Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2019, 27922Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Debora Bakelaan, Heemskerk

Logo Heemskerk

Ontwerpbestemmingsplan Debora Bakelaan

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Debora Bakelaan’ met nummer NL.IMRO.0396.BPdeborabakeln2018-OW01 met ingang van 20 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage lig bij de receptie van het gemeentehuis en raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie woontorens. De bestaande 192 flatwoningen worden vervangen door 225 appartementen, waarvan 24 studio's voor starters en jongeren.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten aan de raad, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Crisis en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Coornhertstraat te Heemskerk

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Debora Bakelaan, waarmee de bouw van 225 woningen mogelijk wordt gemaakt, een verzoek om vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarden voor de geluidsbelasting hebben betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

 

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden voor de geluidsbelasting ligt met ingang van 20 mei 2019 gedurende zes weken, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk, en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en is teven in te zien op de website van Omgevingsdienst IJmond: www.odijmond.nl .

 

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Debora Bakelaan te Heemskerk”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.