Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 26661Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbesluit verlening watervergunning Chemours Netherlands B.V. te Dordrecht, Rijkswaterstaat

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een watervergunning en een maatwerkbesluit te verlenen aan Chemours Netherlands B.V., gelegen aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht.

De wijziging van de vergunning en het maatwerkbesluit betreffen het brengen van stoffen op de Beneden Merwede en de 2de Merwedehaven.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en het maatwerkbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam, op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon 06 549 020 02).

  • Gemeente Dordrecht, p/a Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

    (Telefoon 078 770 85 85, e-mailadres: algemeen@ozhz.nl).

Zienswijzen

Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen inbrengen gedurende de periode van terinzagelegging. Deze kunnen schriftelijk worden gestuurd naar Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of mondeling na het maken van een afspraak via telefoonnummer 06 549 020 02.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummers.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid N.C. Knaap