Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 26984VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit oplaadpunt elektrische auto's Geerland, Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Geerland een erftoegangsweg is en gelegen binnen de bebouwde kom van Zevenbergen;

 • 2.

  dat de Geerland in beheer en onderhoud is van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat de gemeente het in de Paraplunota Leefomgeving genoemde doel om de luchtkwaliteit te verbeteren onder andere wil realiseren door het stimuleren van elektrisch vervoer;

 • 4.

  dat in samenhang met de toename van het aantal elektrische voertuigen ook behoefte is aan oplaadpunten voor dergelijke voertuigen;

 • 5.

  dat er een verzoek door een bewoner in de Galgenweg is ingediend voor het aanleggen van een oplaadpunt voor elektrische personenauto’s in de straat;

 • 6.

  dat gelet op de doelstelling als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, het bevorderen van doelmatig en zuinig energieverbruik, het noodzakelijk is dat er ook op openbare locaties mogelijkheden aanwezig zijn om elektrische voertuigen op te laden;

 • 7.

  dat de aanduiding van de parkeerplaatsen gebeurt met borden E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en met een onderbord daaronder met de tekst “opladen elektrische personenauto’s”;

 • 8.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

 •  

Besluiten

 • 1.

  door plaatsing van borden E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder een onderbord met de tekst “Alleen voor opladen elektrische voertuigen" één parkeerplaats in de Perwijs aan te duiden als een parkeerplaats voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen en tevens een parkeerverbod voor andere voertuigen in te stellen.

Zevenbergen 21 mei 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

Teamleider Infrastructuur

S.P. van der Putten

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.