Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 27498Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplanOostering 46, 2018

Logo Hoogeveen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 9 mei 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied Noord, deelplan Oostering 46, 2018” heeft vastgesteld. 

Het plan

Het betreft een ruimte voor ruimte plan waarbij de oorspronkelijke bebouwing in het geheel wordt gesloopt (inclusief bedrijfswoning). Daarvoor in de plaats komen twee woningen. Het plan voldoet niet volledig aan de voorwaarden van ruimte voor ruimte omdat de bedrijfswoning niet op exact dezelfde plaats wordt herbouwd.

 

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.  U kunt de stukken ook raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage of www.ruimtelijkeplannen.nl (u kunt zoeken op het planidentificatienummer:  NL.IMRO.0118.2018 BP9006005-VG01).

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 27 juni 2019. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.