Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 26331VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

 • -

  het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • -

  het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

overwegende:

 • -

  dat op 12 maart 2019 een aanvraag is ontvangen voor het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op de Middenstraat te Sappemeer.

 • -

  dat de reden van intrekken is: “Geen auto meer in bezit”;

 • -

  dat de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen;

 • -

  dat over dit besluit geen overleg nodig is met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW;

 • -

  gezien het vorenstaande de bebording overeenkomstig bijgevoegde tekening op de parkeerplaats zonder terinzage legging kan worden verwijderd.

B E S L U I T E N:

-Intrekken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Middenstraat te Sappemeer.

Dit besluit te realiseren door verwijderen van verkeersborden volgens het model E06, onderbord OB309 met kenteken, en vakaanduiding als bedoeld in bijlage I van het RVV1990. Verwijderen heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hoogezand, 2 mei 2019, zaaknummer: 2019-017688

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit