepark Cothen

Logo Wijk bij Duurstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend, dat zij op 7 mei 2019 een beslissing hebben genomen over de milieueffectrapportage (m.e.r.)beoordeling voor zonnepark Cothen.

 

Locatie: De voorgestelde locatie betreft de percelen Wijk bij Duurstede F 470, F 471, F 472 en een deel van de percelen Wijk bij Duurstede F 473, F 477 en F 481. Deze liggen ten noorden van de Trechtweg 10 en ten zuiden van het dorp Cothen.

 

Besluit

Een m.e.r.-procedure is voor zonnepark Cothen niet nodig. Dit hebben burgemeester en wethouders besloten. Er is een vormvrije m.e.r.-beoordeling gedaan. Daaruit bleek dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van het project, die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Voor de meeste milieuaspecten geldt dat er geen effect optreedt. Uitsluitend voor wat betreft natuur (soortenbescherming) zijn er mogelijk negatieve milieueffecten, maar die zijn zeer gering en niet als een belangrijk negatief milieueffect te kwalificeren.

 

De conclusie is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het volgen van een m.e.r.- procedure is daarom niet nodig.

 

Raadplegen van de stukken

U kunt het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de vormvije m.e.r.-beoordeling terugvinden op onze website: www.wijkbijduurstede.nl/zonnevelden.

 

Rechtsmiddelen

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. U kunt uw zienswijzen te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure, die gevolgd wordt voor de realisatie van het zonnepark.

 

Kenmerk gemeente WbD: 2019-184

 

Naar boven