Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2019, 26697VerkeersbesluitenGemeente Leudal – Instellen geslotenverklaring en verplichte rijrichting voor vrachtauto’s – Molenstraat te Neer

Logo Leudal

Verkeersbesluit nr. 2019/14

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 13 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan Ing. B.W.G. Majolée, teamleider Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving.

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

 • de Molenstraat in Neer is gelegen;

 • de Molenstraat gebruikt wordt door vrachtverkeer;

 • het kruispunt tussen de Molenstraat en de Bergerstraat te krap is voor vrachtauto’s om afslaande bewegingen te maken;

 • vrachtverkeer hierdoor achteruit over de Molenstraat terug moet rijden, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan;

 • de Molenstraat geen doorgaande functie voor (vracht)verkeer heeft;

 • alternatieve routes mogelijk zijn via de Hanssum/Maasweg;

 • de verkeersveiligheid op de Molenstraat een zwaarder belang heeft dan de omrijdafstand voor vrachtverkeer;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Leudal;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

is het daarom gewenst om:

 • op het gedeelte van de Molenstraat tussen de Bergerstraat en de Hagendoorn een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen;

 • op het kruispunt tussen de Molenstraat en de Bergerstraat een verplichte rijrichting rechtdoor voor vrachtauto’s op de Bergerstraat in te stellen.

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  door het plaatsen van borden C7 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 bij het kruispunt tussen de Molenstraat en Bergerstraat en bij het kruispunt tussen de Molenstraat en de Hagendoorn een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen op de Molenstraat;

 • 2.

  door het plaatsen van borden D4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede onderbord OB11 (vrachtauto’s) aan beide zijden van het kruispunt van de Bergerstraat met de Molenstraat een verplichte rijrichting rechtdoor voor vrachtauto’s op de Bergerstraat in te stellen;

 • 3.

  deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 4.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Heythuysen, 9 mei 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van Leudal,

Ing. B.W.G. Majolée

Teamleider Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving

Bijlagen

•Tekening met tekeningnummer 20167-19-480-BP-E.

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met I. Gommans, tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

 • De naam en het adres van de indiener(s)

 • De datum van het bezwaarschrift

 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

 • De gronden van het bezwaar (motivering)

 • Uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ  Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.