Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 26788VergunningenVerleende omgevingsvergunning Nigtevechtseweg 47 Vreeland

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf 10 mei 2019 tot en met 14 juni 2019 de verleende omgevingsvergunning voor Nigtevechtseweg 47, Vreeland ter inzage ligt.

Inhoud

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten: het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo), het bouwen van bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo) en het milieuneutraal wijzigen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo).

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van de stal en het milieuneutraal veranderen van de inrichting op het adres Nigtevechtseweg 47 in Vreeland.

Inzien

De verleende omgevingsvergunning (dossiernummer 180210) is vanaf 10 mei 2019 na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

 • 5.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.  

  U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

   

  Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

  U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD.