Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 27814Interne regelingen

Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Defensie van 13 mei 2019, Hoofddirectie Personeel, nr. BS/2019008294, inzake aanstelling decaan Nederlandse Defensie Academie

De Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 168 en artikel 121, eerste lid, aanhef en onder a, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

decaan:

de ambtenaar bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, die is aangesteld als decaan bij de Nederlandse Defensie Academie;

SWOON:

stichting wetenschappelijk onderwijs en onderzoek NLDA

Artikel 2

  • 1. Een aanstelling tot decaan vindt eerst plaats, nadat de SWOON haar goedkeuring heeft gehecht aan aanstelling van de betrokkene.

  • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde goedkeuring kunnen bepalingen en bedingen worden verbonden die als aanstellingsvereisten gelden.

  • 3. Een schriftelijke intrekking door de SWOON van de in het eerste lid bedoelde goedkeuring staat gelijk aan het verlies van een aanstellingsvereiste.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 mei 2018.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanstelling decaan NLDA

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

TOELICHTING

De decaan van de NLDA staat aan het hoofd van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder b, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Op grond van artikel 1.1, aanhef en onder aa van de WHW, kan de Staat zelf niet optreden als de rechtspersoon die hoger onderwijs verzorgt. Het Ministerie van Defensie is onderdeel van de Staat.

Om te voldoen aan de bepalingen in de WHW is daarom in 2011 de stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs NLDA (SWOON) opgericht. De stichting kent een stichtingsbestuur en een faculteitsbestuur. De decaan van de NLDA is tevens voorzitter van het faculteitsbestuur van de stichting.

Op grond van artikel 9.13, eerste lid van de WHW is door het stichtingsbestuur in het bestuurs- en beheersreglement SWOON bepaald dat een decaan voor vier jaar wordt benoemd als voorzitter van het faculteitsbestuur, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Op grond van de huidige regels kan een decaan dus ten hoogste 8 jaar aanblijven als voorzitter van het faculteitsbestuur.

De aanstelling als decaan geschiedt in vaste dienst. Indien de decaan tijdens of na afloop van de zittingstermijn wordt ontslagen als voorzitter van het faculteitsbestuur van de SWOON, is er ook aanleiding om betrokkene ontslag te verlenen als decaan van de NLDA. Dit ontslag zal dan plaatsvinden op grond van artikel 121, eerste lid aanhef en onder a, van het BARD: verlies van een vereiste voor benoembaarheid. De regeling aanstelling decaan NLDA is de regeling bedoeld in dat artikel. De regeling kan terugwerken tot en met 1 mei 2018 aangezien met de zittende decaan bij diens benoeming contractuele afspraken zijn gemaakt die in lijn zijn met deze regeling.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser