Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2019, 26967VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Logo Koggenland

Nummer: 301

Zaaknummer: ZK19001657

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet er een verkeersbesluit worden genomen voor plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Op grond van artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat de bewoner van Kerkweg 16 te Ursem (verder aanvrager) een aanvraag heeft ingediend voor toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning;

Dat het college van burgemeester en wethouders de aanvraag heeft getoetst aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in het beleid ‘Beleidsregels individuele Gehandicaptenparkeerplaatsen 2011’;

Dat de aanvraag voldoet aan de criteria zoals opgenomen in artikel 3 van de hierboven genoemde beleidsregels;

Dat gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen met de korpschef van politie afspraken zijn gemaakt over toewijzing van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;

 

B E S L U I T:

Nabij de woning van aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats in te richten door het plaatsen van een bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van de auto, een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening D-500-301.

 

Dit besluit wordt 24 mei 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Koggenland, 7 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

Namens dezen,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met dit verkeersbesluit kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.