Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarendrechtStaatscourant 2019, 26649VerkeersbesluitenZaaknummer: 2019-07

Logo Barendrecht

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: Aanleg rotonde Middelweg

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het RVV’90, het BABW en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Motivering:

De Middelweg ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Barendrecht. De wijk Vrouwenpolder is volop in ontwikkeling waardoor de verkeersdruk in de wijk toeneemt. Het openstellen van de Augustapolder als tweede wijkontsluiting van Vrouwenpolder zal de verkeersdruk in de wijk beter verdelen wat voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de wijk positieve gevolgen heeft. De verkeersdruk op kruispunt Middelweg met de Augustapolder zal door deze openstelling toenemen. Om de veiligheid en de doorstroming te garanderen wordt dit kruispunt aangepast in de vorm van een rotonde.

In de huidige situatie rijdt het langzaam verkeer met name tracktoren over het naast gelegen fietspad van de Middelweg wat onveilige situaties oplevert met name voor fietsers. Om de verkeersveiligheid te verbeteren voor de (brom)fietser wordt het verbod voor tracktoren op de Middelweg en Kilweg opgeheven waardoor het voor tractoren niet meer noodzakelijk is gebruik te maken van dit fietspad.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WW 1994 en artikel 21 BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het domeinhoofd en afdelingshoofd van de afdeling Ingenieursbureau bij collegebesluit van 11 maart 2014.

Op grond van artikel 24 BABW, overleg heeft plaats met de korpschef van het landelijk politiekorps, namens de korpschef met de vertegenwoordiger van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. De betreffende vertegenwoordiger heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Besluit:

Tot het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van de daarbij behorende verkeersmaatregelen, het openstellen van de Augustapolder voor al het verkeer en het intrekken van het verbod voor motorvoertuigen langzamer dan 25 km/h op de Middelweg en Kilweg door;

 

 • 1.

  het plaatsen van borden A1 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Om de snelheid van 70km/u en 50km/u te regelen,

 

 • 2.

  het plaatsen van borden D1 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Rotonde, verplichte rijrichting,

 

 • 3.

  het plaatsen van borden B6 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg,

 

 • 4.

  het plaatsen van bord C7 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Gesloten voor vrachtauto’s,

 

 • 5.

  het plaatsen van borden C15 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Gesloten voor (brom)fietsers en gehandicapten voertuigen,

 

 • 6.

  het plaatsen van borden D2 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Om de verplichte richting van passeren aan te geven,

   

 • 7.

  het plaatsen van borden G12A, met onderbord OB505 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Verplicht (brom)fietspad,

   

 • 8.

  het plaatsen van borden L2 conform bijlage 1 van het RVV 1990. Voetgangersoversteekplaat en

   

 • 9.

  het verwijderen van bord C8 conform bijlage 1 van het RVV 1990, gesloten voor tractoren.

 

De exacte locatie van de te plaatsen borden zijn aangegeven op bijgevoegde tekening voorzien van nummer B-VR-12-007

 

Aldus besloten te Barendrecht 29 april 2019,

  

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens dit college,

 

Domein directeur

  

W.Teeuwen

   

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

 

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.