Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 27166VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Kootwijkerbroekse Dagen

Logo Barneveld

 

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat op 12 en 13 juli 2019 de Kootwijkerbroekse Dagen worden georganiseerd op een terrein aan de Essenerweg 88 in Kootwijkerbroek;

 

dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is op 12 en 13 juli 2019 de volgende verkeersmaatregel te nemen:

 

 • -

  instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Essenerweg tussen de Schoonbeekhof en de Eindweg in Kootwijkerbroek; 

   

  dat overleg is gevoerd met de politie;

   

  dat bovengenoemde weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Barneveld;

BESLUIT

 

op 12 en 13 juli 2019

 

 • 1.

  instellen van een parkeerverbod door het plaatsen van borden E01 van het RVV 1990 aan beide zijden van de Essenerweg tussen de Schoonbeekhof en de Eindweg in Kootwijkerbroek.  

   

  Barneveld, 9 mei 2019

  namens burgemeester en wethouders,

 •     

  mevrouw A. Haasjes

  afdeling Bestuur en Dienstverlening

   

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Inzien en bezwaar maken

 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.