Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenkumStaatscourant 2019, 27528Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’

Logo Renkum

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Doorwerth-Centrum 2019, leren ontmoeten en wonen’ met ingang van woensdag 22 mei 2019 gedurende zes weken, dus tot en met 2 juli 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0198dw-on01 en op de gemeentelijke website http://www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0198dw-/NL.IMRO.0274.bp0198dw-on01.

 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch vastleggen van een groot deel van het door de gemeenteraad in juni 2017 vastgestelde masterplan Centrum Doorwerth. Dit masterplan is het resultaat van een intensief ontwerpproces, geïnitieerd door het dorpsplatform Doorwerth van waaruit een kernteam is geformeerd. Dit kernteam heeft zich met overige betrokkenen uit de samenleving van Doorwerth ingezet om een centrumplan te maken waarin de hoofdkeuzes zijn vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van Doorwerth centrum. Het masterplan geeft de ambities en ontwikkelingskaders voor het centrum van Doorwerth weer en vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Het masterplan heeft betrekking op verschillende deelgebieden en projecten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van het dorpshart (openbare ruimte), een woongebied in het bosgebied tussen de Bachlaan en Richtersweg en een leer- en ontmoetingscentrum (LOC).

Niet alle gewenste ontwikkelingen uit het masterplan passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Daarom wordt ene nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan geeft een juridische status aan hoe een plek/locatie gebruikt mag worden. Om bijvoorbeeld het wonen zoals opgenomen in het masterplan op de huidige locatie van de school De Dorendal (locatie Bachlaan – Richterwegweg) mogelijk te maken zal de huidige bestemming, in dit geval ‘maatschappelijk’, omgezet moeten worden naar ‘wonen’. Ook maakt het bestemmingsplan de verplaatsing De Dorendal naar de locatie van school De Atlas en de bouw van een nieuw schoolgebouw met een leer-en ontmoetingscentrum en enkele woningen mogelijk. Verder maakt het bestemmingsplan een klein nieuw gebouw voor horeca en/of enkele maatschappelijke functies op de hoek van de Richtersweg en de Cardanuslaan mogelijk. Als laatste zorgt het bestemmingsplan voor een verlaging van de geplande nieuwe appartementen aan de Mozartlaan en het vervallen van de daar geplande grondgebonden woningen (plan Kuipers Bouw).

Het bestemmingsplan Centrum Doorwerth omvat niet het gehele gebied van het masterplan. De zuidzijde van het masterplan, te weten het winkelcentrum en de winkels/horeca op de kop van de Dillenburgflat, maken geen onderdeel uit het van het bestemmingsplan. De reden daarvoor is dat we samen met de eigenaren tot de conclusie zijn gekomen dat de plannen niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Omdat ze wel een wezenlijk onderdeel uitmaken van het masterplan, nemen we ze wel mee bij de omgevingsvisie die we in 2020 gaan opstellen. Voor het overige blijft de planologische situatie nagenoeg gelijk, zoals voor het gezondheidscluster aan het Schubertplein.

 

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Richtersweg in het oosten, de woonclusters van de Valeriuslaan 13-19 en de Bachlaan 37-59 in het noorden, de Bachlaan in het noordwesten, de woningen aan de woonclusters van de Bachlaan 10-20 en de Beethovenlaan 20-36 en de Beethovenlaan in het westen. In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door het winkelcentrum aan de Mozartlaan. In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door de Van der Molenallee en de winkel-/horecastrip van de flat De Dillenburg.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op o.a. de kadastrale percelen Doorwerth, sectie C, nummers 3438, 4707, 4444 (deels), 3565 (deels), 3437 (deels), 3569, 4412, 4562, 4563 (deels), 4605 (deels), 2918, 4019, 4078, 3400 (deels), 3414 (deels), 4612 (deels), 3897,3998, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 4635 en 4648 .

 

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.