Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 26980VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - Verkeersbesluit wijzigen voorrangssituatie Zuidrand - Huizersdijk Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Zuidrand en Huizersdijk gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Zevenbergen;

 • 2.

  dat deze wegen in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat de regelgeving en inrichting van de huidige (tijdelijke) situatie onduidelijk is geworden door de aansluiting/ontsluiting van de nieuwe wijk Bosselaar Zuid.

 • 4.

  dat er een herinrichting van het kruispunt Zuidrand/Huizersdijk gaat plaatsvinden;

 • 5.

  dat de Zuidrand een ontsluitende functie krijgt voor de wijk Bosselaar Zuid, en door de groeiende intensiteiten op de Zuidrand een voorrangsweg dient te worden.

 • 6.

  dat een verduidelijking en regeling van de voorrang ten goede komt voor de verkeersveiligheid van fietsers richting de omliggende scholen.

 • 7.

  dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeerswet 1994 – gewenst is voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 8.

  dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 9.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

   

Besluiten

 • 1.

  om de voorrangssituatie Zuidrand- Huizersdijk te Zevenbergen te wijzigen en de Zuidrand in de voorrang te stellen conform bijgevoegde tekening.

 •  

 •  

Zevenbergen 21 mei 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamleider Team Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.