Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 26321VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

 • -

  het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • -

  het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

overwegende:

 • -

  dat op 19 maart 2019 een aanvraag is ontvangen voor het intrekken van een algemene gehandicapten-parkeerplaats op de P.S. Gerbrandyhof te Hoogezand

 • -

  dat de reden van intrekken is: “Bewoners zijn verhuisd”;

 • -

  dat de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen;

 • -

  dat is nagegaan hoeveel gehandicaptenparkeerkaarten in gebruik zijn, deze gebruikers zijn bevraagd en op basis daarvan het verwijderen van 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats is te rechtvaardigen.

 • -

  dat over dit besluit geen overleg nodig is met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW;

 • -

  gezien het vorenstaande de bebording overeenkomstig bijgevoegde tekening op de parkeerplaats zonder terinzage legging kan worden verwijderd.

B E S L U I T E N:

-Intrekken algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de P.S. Gerbrandyhof te Hoogezand.

Dit besluit te realiseren door verwijderen van verkeersborden volgens het model E06 als bedoeld in bijlage I van het RVV1990.

Hoogezand, 2 mei 2019, zaaknummer: 2019-013383

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met een regelverwijzing in het eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 8 mei 2019 tot en met 19 juni 2019.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

Verkeersbesluit aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het intrekken van een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de P.S. Gerbrandyhof te Hoogezand. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

 • a.

  De naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  De gronden van het bezwaar.

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage:

Tekening in A4-formaat met kenmerk: P.S. Gerbrandyhof