Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisStaatscourant 2019, 27771Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Parapluplan Archeologie’

Logo Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Parapluplan Archeologie’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het voorliggende bestemmingsplan betreft een juridisch planologische vertaalslag van het in september 2017 herziene archeologiebeleid voor de gemeente Sluis. Hoofddoel van dit bestemmingsplan is uniformiteit van de archeologische regeling, waardoor recht wordt gedaan aan de rechtsgelijkheid, eenduidigheid wordt gecreëerd en de bescherming van archeologische waarden beter worden geborgd en gehandhaafd. Concreet neemt onder meer het aantal archeologielagen (bestemmingen) af, zoekt het beleid aansluiting op de systematiek van de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst en Terneuzen), zijn alle archeologische vindplaatsen er in opgenomen en voldoet het beleid nu aan de actuele regelgeving vanuit het Rijk (Erfgoedwet 2016). Uiteindelijk zorgt dit ook voor een uniformere en transparante toetsing op het gebied van archeologie. Dit maakt de archeologietoets voor de gemeente, maar ook de burger (cq initiatiefnemer) dan weer eenvoudiger. Het plangebied betreft vrijwel het gehele grondgebied van de gemeente Sluis, met uitzondering van het Provinciale Inpassingsplan Waterdunen en de rijksmonumenten. Van deze gebieden / objecten is de gemeente Sluis namelijk geen bevoegd gezag.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen sprake is van een aangewezen bouwplan.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parapluplan Archeologie’ liggen met ingang van 16 mei 2019 voor een periode van zes weken (tot en met 26 juni 2019) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.pparcheologie-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 17 mei 2019 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 27 juni 2019) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Oostburg, 15 mei 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit – Minnaert

De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue