Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2019, 27473VerkeersbesluitenGemeente Etten-Leur - verkeersbesluit parkeerterrein Parklaan.

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 aan de Parklaan sinds mei 2018 het nieuwe zwembad De Banakker is gevestigd;

 in de nabije toekomst de bouw van de Nieuwe Nobelaer op deze locatie wordt gestart;

 een parkeerterrein is aangelegd aan de Parklaan voor o.a. de bezoekers van het zwembad en de toekomstige de Nieuwe Nobelaer;

 de in- en uitgang van het parkeerterrein gelegen is aan de Parklaan;

 de Parklaan een gebiedsontsluitingsweg is waar een maximumsnelheid geldt van 50 km/uur;

 de Parklaan onderdeel is van een busroute en deels voorzien is van een busbaan;

 de Parklaan bestaat uit 2 rijbanen, waarvan elk rijbaan bestaat uit 2 rijstroken;

 op de zuidelijke rijbaan, van de Parklaan tot aan rotonde Parklaan/Couperuslaan, 1rijstrook is aangewezen als een busbaan;

 op de zuidelijke rijbaan net na de rotonde Rode Poort/Parklaan wordt het verkeer naar 1 rijstrook geleidt, zodat de bus vrij kan doorrijden op de busbaan;

 de ingang van het parkeerterrein via de zuidelijke rijbaan bereikbaar is;

 de Parklaan aansluit op de rotonde Rode Poort/Anna van Berchemlaan;

 langs de Parklaan, aan de zuidelijke rijbaan, een dubbel bereden fietspad aanwezig is;

 het fietspad kruist met de in-en uitgang van parkeerterrein;

 het wenselijk is dat personen met mobiliteitsbeperkingen (in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart) zo dicht mogelijk bij de ingang van het zwembad kunnen parkeren;

 het parkeerterrein veel kruisende wegen heeft;

 op het terrein een kunstwerk is geplaatst waardoor een soort rotonde is ontstaan;

 het wenselijk is om een verplichte rijrichting op deze rotonde in te stellen, om verkeersonveilige situaties te voorkomen;

 de aanleg van een rotonde op het parkeerterrein vanuit het oogpunt van ruimtebeslag en een vlotte en veilige verkeersafwikkeling noodzakelijk is;

 het wenselijk is dat verkeer op de rotonde voorrang krijgt op het kruisende verkeer, om verkeersonveilige en onduidelijke situaties met de vele zijwegen te voorkomen;

 het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om de voorrang de regelen op het kruispunt Parklaan – parkeerterrein en op de kruisingen op het parkeerterrein en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur op het parkeerterrein in te stellen;

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Etten-Leur;

 het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • 1.

  de parkeervakken op het parkeerterrein aan de Parklaan aan te wijzen als parkeergelegenheid door middel van het plaatsen van het bord E04;

 • 2.

  de voorrang te regelen tussen verkeer vanaf het parkeerterrein en het fietspad door middel van het plaatsen van de borden B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en onderborden OB503 (beide richtingen) en haaientanden aanbrengen op de kruising met het fietspad;

 • 3.

  de voorrang te regelen tussen verkeer dat het parkeerterrein verlaat en de Parklaan door middel van het plaatsen van het bord B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en haaientanden bij de Parklaan;

 • 4.

  een maximumsnelheid van 30 km/uur op het parkeerterrein in te stellen door middel van het plaatsen van het bord A0130 ter hoogte van de ingang parkeerterrein;

 • 5.

  aanwijzen van drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen door middel van het plaatsen van bord E06 (algemene gehandicaptenparkeerplaats) met onderbord OB502 bij drie parkeerplaatsen op het parkeerterrein nabij van de ingang van het zwembad;

 • 6.

  een verplichte rijrichting in te stellen door middel van het plaatsen van de borden D1 (rotonde) op het parkeerterrein;

 • 7.

  voorrangsregeling in te snellen ten gunste van het verkeer op de rotonde door de plaatsing van haaientanden;

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Etten-Leur, 8 mei 2019

namens burgemeester en wethouders,

 

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

Bijlage

Situatietekening

Mededelingen