Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandStaatscourant 2019, 26402VerkeersbesluitenWaterschap Rivierenland: verkeersbesluit voor het instellen van een maximumsnelheid van 50km/u op een gedeelte van de Zijlkade tussen A27 en Beemdweg in gemeente Molenlanden

Logo Waterschap Rivierenland

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

 

Gelet op:

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

• de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);

• de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, krachtens mandaat van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 en het mandaatregister 2016.

 

Overwegingen

• de Zijlkade is een openbare weg met gescheiden fietspaden buiten de bebouwde kom van de gemeente Molenlanden;

• de Zijlkade is in beheer en onderhoud bij Waterschap Rivierenland;

• op deze weg geldt een maximumsnelheid van 80km/u;

• per 9 december is de nieuwe openbaar vervoer concessie gestart in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden;

• de lijnvoering voorziet in een knooppunt Openbaar Vervoer (OV) bij de aansluiting Noordeloos/Meerkerk op de A27;

• voor het halteren van het R-net en de onderliggende lijnen bij het OV knooppunt zijn nieuwe haltes met haltekom gerealiseerd;

• het nieuwe overstappunt leidt tot nieuwe overstapbewegingen over de N214/Zijlkade en meer oversteekbewegingen over de toerit A27 richting Utrecht;

• om veiligheid en attentie bij de oversteek te vergroten wordt de huidige maximumsnelheid verlaagd naar 50km/u;

• er een snelheidsremmende maatregel wordt gerealiseerd om de maximumsnelheid van 50km/u te ondersteunen;

• er op de zuidelijke rijbaan in beheer bij de provincie Zuid-Holland ter hoogte van hectometerpaal 22,45 ook een maximumsnelheid wordt ingesteld van 50km/u en een snelheidsremmende maatregel om de verkeersmaatregel te ondersteunen;

• de gemeente Molenlanden en provincie Zuid-Holland zijn geïnformeerd.

 

Motivering van het besluit

Op basis van artikel 2 van de WVW worden de volgende doelstellingen beoogd:

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het zoveel mogelijk beperken van aantasting van het karakter van de leefomgeving.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie Zuid-Holland. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Besluit

 

I. op een gedeelte van de Zijlkade tussen A27 en Beemdweg zal een maximumsnelheid worden ingesteld door plaatsing van verkeersbord A01-50 van bijlage 1 van het RVV. De maatregel wordt uitgevoerd conform tekening INFR170732-568-03;  

 

II. de huidige adviessnelheid, aangeduid door verkeersbord A04-30, op een gedeelte van de Zijlkade tussen A27 - Beemdweg en bijbehorende besluitvorming wordt ingetrokken met ingang van dit besluit; 

 

III. een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

• de politie Zuid-Holland;

• de provincie Zuid-Holland;

• de gemeente Molenlanden.

  

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

 

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  

Tiel, 6 mei 2019

 

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

    

de teamleider Tactisch Advies en Wegbeheer

Ing. M.H.M. Clement