Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2019, 27982VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Parkeerverboden Keizersgracht en Hector Treubstraat

Logo Den Helder

Kenmerk: AU19.03912 / Openbare Ruimte

Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn op grond van artikel 18, eerst lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op 8 april 2019 hebben de eigenaren van garages in de Hector Treubstraat de gemeente verzocht een parkeerverbod in te stellen. Dit parkeerverbod moet gelden voor achterzijde en zijkant van de garages 31AL t/m 31AV. Verschillende eigenaren van de garages hebben regelmatig hinder van auto’s welke geparkeerd worden in de invoegstroken tegenover de garageboxen. Slechts met zeer veel moeite kunnen eigenaren van de garagebox hun eigendom verlaten. Daarnaast zorgen ook geparkeerde auto’s in de bocht voor problemen met betrekking tot het in- en uitrijden. Indien er een auto met boottrailer het terrein wenst te verlaten, is dit niet mogelijk als auto’s in de bocht worden geparkeerd. De eigenaren van de garages verwachten, dat met uitvoering van een parkeerverbod op de genoemde plaatsen, het uitrij probleem wordt voorkomen.

Voor de garage van Keizersgracht 145 geldt feitelijk hetzelfde als voor de Hector Treubstraat: doordat er aan de andere zijde van de straat voertuigen worden geparkeerd, kan de garage niet optimaal worden gebruikt. Door tegenover de garage een parkeerverbod in te stellen moet het mogelijk zijn om de bocht beter te kunnen maken, zodat men de garage beter in- en uit kan rijden. Om dus de vrijheid van verkeer te waarborgen moet plaatselijk een parkeerverbod over 6 meter worden ingesteld, zodat de garage voldoende toegankelijk blijven.

Voor de twee locaties is het wenselijk om een parkeerverbod in te stellen. Hierin kan worden voorzien door het aanbrengen van een onderbroken gele streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

Motivering

In het kader van de volgende belangen uit artikel 2 van de Wvw 1994 zijn maatregelen gewenst:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- de vrijheid van het verkeer

 

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland.

Deze gaf een positief advies op deze maatregel.

De weggedeelte van de Keizersgracht is gelegen binnen de bebouwde kom (Wegenverkeerswetgeving) en in beheer bij de gemeente Den Helder. Het weggedeelte van de Hector Treubstraat is gelegen binnen de bebouwde kom (Wegenverkeerswetgeving) en in beheer van de garagehouders 31C t/m 31AV.

 

BESLUIT

 

 • I.

  door het aanbrengen van een onderbroken gele streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder e, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een plaatselijk parkeerverbod op de volgende locaties:

  • a.

   de Keizersgracht, aan de overzijde van de garage van Keizersgracht 145, over een lengte van 6 meter;

  • b.

   de Hector Treubstraat, aan de overzijde van garages 31AL t/m 31AV

  • c.

   de Hector Treubstraat, aan de zijkant van garage 31AL

 • II.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen via officielebekendmakingen.nl;

Den Helder, 13 mei 2019

Namens Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Gideon Kok

Team Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar maken gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief vermelde dag waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);

• de dagtekening;

• het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het besluit (deze brief) meesturen);

• de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;

• uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken belangen een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.

 

Locaties Parkeerverboden

Parkeerverboden op de Keizersgracht (boven) en Hector Treubstraat (onder)