Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlStaatscourant 2019, 26355Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Wagenborgen – Hoofdweg 112'

Logo Delfzijl

Het vaststellingsbesluit met betrekking tot het bestemmingsplan "Wagenborgen – Hoofdweg 112" ligt ter inzage. De huidige bestemming ‘Detailhandel’ wordt gewijzigd in bestemming 'Wonen’.

De raad heeft op 25 april 2019 het bestemmingsplan 'Wagenborgen – Hoofdweg 112' ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het plan ligt van 9 mei 2019 tot en met 19 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl, via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in de openbare bibliotheek, Oude Schans 23 te Delfzijl. Daarnaast is het plan in te zien via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

Beroep

Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door:

- degenen, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden, die redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij niet tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Het beroep stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het raadsbesluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.