Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 27958Interne regelingen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 mei 2019, nr. 8336977, houdende wijziging van het besluit van 1 juli 2016, nr. 915229, houdende instelling van de Adviescommissie tot benoeming van leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Stcrt. 2016, 36823) in verband met verlenging van de zittingsduur van deze commissie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van 1 juli 2016, nr. 915229, houdende instelling van de Adviescommissie tot benoeming van leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Stcrt. 2016, 36823) wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel 7 wordt ‘drie’ vervangen door ‘zes’.

b. In het tweede lid van artikel 8 wordt ‘1 juli 2021’ vervangen door ‘1 januari 2023’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de leden van de Adviescommissie tot benoeming van leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (hierna: de Restitutiecommissie) adviseert over claims op nazi-roofkunst. De Restitutiecommissie bestaat sinds haar oprichting op 16 november 2001 uit maximaal zeven leden. Per 23 december 2019 loopt de zittingstermijn af van een aantal leden. In verband met gefaseerde benoeming van de leden en kennisoverdracht, worden enkele leden herbenoemd. De leden van de Restitutiecommissie worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd.

De Benoemingsadviescommissie heeft tot taak de minister te adviseren over de benoeming van leden van de Restitutiecommissie. De zittingstermijn van de leden van de Benoemingsadviescommissie voor de Restitutiecommissie loopt van rechtswege per 16 juli 2019 af. Met de verlenging van dit instellingsbesluit worden tevens de leden voor een periode van 3 jaren herbenoemd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven