Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 27748Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ te Boxtel en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de wet Geluidhinder bekend dat met ingang van vrijdag 17 mei 2019 gedurende zes weken het volgende ter inzage ligt:

  • het ontwerpbestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’;

  • het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ‘Schijndelseweg 170’;

  • de zakelijke omschrijving van de anterieure overeenkomst.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ te Boxtel maakt de realisatie van acht levensloopbestendige woningen op de plek van het voormalige Chinees restaurant mogelijk. Hiervoor zullen de huidige aanwezige opstallen worden gesloopt.

 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens ten behoeve van de acht nieuw te bouwen woningen binnen het bestemmingsplan “Schijndelseweg 170” hogere grenswaarden vast te stellen. Daarnaast worden enkele gevels van deze woningen als ‘dove gevels’ uitgevoerd. Hiervoor is een aanduiding opgenomen in het bestemmingsplan.

 

Anterieure overeenkomst

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat het verhaal van kosten over de in het plan of in de vergunning begrepen gronden verzekerd dient te zijn. Tussen de gemeente en Helder projectontwikkeling B.V., is een zogeheten anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro gesloten voor het perceel Schijndelseweg 170 kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie D, nummer 2245. In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over kostenverhaal in verband met de plannen van initiatiefnemer tot herontwikkeling van het perceel.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ is vanaf vrijdag 17 mei 2019 gedurende de wettelijke termijn van zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP04Schijndelw170-OTW1.

 

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit en de zakelijke omschrijving van de anterieure overeenkomst liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

 

Zienswijzen

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder kunnen gedurende bovengenoemde termijn, dus tot en met 27 juni 2019, van terinzagelegging zienswijzen naar voren worden gebracht.

 

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ‘Schijndelseweg 170’ kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

 

Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

 

Voor het eventueel indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Boxtel. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn hiervoor een afspraak te maken.

 

 

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw. S. Xia (0411-655779) of mw. M. van Geel (0411-655203) van team Ruimtelijke Ontwikkeling, per e-mail via S.Xia@MijnGemeenteDichtbij.nl of M.v.Geel@MijnGemeenteDichtbij.nl .

 

 

Boxtel, 16 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris, De burgemeester,

A. Kraal, F. Naterop