Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 27158VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit intrekken GPP Magesijn te Klundert

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de bewoner van 't Magesijn te Klundert op 15 november 2012 een individuele gehandicapten parkeerplaats heeft toegewezen gekregen;

 • 2.

  dat wegens omstandigheden deze gehandicaptenparkeerplaats ingetrokken kan worden;

 •  

 •  

Besluiten

 • 1.

  Intrekken van de gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats bij de woning aan 't magesijn in Klundert. Daarvoor wordt de paal met borden E06 en onderbord met kenteken verwijderd.

Zevenbergen 14 mei 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamleider infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.