Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 27140Vergunningen

Kennisgeving Watervergunning ontstening Maasoevers Horst aan de Maas, Rijkswaterstaat

Datum 27 mei 2019

Onderwerp

Waterwet: besluit ten behoeve van het ontstenen van de linker Maasoever tussen kilometer 125,1 en 125,7, in relatie tot het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) het volgende bekend; op grond van de artikel 6.5 onder c Waterwet heb ik een vergunning verleend voor het ontstenen van de linker Maasoever tussen kilometer 125,1 en 125,7, in relatie tot het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing

Ter inzage legging

Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 27 mei 2019, gedurende zes weken ter inzage op het volgende adres: het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te 6221 KV Maastricht (afdeling vergunningverlening), op werkdagen van 9:00-16:00 uur, na voorafgaande telefonische afspraak.

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan beroep bij sector Bestuursrecht van de Rechtbank worden ingesteld. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepsschrift zijn woonplaats heeft. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de rechtbank.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen en/of (tegen betaling) van kopieën van de ter inzage gelegde stukken, of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de heer J. Metsemakers (06-31011331) of mevrouw N. van Baalen (06-46137040).

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT namens deze, het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening P.A.M. Smeets