Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2019, 27072Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerp-inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk inclusief MER, het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming.

Logo Noord-Brabant

In samenwerking met het waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk neemt de provincie in het gebied Westelijke Langstraat het voortouw voor de voorbereiding van de uitvoering van de PAS- herstelmaatregelen en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.

In overleg met de gemeente Waalwijk, wordt door de provincie een inpassingsplan opgesteld voor het onbebouwde gebied van de Westelijke Langstraat.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 april 2019 het ontwerp-inpassingsplan ‘PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk’ vastgesteld inclusief het milieueffectrapport (hierna: MER) dat bij de voorbereiding van dit ruimtelijk plan is opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan met planidn: NL.IMRO.9930.ipPASWLangstraat-on01 hebben Gedeputeerde Staten vrij gegeven voor tervisielegging.

Ontwerp-inpassingsplan ‘PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk’, inclusief MER

De percelen die in het ontwerp-inpassingsplan zijn opgenomen krijgen een natuurbestemming dan wel een bestemming die naar natuur is te wijzigen. Het doel daarvan is om de desbetreffende percelen planologische bescherming te bieden tegen handelingen, activiteiten, projecten en ingrepen die schadelijk (kunnen) zijn voor het behoud en herstel van de aanwezige habitattypen en -soorten. Ook is de natuurbestemming nodig voor het treffen van de hydrologische en ecologische (herstel)maatregelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de voor het gebied vastgelegde natuurdoelen. De maatregelen die voor het behoud en herstel van de natuurwaarden getroffen worden, zijn voor een groot deel hydrologische maatregelen. Meer informatie hierover is te vinden in de toelichting van het inpassingsplan en de bijlagen.

Gecoördineerde voorbereiding

Provinciale Staten hebben op 31 augustus 2018 besloten op de realisering van het project PAS Westelijke Langstraat, de coördinatieregeling op grond van artikel 3.33, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat het (ontwerp-)inpassingsplan en de daarmee samenhangende (ontwerp-)besluiten tegelijkertijd ter inzage worden gelegd.

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren heeft het betreffend bevoegd gezag de volgende besluiten in ontwerp genomen:

 • het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat);

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming.

Terinzagelegging


Het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorend MER, het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming zijn in te zien met ingang van 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 op de volgende wijze via:

 • Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/ontwipPASWLangstraat

 • Landelijke site voor alle ruimtelijke plannen voor het inzien van het ontwerp-inpassingsplan met plannummer NL.IMRO.9930.ipPASWLangstraat-on01: www.ruimtelijkeplannen

Wilt u rechtstreeks naar het digitale MER, dan kan dat via:

Digitale MER: www.brabant.nl/MERwestelijkelangstraat

 • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk;

  • Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 te Breda;

  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Zienswijzen indienen


Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming.

 • U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwipPASWLangstraat. 
U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

 • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van ontwerp-inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, C2244126.

 • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de provinciale contactpersoon Maartje van Moll, telefoon: 06-18303383.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het inpassingsplan, peilbesluit danwel ontheffing Wet natuurbescherming.

Op 3 en 4 juni vinden er 2 inloopdagen plaats van 15:00 uur tot 20:00 uur. Hier kunt u ook de plan/ besluiten inzien en uitleg vragen. Op 3 juni is de locatie bij bloemenboerderij de Langendam,

’t Vaartje 108 te Waspik. Op 4 juni bij buurthuis Capelle, Schoolstraat 32 te Sprang-Capelle.

Vervolg


Het inpassingsplan en de besluiten zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld en worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Koen Polman, technisch manager Westelijke Langstraat telefoon 06 – 55 65 68 69 of Kpolman@brabant.nl.

’s-Hertogenbosch, mei 2019